Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 KUV LUB NEEJ

Muaj Tej Qub Txeeg Qub Teg Ntawm Sab Kev Ntseeg Kuv Thiaj Tawg Paj Ntsa Iab

Muaj Tej Qub Txeeg Qub Teg Ntawm Sab Kev Ntseeg Kuv Thiaj Tawg Paj Ntsa Iab

THAUM tsaus ntuj nti ib tag hmo, peb mus ti nkaus tus dej Nai Ntsaw. Tus dej ntawd ceev thiab dav heev, yuav luag dav li 1 mais (1.6 kilumev). Tebchaws Nai Ntsaw Lia tabtom ua tsov ua rog ntxhov quav niab. Lub sijhawm ntawd muaj tub rog zov rawv ntug dej, txawm li ntawd los peb yuav tau hla mus mus los los. Ua cas kuv thiaj tuaj txog ntawm no? Cia kuv piav txog thaum tsis tau yug kuv.

Xyoo 1913 kuv txiv, Yauhas Mias (John Mills), tau ua kevcai raus dej hauv lub nroog Nus Yauj (New York City). Thaum ntawd nws muaj 25 xyoos. Kwvtij Laxaum (Russell) yog tus cev zaj lus qhuab qhia rau cov ua kevcai raus dej. Tsis ntev tom qab ntawd kuv txiv tau khiav mus nyob tebchaws Rhinadas (Trinidad) thiab tau yuav Kabxitees Famawm (Constance Farmer) ua pojniam. Kabxitees muaj kev ntseeg heev. Kuv txiv pab nws ib tug phoojywg hu ua Viyees Npalau (William R. Brown) tso zaj yeeb yaj kiab ua txog ntuj tsim teb raug (“Photo-Drama of Creation”). Xyoo 1923 Npalau nkawd ob niam txiv raug xa mus rau Afika sab hnub poob ces lawv thiaj sib ncaim lawm. Kuv niam thiab kuv txiv rau siab ntso qhia Vajlugkub hauv tebchaws Rhinadas. Nkawd kuj yog ob tug xaiv tseg thiab.

NIAM THIAB TXIV HLUB PEB HEEV

Kuv niam kuv txiv nkawd muaj 9 tug menyuam. Nkawd muab tus hlob tis npe raws kwvtij Luthafaw (Rutherford) uas yog tus saib xyuas lub koom haum nyob lub sijhawm ntawd. Thaum yug kuv, lub 12 Hlis tim 30 xyoo 1922, nkawd ho muab kuv tis npe raws kwvtij Khaletoom Vovwj (Clayton J. Woodworth) uas yog tus saib xyuas sau phau The Golden Age (nimno hu ua phau Tsim Dheev!). Kuv niam kuv txiv nkawd yeej cob qhia peb kom paub ntaub paub ntawv tiamsis nkawd xav kom peb muab tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg tso ua ntej. Kuv niam txawj piav Vajlugkub heev thiaj yaum tau peb los ntseeg. Kuv txiv los kuj nyiam piav Vajlugkub rau peb thiab, nws piav cuag li peb nyob kiag ntawd.

Vim nkawd mob siab qhia peb heev, peb thiaj muaj kev ntseeg. Kuv thiab kuv 2 tug kwv tau mus kawm Kile-a. Kuv cov muam 3 tug kuj rau siab ntso tho kev hauv tebchaws Rhinadas thiab hauv tebchaws Thonpenkaum (Tobago). Kuv niam kuv txiv cob qhia peb thiab tso tau qauv zoo heev rau peb xyaum. Zoo li nkawd tau muab peb cov menyuam “cog rau hauv [Yehauvas] lub tsev.” Muaj nkawd txhawb peb, peb thiaj “tawg paj ntsa iab nyob hauv peb tus Vajtswv lub tuamtsev.”​—Ntawv Nkauj 92:13, TMZ.

