Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 3

Koj Yuav Tiv Thaiv Koj Lub Siab Li Cas?

Koj Yuav Tiv Thaiv Koj Lub Siab Li Cas?

“Koj yuav tsum ua tib zoo tswj koj lub siab rau txhua fab.”​—PAJ LUG 4:23.

ZAJ NKAUJ 36 Tswj Lub Siab

ZAJ NO THAM TXOG DABTSI? *

1-3. (1) Vim li cas Yehauvas ho hlub Xalaumoo, thiab Xalaumoo tau txais Yehauvas tej koob hmoov twg? (2) Zaj no peb yuav teb cov lus nug twg?

XALAUMOO tau ua haiv neeg Yixayee tus vajntxwv thaum nws tseem yog ib tug tub hluas. Thaum nws sawv ua vajntxwv, Yehauvas los ua npau suav rau nws pom thiab hais rau nws tias: “Koj xav kom kuv pub dabtsi rau koj, cia li thov.” Xalaumoo thiaj thov Yehauvas tias: “Kuv txawm yog menyuam yaus los nimno koj pub kuv uas yog koj tus qhev sawv ua vajntxwv. . . . Thov koj pub kev nkag siab rau kuv uas yog koj tus qhev kom kuv thiaj kav tau koj cov neeg.” (1 Vajntxwv 3:5-10) Xalaumoo thov kom nws muaj “kev nkag siab.” Nws txo hwjchim kawg li! Vim li no Yehauvas thiaj hlub nws heev! (2 Xamuyee 12:24) Peb tus Vajtswv zoo siab heev rau Xalaumoo cov lus thov ntawd, Nws thiaj “pub lajlim tswvyim plab plaws thiab kev nkag siab” rau Xalaumoo.​—1 Vajntxwv 3:12.

2 Thaum Xalaumoo muab siab npuab Yehauvas, nws tau txais Yehauvas tej koob hmoov nplua mias. Nws tau “ua lub tuam tsev rau [Yehauvas] uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub npe nyob.” (1 Vajntxwv 8:20) Tej tswvyim uas Vajtswv pub rau Xalaumoo kuj nrov ncha mus thoob ntiajteb thiab. Tsis tas li ntawd, tej uas Vajtswv tshoov kom nws hais los tau muab sau tseg rau hauv 3 phau ntawv Vajlugkub. Ib phau yog phau Paj Lug.

3 Phau Paj Lug hais txog lub “siab” li 100 zaug. Xws li nyob rau hauv Paj Lug 4:23. Nqe ntawd hais tias: “Koj yuav tsum ua tib zoo tswj koj lub siab rau txhua fab rau qhov txojsia txhawv tawm hauv lub siab los.” Hauv nqe no lub “siab” yog hais txog  dabtsi? Zaj no yuav teb lo lus nug ntawd. Zaj no kuj yuav teb cov lus nug no thiab: Xatas siv tej yam zoo li cas los ntxias peb lub siab? Peb yuav tiv thaiv peb lub siab li cas? Yuav kom peb muab siab npuab Vajtswv, peb yuav tsum teb tau cov lus nug uas tseem ceeb no.

LUB “SIAB” YOG DABTSI?

4-5. (1) Paj Lug 4:23 pab peb to taub tias lub “siab” yog hais txog dabtsi? (2) Piav seb vim li cas peb yuav tau tshuaj ntshis peb lub siab?

4 Hauv Paj Lug 4:23, lub “siab” yog hais txog tej uas peb xav twjywm rau hauv nruab siab, tej uas peb ntshaw, thiab yog yam uas tshoov kom peb ua zoo ua phem. Lub “siab” yog hais txog tus neeg sab hauv, tsis yog tus neeg sab nraud.

5 Vim li cas ho tseem ceeb rau peb tshuaj ntshis peb lub siab? Cia peb muab peb lub cev coj los ua piv txwv. Yuav kom peb noj qab nyob zoo, peb yuav tau noj tej zaub mov zoo thiab nquag mus dhia. Ib yam li ntawd yuav kom peb muaj kev ntseeg, peb yuav tau nyeem phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub. Tej uas peb ua los yuav tsum qhia tias peb muaj kev ntseeg rau Yehauvas. Thaum peb muab tej uas peb kawm coj los siv thiab coj mus qhia rau lwm tus ces qhia tias peb muaj kev ntseeg. (Loos 10:8-10; Yakaunpau 2:26) Tej zaum peb lub cev sab nraud zoo li tsis muaj mob dabtsi tiamsis sab hauv muaj mob loj heev. Peb txojkev ntseeg los zoo ib yam li ntawd thiab. Tej zaum peb xav tias peb twb niaj hnub ua li Yehauvas hais ces peb txojkev ntseeg yeej ruaj khov heev, tiamsis tej zaum peb lub siab twb pib ntshaw mus ua phem lawm. (1 Khaulee 10:12; Yakaunpau 1:14, 15) Peb yuav tsum nco ntsoov tias Xatas niaj hnub nrhiav kev ntxias peb lub siab. Nws ntxias peb li cas? Thiab peb yuav tiv thaiv peb lub siab li cas?

