PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 11 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 12 Hlis tim 31, 2018 txog lub 2 Hlis tim 3, 2019.

“Cia Li Yuav Qhov Tseeb Tsis Txhob Muab Muag”

“Yuav qhov tseeb” txhais li cas tiag? Thaum peb yuav tau lawd, peb yuav ua li cas peb thiaj tuav rawv qhov tseeb?

Kuv Yuav Ua Raws Li Koj Txojkev Tseeb

Peb yuav ua li cas peb thiaj tuav rawv qhov tseeb uas Yehauvas tau qhia rau peb?

Tso Siab Rau Yehauvas Thiaj Muaj Sia Nyob!

Txawm peb muaj kev txhawj xeeb dabtsi los phau Hanpaku yuav pab kom peb ua tau siab tus.

Koj Yoog Raws Li Leejtwg Txojkev Xav?

Yuav ua li cas koj thiaj yoog raws li Yehauvas lub tswvyim tsis yoog raws li neeg lub?

Koj Puas Muab Yehauvas Txojkev Xav Coj Los Ua Koj Txoj?

“Hloov dua tshiab” txhais li cas thiab peb ua tau li no li cas?