 Sawvdaws tuaj txoos ua ke hauv peb lub tsev mus qhia Vajlugkub. Thaum cov tho kev tuaj sib txoos rau hauv peb tsev lawv nyiam piav txog Kwvtij Ntsauj Yoos (George Young). Nws yog ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws tuaj Kanada (Canada) tuaj pab tebchaws Rhinadas. Kuv niam kuv txiv nkawd kuj nquag piav txog ob niam txiv Npalau uas tau mus nyob tebchaws Afika sab hnub poob. Tej uas kuv hnov txhawb tau kuv pib ua ib tug tshaj tawm txoj xov zoo thaum kuv muaj 10 xyoo.

THAUM CHIV THAWJ

Yav thaud peb cov ntaub ntawv hais muaj ceem heev thiab muab kev ntseeg cuav, kev lag luam, thiab tej nom tswv lub qe nthuav rau sawvdaws. Twb yog li ntawd, xyoo 1936 tej thawj coj kev ntseeg thiaj txhib kom tebchaws Rhinadas txwv peb tej ntaub ntawv (uas Watch Tower tau luam tawm). Peb muab peb tej ntaub ntawv zais tiamsis peb kuj coj mus tseb kom tag thiab. Thaum peb kwv paib thiab caij tsheb kauj vab tshaj tawm txoj xov zoo peb kuj tseb tej ntaub ntawv me thiab. Lub caij ntawd peb nrog ib pab kwvtij nyob lub zos Tunapuna, lawv muaj ib lub tsheb paj taub. Peb mus tshaj tawm rau tej zos me me thoob Rhinadas. Lomzem kawg li! Vim peb niaj hnub mus qhia Vajlugkub li no thiaj txhawb tau kuv ua kevcai raus dej thaum kuv muaj 16 xyoo.

Cov kwvtij muaj lub tsheb paj taub uas tuaj hauv Tunapuna tuaj

Tej uas kuv niam kuv txiv cob qhia kuv thiab tej uas kuv ntsib no ua rau kuv xav ua ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws. Xyoo 1944 kuv tau mus rau tebchaws Alunpa (Aruba). Kuv zoo siab heev uas kuv tau mus tshaj tawm txawv tebchaws lawm tiag. Kuv nrog kwvtij Emoos Khumeem (Edmund W. Cummings) ua ke. Wb zoo siab heev uas nyob rau xyoo 1945 wb caw tau 10 leej tuaj ua kevcai nco txog Yexus. Xyoo tom qab kiag xwb txawm muaj thawj lub koom txoos nyob rau koog pov txwv ntawd.

Thaum kuv yuav tau Aulis kuv lub neej nce kiag ib qeb

Tsis ntev tom qab ntawd kuv tau tham mentsis Vajlugkub nrog ib tug pojniam tom haujlwm hu ua Aulis Viyees (Oris Williams). Nws paub Vajlugkub zoo heev thiab paub piav nws txojkev ntseeg kawg. Tiamsis thaum nws pib kawm Vajlugkub, nws mam pom tias Vajtswv Txojlus qhia txog dabtsi tiag. Lub 1 Hlis tim 5 xyoo 1947 nws thiaj ua kevcai raus dej. Tom qab ntawd wb kuj tau sib sau los ua neej lawm thiab. Lub 11 Hlis xyoo 1950 nws tau los ua ib tug tho kev. Thaum kuv yuav tau Aulis kuv lub neej thiaj nce kiag ib qeb.

TSHAJ TAWM HAUV TEBCHAWS NAI NTSAW LIA

Nyob rau xyoo 1955, wb raug caw mus kawm Kile-a. Kuv pojniam wb thiaj tawm haujlwm, muab wb lub tsev thiab tej qhov txhia chaw muag, thiab tso tebchaws Alunpa tseg. Lub 7 Hli tim 29, 1956 wb kawm tiav Kile-a pab 27 thiab raug xa mus rau tebchaws Nai Ntsaw Lia.

