Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kheeniv Khawj, thiab nws tus pojniam, Ntsemim

Ib Tug Tshiab Ntxiv Rau Pab Uas Ntaus Thawj

Ib Tug Tshiab Ntxiv Rau Pab Uas Ntaus Thawj

MUAJ lus tshaj tawm nyob rau Hnub 3, lub 1 Hlis tim 24, 2018 rau cuab kwvtij Npe-ee hauv U.S.A. thiab Kanada (Canada) tias Kwvtij Kheeniv Khawj (Kenneth Cook, Jr.) tau los ua ib tug ntawm Pab Uas Ntaus Thawj ntawm Yehauvas Cov Timkhawv lawm.

Kwvtij Kheeniv yug thiab loj hlob hauv lub xeev Pheexauvenyia (Pennsylvania), U.S.A. Nws kawm qhov tseeb ntawm ib tug tub uas nrog nws kawm ntawv ua ke ua ntej nws kawm tiav qeb 12. Nws ua kevcai raus dej rau lub 6 Hli tim 7, 1980. Nws pib tho kev rau lub 9 Hlis tim 1, 1982. Ob xyoos tom qab ntawd, nws txawm raug caw mus Npe-ee hauv lub nroog Vakhiaj (Wallkill) xeev Nus Yauj (New York) rau lub 10 Hli tim 12, 1984.

Nees nkaum tsib lub xyoos tom qab ntawd, nws tau tuav ntau txoj haujlwm nyob hauv Npe-ee. Nws ua haujlwm hauv chav luam ntaub ntawv thiab hauv chav saib xyuas cuab kwvtij Npe-ee. Nws yuav nws tus pojniam, Ntsemim (Jamie), rau xyoo 1996. Tom qab ntawd, nws tus pojniam kuj tau nrog nws ua haujlwm hauv Npe-ee uas nyob hauv Vakhiaj lawm thiab. Lub 12 Hlis xyoo 2009, nkawd ob niam txiv nraug xa mus ua haujlwm rau hauv lub tsev kawm ntawv (Watchtower Educational Center) hauv Padawxoos (Patterson) xeev Nus Yauj. Kwvtij Kheeniv ua haujlwm nrog chav sau ntawv teb cov uas sau tuaj nug txog phau Vajlugkub lossis peb tej ntaub ntawv (Writing Correspondence Department). Lub 4 Hlis xyoo 2016, nkawd raug xa rov mus rau Vakhiaj tau ib nyuag ntu ces nkawd txawm mus rau hauv Npluavlees (Brooklyn) xeev Nus Yauj. Tsib lub hlis tom qab ntawd, nkawd ho raug xa mus ua haujlwm rau lub hauv paus koom haum loj hauv Vaviv (Warwick) xeev Nus Yauj. Lub 1 Hlis xyoo 2017, Kwvtij Kheeniv thiaj raug tsa ua ib tug uas pab Rooj Saib Xyuas Kev Sau Ntaub Sau Ntawv ntawm Pab Uas Ntaus Thawj.