XATAS NTXIAS PEB LI CAS?

6. Xatas xav kom peb ua li cas, thiab nws ntxias peb li cas?

6 Xatas fav xeeb thiab tawm tsam Yehauvas tej kevcai thiab xam pom nws tus kheej xwb. Nws xav kom peb ua li nws tiamsis nws paub tias nws yuam tsis tau peb. Nws thiaj nrhiav lwm txojkev los ntxias peb. Nws ntxias peb li cas? Xatas txhob txwm muab tej neeg uas coj li nws los cuab peb kev. (1 Yauhas 5:19) Txawm peb twb paub tias nrog cov neeg phem  “yuav rhuav” tau peb tej kev xav thiab peb tes haujlwm zoo los Xatas tseem vam tias peb yuav nrog lawv ua ke. (1 Khaulee 15:33) Xatas ua li ntawd ntxias tau Vajntxwv Xalaumoo. Nws yuav coob tus pojniam uas tsis pe hawm Yehauvas. Thaum kawg lawv thiaj “haub tau nws lub siab” txav deb ntawm Yehauvas lawm.​—1 Vajntxwv 11:3.

Koj yuav tiv thaiv koj lub siab li cas Xatas thiaj ntxias tsis tau? (Saib nqe 7) *

7. Xatas kuj siv dabtsi los nthuav tawm nws lub tswvyim, thiab vim li cas peb yuav tsum xyuam xim?

7 Xatas siv tej yeeb yaj kiab thiab this vis los nthuav tawm nws lub tswvyim. Nws paub tias tej dab neeg tsis yog lam hais rau tibneeg mloog xwb, tiamsis kuj hloov tau tibneeg tej kev xav, tibneeg lub siab, thiab yaum tau tibneeg ua li nws siab nyiam. Yexus txawj piav dab neeg lossis siv lus piv txwv los qhia tibneeg thiab. Xws li zaj txog tus Xamali uas hlub kwvtij zej zog thiab zaj txog tus tub loj leeb. (Mathai 13:34; Luka 10:29-37; 15:11-32) Tiamsis cov uas xav li Xatas yuav siv dab neeg los ntxias peb. Yog li ntawd, peb yuav tau ua tib zoo xyuas tej uas peb saib. Yeej muaj tej yam tawm hauv yeeb yaj kiab thiab this vis uas zoo saib zoo kawm thiab tsis txhaum dabtsi. Tiamsis peb yuav tsum xyuam xim. Ua ntej peb saib ib zaj twg, peb yuav tau nug li no: ‘Zaj no puas qhia tias kuv ua li kuv lub siab ntshaw los yeej tsis txhaum?’ (Kalatia 5:19-21; Efexau 2:1-3) Yog koj pom tias zaj koj tabtom saib muaj Xatas txojkev xav, koj yuav ua li cas? Koj yuav tsum khiav tamsim ntawd ib yam li khiav tej kab mob phem!