Nrog cuab kwvtij Npe-ee hauv Lankos, tebchaws Nai Ntsaw Lia, 1957

Aulis tseem nco tau li no: “Yehauvas lub hwj huam yeej pab tau yus thev kom ua tau ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws. Kuv tsis zoo li kuv tus txiv uas xav ua ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws. Kuv yeem muaj vaj muaj tsev muaj metub menyuam. Tiamsis thaum kuv pom tias peb yuav tau tshaj tawm txoj xov zoo vim sijhawm tshuav tsis ntev lawm, kuv mam hloov kuv txojkev xav. Thaum wb kawm tiav Kile-a, kuv thiaj npaj tau siab mus tshaj tawm txawv tebchaws. Kwvtij Vwj Tauthoom (Worth Thornton) uas ua haujlwm nrog kwvtij Nuas (Knorr) xa wb mus. Tiamsis ua ntej wb nce nkoj mus, nws txawm qhia rau wb tias thaum wb mus txog, wb yuav mus ua haujlwm rau hauv Npe-ee xwb. Kuv thiaj xyu tias, ‘Aub yau!’ Tiamsis tsis ntev xwb kuv pom tias kuv nyiam ua haujlwm hauv Npe-ee heev. Kuv tau ua ntau txoj haujlwm tiamsis txoj uas kuv nyiam tshaj yog txoj uas tos txais qhua. Kuv nyiam tibneeg heev. Thaum kuv ua txoj haujlwm no kuv ntsib cov kwvtij Nai Ntsaw Lia (Nigeria) coob tus. Ntau zaus lawv tuaj txog lawv sab heev, lawv paug hmoov av tag, thiab tshaib plab nqhis dej kawg li. Kuv zoo siab uas kuv tau pab lawv. Tej no yog kuv ua rau Yehauvas xwb, twb yog vim li no kuv thiaj zoo siab hlo ua.” Yog lawm, txhua txoj haujlwm wb ua rau Yehauvas pab tau wb “tawg paj ntsa iab.”

Xyoo 1961 peb tsev neeg tau tuaj sib sau los ua ke nrog kwvtij Npalau nkawd. Nkawd qhia peb txog tej uas nkawd tau ntsib hauv tebchaws Afika. Kuv kuj tau qhia txog tej uas wb ntsib hauv tebchaws Nai Ntsaw Lia thiab. Kwvtij Npalau mus puag nkaus kuv txiv xubpwg hais rau nws tias: “Yauhas, koj mus tsis txog Afika los Vwj twb mus txog lawm!” Kuv txiv thiaj teb tias: “Kaj tsij rau siab ntso Vwj! Rau siab ntso!” Muaj cov laus txhawb kuv li no, kuv thiaj hajyam xav ua Vajtswv tes haujlwm ntxiv.

Viyees Npalau (Bible Brown) thiab nws tus pojniam Atauni-a txhawb tau wb kawg li

Xyoo 1962 kuv tau txais qhov koob hmoov rov mus kawm Kile-a (pab 37) tau 10 lub hlis. Lub caij ntawd kwvtij Vefalej Kwm (Wilfred Gooch) yog tus saib  xyuas Npe-ee hauv tebchaws Nai Ntsaw Lia. Nws kuj tau mus kawm Kile-a (pab 38) thiab. Tom qab nws kawm tiav, nws txawm raug xa mus rau tebchaws Askiv lawm. Lub koom haum thiaj kom kuv saib xyuas lub Npe-ee hauv tebchaws Nai Ntsaw Lia. Ib yam li kwvtij Npalau, kuv tau mus ncig xyuas cov kwvtij hmov thiab tshua uas nyob thoob plaws tebchaws Nai Ntsaw Lia. Txawm lawv txom nyem heev los lawv nyob zoo siab xyiv fab hlo. Tej no ua pov thawj tias kev zoo siab tsis yog los ntawm nyiaj txiag lossis tej qhov txhia chaw los. Txawm lawv txom nyem heev los, thaum lawv tuaj kev sib txoos lawv yeej hnav tsoos tsho du lwb lug huv siab si. Thaum muaj rooj sib txoos feem coob caij tej tsheb uas thauj khoom tuaj xwb. Ib txhia kuj caij tej tsheb hu ua npaulekentsas * (yog cov tsheb npav uas ob sab cuab lug). Tej npav no ntau lub muaj ib lo paj lug sau rau sab nraud. Muaj ib lub sau tias: “Ntau teev dej tauv tau ua hiavtxwv.”

