PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 12 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 2 Hlis tim 4 txog lub 3 Hlis tim 3, 2019.

“Peb Mam Sib Ntsib Hauv Vaj Kaj Siab!”

Koj xav lub Vaj Kaj Siab zoo li cas? Koj puas cia siab tias yuav muaj lub Vaj Kaj Siab tiag?

Saib Taus “Yam Uas Vajtswv Muab Lo Tsheej Xeeb Ua Ke”

Raws li phau Vajlugkub qhia, thaum twg ib tug Khixatia thiaj nrauj tau nws tus txij nkawm thiab mus yuav dua tus tshiab?

Cov Hluas, Yehauvas Xav Kom Nej Muaj Kev Zoo Siab

Muaj 4 yam uas yuav pab tau cov hluas muaj kev zoo siab thiab tau lub neej vam meej. Plaub yam ntawd yog dabtsi?

Cov Hluas, Nej Yeej Muaj Tau Lub Neej Zoo

Cov lus hauv Ntawv Nkauj 16 yuav pab cov hluas kom tau lub neej vam meej tamsim no thiab yav tom ntej li cas?

‘Cov Neeg Ncaj Ncees Zoo Siab Xyiv Fab Rau Hauv Yehauvas’

Txawm peb muaj ntau yam kev ceeblaj los yuav ua li cas peb thiaj muaj taus kev xyiv fab?

Kev Khuvleej​—Tsis Yog Hais Ntawm Lub Ncauj Xwb Tiamsis Cev Tes Hlo Pab

Kev khuvleej yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj huam dawb huv. Yuav ua li cas peb thiaj paub khuvleej lwm tus?