8. Cov niam cov txiv yuav pab tiv thaiv menyuam lub siab li cas?

8 Cov niam cov txiv, nej muaj ib tes haujlwm hnyav heev. Nej yuav tsum tiv thaiv nej cov menyuam tsis txhob cia Xatas ntxias tau lawv lub siab. Nej yeej tu ntshis nej tej menyuam xwv lawv thiaj tsis muaj mob dabtsi. Nej tu nej lub tsev huvsi thiab muab tej uas yuav ua rau menyuam muaj mob pov tseg. Nej yuav tau tiv thaiv nej cov menyuam ib yam li ntawd thiab. Tsis txhob cia nej tej menyuam tua tej nkees  (games) lossis saib tej yeeb yaj kiab, tej zaj hauv this vis, thiab tej vej xaij uas muaj Xatas lub tswvyim. Yehauvas xav kom nej cob qhia nej cov menyuam xwv lawv thiaj ua tau Yehauvas cov phoojywg. (Paj Lug 1:8; Efexau 6:1, 4) Tsis txhob ntshai rhawv tej kevcai uas mus raws li phau Vajlugkub qhia rau lawv taug. Qhia rau cov yau tias zaj twg lawv saib tau zaj twg lawv saib tsis tau, thiab yog vim li cas. (Mathai 5:37) Thaum lawv loj zog lawd, qhia kom lawv txawj txiav txim siab raws li Yehauvas tej hauv paus ntsiab lus. (Henplais 5:14) Nco ntsoov tias lawv yeej yuav mloog tej uas nej qhia, tiamsis lawv yuav xyaum tau nej tus qauv dua.​—Kevcai 6:6, 7; Loos 2:21.

9. Xatas ib lub tswvyim yog dabtsi, thiab vim li cas lub tswvyim ntawd ho tsis zoo?

9 Xatas kuj ntxias kom peb tso siab rau tibneeg lub tswvyim es tsis txhob tso siab rau Yehauvas lub. (Khaulauxi 2:8) Cia peb tham txog ib lub tswvyim uas Xatas qhia. Nws qhia tias yam uas tseem ceeb tshaj hauv peb lub neej yog nyiaj txiag. Cov uas xav li no, muaj tej tug kuj nplua nuj, tej tug tsuas caum kev nplua nuj xwb. Txawm li cas los, yeej tsis zoo rau lawv ua li no. Vim li cas? Vim tias tej zaum lawv yuav tau hau ntsoov khwv tas zog xwb thiab yuav tsis quav ntsej txog lawv tus kheej, lawv tsev neeg, thiab lawv tus Vajtswv. (1 Timaute 6:10) Peb zoo siab tias peb Leej Txiv saum ntuj cob qhia peb kom tsis txhob muab nyiaj txiag saib hlob dhau.​—Laj Lim Tswvyim 7:12; Luka 12:15.

PEB YUAV TIV THAIV PEB LUB SIAB LI CAS?

Cia li xyaum tej tub faj xwm thiab cov uas zov rooj loog txheej thaud. Cia li ceev faj thiab ua siab sib, Xatas thiaj ntxias tsis tau koj (Saib nqe 10-11) *

10-11. (1) Peb yuav tsum tiv thaiv peb tus kheej li cas? (2) Txheej thaud, cov tub faj xwm tes haujlwm yog ua dabtsi? (3) Peb lub siab uas paub qhov phem qhov zoo zoo li tus tub faj xwm li cas?

10 Yuav kom peb tiv thaiv tau peb lub siab, peb yuav tsum paub seb Xatas siv dabtsi ntxias peb es tsis txhob pub tej ntawd nkag tau rau hauv peb lub siab. Txheej thaum ub tej nroog loj yeej muaj tej tub faj xwm sawv saum ntsa loog zov rawv lub nroog. Yog lawv pom xwm txheej dabtsi lawv thiaj ceeb toom tau pejxeem. Cia peb muab cov tub faj xwm ntawd los ua piv txwv, peb thiaj paub seb yuav ua li cas thiaj tiv thaiv tau peb lub siab.

11 Yav thaud, cov tub faj xwm thiab cov uas zov rooj loog koom tes ua haujlwm ua ke. (2 Xamuyee 18:24-26) Ob pab no sib pab tiv thaiv lub nroog. Thaum muaj xwm txheej cov tub faj xwm qw rau cov zov rooj loog kom kaw rooj loog xwv yeeb ncuab thiaj txeem tsis tau los rau hauv lub nroog. (Nehemi 7:1-3) Peb lub siab uas paub qhov phem qhov zoo * zoo li tus tub faj xwm uas ceeb toom peb. Peb thiaj paub ceev faj xwv Xatas thiaj ntxias tsis tau peb hloov peb tej kev xav, hloov peb lub siab, thiab thiaj yaum tsis tau peb ua li nws siab nyiam. Thaum peb lub siab nkaug peb, peb yuav tsum mloog thiab kaw peb lub siab li kaw rooj loog, tej yam phem thiaj nkag tsis tau rau hauv.

12-13. Tej zaum Xatas xav ntxias kom peb ua dabtsi, tiamsis peb yuav tsum ua li cas?