Muaj tseeb li lo paj lug ntawd tiag! Txhua leej txhua tus puavleej muaj nqes. Nyob rau xyoo 1974, Nai Ntsaw Lia thiaj tau los ua thawj lub tebchaws nrog tebchaws U.S.A. uas muaj 100,000 tus Timkhawv. Vajtswv tes haujlwm yeej tawg paj ntsa iab lawm tiag!

Txawm li ntawd los, nyob rau xyoo 1967 mus txog 1970, tebchaws Nai Ntsaw Lia kuj muaj ib ntsuj rog loj heev. Cov kwvtij uas nyob rau sab Npi-afala (Biafra) uas yog nyob sab dej Nai Ntsaw (Niger) tim ub txawm tu kev mus los sib cuag nrog Npe-ee tau ntau lub hlis. Peb thiaj yuav tau nqa tej ntaub ntawv Vajlugkub hla dej mus rau lawv. Zoo li kuv tau hais thaum chiv thawj, peb thov Yehauvas thiab tso siab plhuav rau nws peb thiaj ua tau siab loj hla tus dej ntawd ntau zaus.

Kuv tseem nco tau zoo heev txog lub caij ntawd. Yog tej tub rog pom peb ces kawg tuag xwb. Peb kuj ntshai tsam kis kab mob thiab raug lwm yam xwm txheej phem. Txawm peb hla dhau rau sab dej tim ub lawm los peb tseem ntshai qees. Nyob sab tid tebchaws hajyam tsis tiaj tus. Muaj ib zaug peb caij nkoj hmo ntuj hla tus dej Nai Ntsaw uas ntws ceev heev, ntu ntawm lub nroog Axanpa (Asaba) mus rau lub nroog Aunisa (Onitsha) ces mam mus txhawb cov txwj laus hauv lub nroog Enunku (Enugu). Muaj dua ib zaug peb mus txhawb cov txwj laus nyob lub zos Anpa (Aba) uas nom tswv tsis pub taws teeb thaum tsaus ntuj. Muaj ib zaug hauv lub nroog Phuaj Hakhuaj (Port Harcourt) nom tswv cov tub rog txeem dhau cov tub rog Npi-afala sab nraum ntug zos los, peb thiaj thov Vajtswv tsuag tsuag xaus kev sib txoos.

Peb txhawb cov kwvtij zog li ntawd lawv thiaj pom tias Yehauvas hlub lawv heev. Peb kuj ua tib zoo ntuas lawv kom tsis txhob tuaj ib roog nom tswv twg tog tiamsis kom rau siab ntso koom ua ib lub siab. Cov kwvtij Nai Ntsaw Lia thev dhau txojkev sim siab ntawd. Lawv tes haujlwm ua pov thawj tias kev hlub kov yeej kev ntxub. Lawv koom tau ua ib lub siab nrog lawv cov kwvtij Khixatia. Qhov uas kuv tau nrog lawv ua ke rau lub caij ntawd yog ib qho koob hmoov rau kuv!

Xyoo 1969 kwvtij Metoos Heetshaus (Milton G. Henschel) yog tus coj rooj sib txoos rau ntau tebchaws nyob hauv lub tsev loj Yeev Kim (Yankee Stadium), hauv xeev Nus Yauj. Lub rooj sib txoos ntawd hu ua “Kev Sib Haum Xeeb Hauv Ntiajteb.” Kuv kawm tau ntau yam ntawm nws. Nyob rau xyoo 1970 peb thiaj muaj rooj sib txoos rau ntau tebchaws hauv lub nroog Lankos (Lagos) tebchaws Nai Ntsaw Lia. Lub rooj sib txoos ntawd hu ua “Cov Neeg Uas Vajtswv Txaus Siab Rau.” Thaum ntawd tebchaws nyuam qhuav tiaj tus, twb yog vim muaj Yehauvas pab, peb thiaj muaj tau lub rooj sib txoos ntawd. Lub rooj sib txoos ntawd muab txhais ua 17 yam lus, thiab muaj 121,128 leej tuaj koom. Lub koom haum ntiav dav hlau rau kwvtij Nuas, kwvtij Heetshaus, thiab coob tus tuaj tim U.S.A. thiab Askiv tuaj. Lawv sawvdaws tuaj pom cov uas ua kevcai raus dej coob tshaj plaws, muaj 3,775 leeg diam. Txij hnub Pheethekhoxate los tsis tau muaj neeg ua kevcai raus dej coob npaum li no! Thaum ntawd kuv khwv kheev los npaj lub rooj sib txoos. Lub caij ntawd cov tshaj tawm tsis yog los ib tug zuj zus tiamsis los sis laub sis lug!

Rooj sib txoos rau ntau tebchaws hu ua “Cov Neeg Uas Vajtswv Txaus Siab Rau,” muaj 121,128 leej tuaj koom, lawv hais 17 yam lus, ib yam lus yog lus Inpaus (Ibo)

Wb nyob tebchaws Nai Ntsaw Lia tau 30 tawm xyoo. Lub caij ntawd kuv tau ua ib tug saib xyuas thaj tsam thiab ib tug ncig xyuas tej ceg hauv Afika sab hnub poob. Thaum kuv mus txhawb cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws, lawv zoo siab kawg li! Kuv zoo siab uas kuv tau pab lawv pom tias Vajtswv tseem nco ntsoov lawv! Tej no ua rau kuv pom tias thaum yus xam pom lwm tus yuav pab tau lawv tawg paj ntsa iab thiab txhawb tau Yehauvas lub koom haum nyob ruaj khov thiab koom tau ua ib lub siab.

 Yeej yog muaj Yehauvas pab, wb thiaj thev dhau lub caij muaj tsov muaj rog thiab muaj kab mob kev nkeeg ntawd. Yehauvas yeej foom koob hmoov laub lug los rau wb. Aulis hais tias:

“Wb mob npaws tshaj cum ntau zaus. Muaj ib zaug Vwj mob hnyav heev, nws cia li tsaus muag thaum nws pw hauv lub tsev kho mob hauv lub nroog Lankos. Tus kws kho mob hais rau kuv tias ntshe nws yuav tsis zoo, tiamsis zoo siab kawg uas nws kuj xeev los lawm! Thaum nws xeev los, nws thiaj qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau tus txivneej uas tu nws. Tom qab ntawd kuv nrog Vwj mus xyuas tus txivneej ntawd mus qhia Vajlugkub rau nws ntxiv. Nws kuj txais yuav qhov tseeb thiab tom qab no tau los ua ib tug txwj laus hauv lub zos Anpa. Kuv kuj pab tau coob tus los paub qhov tseeb thiab, txawm cov Moxalees uas ntseeg nruj heev los kuj los teev tiam Yehauvas. Wb zoo siab heev uas wb tau los paub cov neeg Nai Ntsaw Lia, kawm txog lawv tej kev coj noj coj ua, thiab lawv yam lus.”

Wb kuj kawm tau tias: Yuav kom wb tawg paj ntsa iab ua wb tes haujlwm txawv tebchaws, wb yuav tau xyaum hlub cov kwvtij nkauj muam txawm lawv tsis coj li wb.