12 Cia peb kawm seb peb yuav tau tiv thaiv peb tus kheej ntawm Xatas txojkev xav li cas. Yehauvas twb qhia rau peb lawm tias “kev ua nkauj ua nraug, ua kev phem kev qias thiab qhov uas xav yuav luag tug, [peb] tsis txhob hais txog tej no rau hauv [peb] cov li.” (Efexau 5:3) Ua li, thaum peb mus haujlwm lossis mus kawm ntawv es peb hnov lwm tus hais lus dev lus npua ne? Peb yeej paub tias peb yuav tau  “tso tej kev phem kev qias thiab tej kev ntshaw uas yog ntiajteb li tseg.” (Titau 2:12) Tej zaum peb lub siab, uas zoo li tus tub faj xwm, yuav ceeb toom peb. (Loos 2:15) Tiamsis peb puas mloog tus tub faj xwm ntawd los peb yuav mloog tej npoj lossis nrog lawv saib tej duab uas tsis tsim nyog saib? Thaum zoo li no peb yuav tsum kaw kiag peb lub siab li kaw lub rooj loog es tham txog lwm yam lossis khiav mus lwm qhov.

13 Peb yuav tsum ua siab loj siab tuab tej npoj thiaj yuam tsis tau peb xav phem lossis ua phem li lawv. Yehauvas yeej pom thaum peb siv zog ua kom haum Nws siab. Nws yeej yuav muab dag zog thiab tswvyim plab plaws rau peb xwv peb thiaj tawm tsam yeej Xatas tej kev xav. (2 Vaj Keeb Kwm 16:9; Yaxaya 40:29; Yakaunpau 1:5) Puas tshuav lwm yam uas peb ua tau los tiv thaiv peb lub siab thiab?

ZOV RAWV ROOJ LOOG

14-15. (1) Peb yuav tsum qheb peb lub siab rau tej yam twg thiab peb yuav ua tau li ntawd li cas? (2) Paj Lug 4:20-22 pab tau peb li cas thaum peb nyeem Vajlugkub xwv peb thiaj khaws tau tej peb nyeem rau nruab siab? (Saib lub ntsiab me “ Ua Tib Zoo Xav.”)

14 Yuav kom peb tiv thaiv tau peb lub siab, tsis yog peb yuav muab kaw tas mus li xwb xwv tej yam phem thiaj nkag tsis tau tiamsis peb yuav tau qheb peb lub siab xwv tej yam zoo thiaj nkag tau rau hauv thiab. Cia peb rov mus tham txog lub nroog. Tus zov rooj loog yeej kaw rooj loog thaum muaj yeeb ncuab tuaj. Tiamsis nws kuj qheb rooj loog rau cov uas coj zaub mov thiab lwm yam uas yuav pab tau lub nroog ntawd nkag los. Yog tias tus zov rooj loog tsis kam qheb rooj loog rau leejtwg li ces tej pejxeem kuj yuav tuag tshaib tuag nqhis. Peb lub siab zoo ib yam li ntawd. Peb yuav tau qheb peb lub siab los mloog Vajtswv lus.

15 Vajtswv txojkev xav nyob hauv phau Vajlugkub. Yog li ntawd, txhua zaus uas peb nyeem phau Vajlugkub twb yog peb cia Yehauvas hloov peb tej kev xav, hloov peb lub siab, thiab yaum peb ua li nws siab nyiam. Thaum peb nyeem phau Vajlugkub peb yuav ua li cas thiaj khaws tau? Peb yuav tau thov Vajtswv pab. Ib tug muam hais tias: “Ua ntej kuv nyeem phau Vajlugkub, kuv thov Yehauvas. Kuv thov kom nws ‘qheb kuv qhov muag kom kuv pom tej txujci phimhwj’ hauv nws Txojlus.” (Ntawv Nkauj 119:18) Peb kuj yuav tau ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem. Thaum peb thov Vajtswv, nyeem nws Txojlus, thiab ua tib zoo xav txog tej peb nyeem ces peb yuav khaws tau Vajtswv Txojlus “cia rau hauv [peb] lub siab” thiab peb yuav nyiam Yehauvas txojkev xav.​—Nyeem Paj Lug 4:20-22; Ntawv Nkauj 119:97.