TEJ HAUJLWM TSHIAB

Wb nyob hauv lub Npe-ee Nai Ntsaw Lia mus txog xyoo 1987. Tom qab ntawd wb raug txib mus tshaj tawm rau lub povtxwv Xeej Lusas (St. Lucia) uas nyob sab dej hiavtxwv Kalinpi-ees (Caribbean). Wb yeej nyiam kawg, tiamsis kuj muaj ntau yam kev ceeblaj thiab. Nyob tebchaws Afika cov txivneej yuav niam hlob niam yau, tiamsis nyob lub povtxwv no, tibneeg ho nyob ua ke tsis sib yuav li. Vajtswv Txojlus muaj hwjchim heev thiaj pab tau coob tus uas wb qhia Vajlugkub rau hloov tau ua raws li Vajtswv siab nyiam.

Aulis wb sib yuav tau 68 lub xyoos, kuv hlub nws kawg li

Wb laus zuj zus lawm ces xyoo 2005 Pab Uas Ntaus Thawj kuj hlub wb thiab xa wb mus rau lub hauv paus koom haum loj hauv Npluavlees (Brooklyn) xeev Nus Yauj tebchaws U.S.A. Kuv niaj hnub ua Yehauvas tsaug rau kuv tus pojniam Aulis. Nws tau tas sim neej rau xyoo 2015 lawm, tsis muaj ib yam dabtsi yuav ua rau yus mob siab npaum li ntawd. Nws yog ib tug pojniam zoo kawg nkaus uas muaj kev hlub puv npo. Kuv hlub nws kawg li. Wb sib yuav tau 68 lub xyoos. Wb pom tias yuav kom muaj kev zoo siab, tsis hais ntawm ob niam txiv los yog hauv lub koom txoos, yus yuav tau hwm cov uas ua yus taubhau, ib leeg zam ib leeg, txo hwjchim, thiab cia lub hwj huam dawb huv txi txiv rau hauv yus.

Thaum wb tu siab lossis qaug zog, wb thov Yehauvas kom nws pab wb tuav rawv nws tes haujlwm tsis tseg. Thaum Yehauvas qhuab qhia wb hajyam pab tau wb lub neej vam meej ntxiv xwb. Kuv tos ntsoov lub neej yav tom hauv ntej uas tseem yuav zoo tshaj lub neej no!​—Yaxaya 60:17; 2 Khaulee 13:11.

Yehauvas tau foom koob hmoov rau tes haujlwm kuv niam kuv txiv thiab lwm cov ua hauv tebchaws Rhinadas thiab Thonpenkaum kawg li. Raws li tau tshaj tawm tsis ntev no, hauv 2 lub tebchaws ntawd muaj 9,892 tug uas pe hawm tus tseem Vajtswv lawm. Nyob rau hauv Alunpas, muaj coob tus tau los txhawb lub koom txoos thaud kuv nyob. Nimno lub povtxwv ntawd muaj 14 lub koom txoos lawm. Hos nyob rau tebchaws Nai Ntsaw Lia, nimno muaj li 381,398 tug tshaj tawm lawm. Thiab nyob rau lub povtxwv Xeej Lusas muaj 783 tug uas txhawb nqa Yehauvas lub Nceeg Vaj lawm.

Nimno kuv twb muaj 90 tawm xyoo lawm. Ntawv Nkauj 92:14 hais txog cov uas muab cog rau hauv Yehauvas lub tuam tsev li no: “Thaum lawv laus laus lawm los lawv tseem txi txiv, thiab muaj dej yug thiab ntsuab tsaus nti mus ib txhis.” Kuv ua Yehauvas tsaug uas kuv tau siv kuv lub neej los teev tiam nws. Tej qub txeeg qub teg uas kuv tau txais ntawm sab kev ntseeg pab tau kuv teev tiam Yehauvas puv ntoob. Vim Yehauvas txojkev hlub ruaj khov, kuv thiaj “tawg paj ntsa iab nyob hauv [kuv] tus Vajtswv lub tuamtsev.”​—Ntawv Nkauj 92:13, TMZ.

^ nqe 18 Mus saib phau Tsim Dheev! Askiv lub 3 Hlis tim 8, 1972, sab 24-26.