16. Muaj coob tus pom tias Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. pab tau lawv li cas?

16 Yog peb saib tej yeeb yaj kiab uas tawm hauv Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. ces peb kuj yuav muab tau Vajtswv txojkev xav los ua peb txoj. Muaj ob niam txiv hais tias: “Tej uas wb niaj hli saib teb tau wb tej lus thov! Cuab tau wb lub zog thiab txhawb tau wb thaum wb muaj kev tu siab lossis thaum wb qaug zog. Tej nkauj uas tso tawm hauv los wb kuj niaj hnub muab tso mloog thiab. Thaum wb ua noj, wb tu tsev, lossis wb nyob xwb los wb yeej tso tej nkauj ntawd mloog.” Tej yeeb yaj kiab no tiv thaiv tau peb lub siab thiab qhia tau peb txog Yehauvas txojkev xav peb thiaj tawm tsam yeej Xatas txoj.

17-18. (1) Raws li 1 Vajntxwv 8:61, thaum peb ua raws li Yehauvas tej lus pab tau peb li cas? (2) Vajntxwv Hexekhiya tus qauv qhia li cas rau peb? (3) Raws li Davi tej lus thov hauv Ntawv Nkauj 139:23, 24, peb thov tau Vajtswv txog tej yam twg?

17 Txhua zaus uas peb ua qhov yog es pom Yehauvas foom koob hmoov rau peb yeej pab tau peb txojkev ntseeg loj hlob zuj zus tuaj. (Yakaunpau 1:2, 3) Peb zoo siab thaum Yehauvas  pom tias peb tsim nyog ua nws cov menyuam. Qhov no ua rau peb yimhuab xav mloog nws lus. (Paj Lug 27:11) Thaum peb raug sim yog ib lub sijhawm zoo rau peb qhia seb peb puas muab siab npuab peb Leej Txiv tiag tiag. (Ntawv Nkauj 119:113) Peb yeej qhia tau tias peb hlub Yehauvas kawg siab kawg ntsws thiab yeej xav mloog nws lus thiab ua raws li nws siab nyiam.​—Nyeem 1 Vajntxwv 8:61.

18 Peb yog neeg txhaum, yog li ntawd muaj tej zaum peb kuj ua tau yuam kev thiab. Txawm li ntawd los cia peb nco ntsoov Vajntxwv Hexekhiya tus qauv. Nws ua txhaum tiamsis nws ntxeev dua siab tshiab thiab muab siab xib Yehauvas rau siab ntso teev tiam nws. (Yaxaya 38:3-6; 2 Vaj Keeb Kwm 29:1, 2; 32:25, 26) Cia peb tawm tsam Xatas tiag. Tsis txhob cia nws ntxias tau peb. Cia peb thov kom Yehauvas pab peb ua neeg mloog lus. (1 Vajntxwv 3:9; nyeem Ntawv Nkauj 139:23, 24.) Peb yeej yuav muab siab npuab Yehauvas yog tias peb thaiv ntshis peb lub siab.

ZAJ NKAUJ 122 Nyob Ruaj Nreeg

^ nqe 5 Peb puas muab siab npuab Yehauvas, los peb yuav cia Xatas ntxias tau peb txav deb ntawm peb tus Vajtswv? Tsis yog nyob ntawm seb peb raug sim hnyav npaum li cas tiamsis yog nyob ntawm seb peb puas tswj lossis tiv thaiv peb lub siab. Lub “siab” yog dabtsi? Xatas siv tej yam zoo li cas los ntxias peb lub siab? Peb yuav tiv thaiv peb lub siab li cas? Zaj no yuav teb cov lus nug tseem ceeb no.

^ nqe 11 TXHAIS TAWM: Yehauvas tsim kom peb txawj tshuaj peb lub siab, peb tej kev xav, thiab tej peb ua, seb peb puas coj zoo. Phau Vajlugkub muab qhov uas peb txawj ua li no hu ua “lub siab uas paub qhov phem qhov zoo.” (Loos 2:15; 9:1) Thaum peb ua raws li Yehauvas tej kevcai hauv phau Vajlugkub ces peb lub siab uas paub qhov phem qhov zoo yuav paub ceeb toom peb seb peb lub siab, peb tej kev xav, thiab tej peb ua puas mus raws li Vajtswv tej kevcai.

^ nqe 56 COV DUAB: Ib tug kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawd saib this vis es txawm pom ib qho ua txog kev nkauj kev nraug. Nws yuav tau txiav txim siab seb nws yuav ua li cas.

^ nqe 58 COV DUAB: Ib tug tub faj xwm txheej thaud pom yeeb ncuab tuaj. Nws qw rau cov zov rooj loog kom muab rooj loog kaw, lawv thiaj muab kaw thiab muab liaj kiag.