Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG | XALA

Vajtswv Muab Nws Hu Ua “Poj Vaj”

Vajtswv Muab Nws Hu Ua “Poj Vaj”

XALA tabtom ua haujlwm ces nws txawm tsa muag ntsia tim npoo ntuj. Nws txawj cob nws cov tub qhe heev lawv thiaj tso siab ua haujlwm fab fo. Xala los kuj nrog lawv ua haujlwm fab fo thiab. Xav txog thaum nws lub tsev ntaub to qhov es nws nyuam qhuav muab tawv tshis los ntxiv rau, ua rau nws 2 txhais tes mob heev nws txawm muab zuaj. Daim tawv tshis tawv heev thiab qub kawg li, ua rau nws pom tias lawv twb mus ua neej tsis muaj chaw tau ntev npaum cas lawm. Tagkis ntawd, nws ntsia ntsoov thaum Aplahas * mus. Tsam no, twb yuav tsaus ntuj qab ntug twb liab nploog lawm. Xala ib sij ntsia ib zaug seb Aplahas puas tau los. Thaum Xala pom dheev Aplahas los tshwm tom ncauj ke, nws txawm luag ntxhi.

Txij thaum Aplahas coj nws tsev neeg mus hla tus dej Yufeti rau tebchaws Khana-as twb tau 10 xyoo lawm. Xala paub tias Yehauvas yuav siv Aplahas caj ces los ua Nws haiv neeg. Yog li ntawd, txawm Xala tsis paub tias yuav zoo li cas los, nws zoo siab hlo nrog Aplahas mus. Tiamsis Xala ne? Yehauvas yuav siv nws li cas? Nws twb muaj 75 xyoos lawm, tsis muaj ib tug menyuam li. Tej zaum nws kuj xav tias, ‘Yuav ua li cas Yehauvas cov lus cog tseg thiaj yuav muaj tiav?’ Yeej tsim nyog nws txhawj li no thiab tos tsis taus lawm.

Yeej muaj tej lub sijhawm peb yuav xav tias Vajtswv tej lus cog tseg puas yuav muaj tiav tiag. Yog peb pheej xav kom muaj tiav raws li peb lub siab xwb, peb yuav ua tsis taus siab ntev tos. Peb kawm tau li cas ntawm Xala txojkev ntseeg?

“[YEHAUVAS] TSIS PUB KUV MUAJ MENYUAM”

Aplahas lawv nyuam qhuav rov tim tebchaws Iyi los. (Chiv Keeb 13:1-4) Lawv los so saum toj siab ntawm lub moos Npe-ee sab hnub tuaj uas cov Khana-as muab hu ua Lu. Saum ncov roob tiaj ntawd, Xala ntsia pom deb heev rau lub tebchaws uas Vajtswv cog tseg. Muaj tej zos thiab tej kev uas mus rau tej tebchaws deb heev. Tag nrho tej zej zos ntawd, tsis muaj ib lub zoo npaum li Xala lub qub zos. Nws loj hlob hauv Aw uas yog ib lub zos hauv tebchaws Mexauphautamia nyob deb li 1,200 mais (1,900 kilumev). Nws tso ntau yam tseg tsis hais kwvtij neej tsa, lub zos vam meej muaj kiab muaj khw txhij txhua, thiab lub tsev ruaj khov uas tej zaum kuj muaj dej thiab! Txawm li ntawd los, peb txhob xav tias thaum Xala tig saib rau sab hnub tuaj nws yuav khuvxim tej yam zoo uas nws tau tso tseg lawm.

Tau 2,000 xyoo tom qab no, Povlauj sau txog Aplahas thiab Xala txojkev ntseeg tias: “Yog [nkawd] pheej xav txog lub tebchaws uas [nkawd] tawm tuaj lawd [nkawd] kuj yuav muaj sijhawm rov qab mus tau.” (Henplais 11:8, 11, 15) Nkawd yeej tsis thim xav txog nkawd lub neej qub li. Yog nkawd pheej xav txog lub neej qub xwb, ntshe nkawd twb rov qab mus lawm. Yog nkawd rov qab, nkawd yuav plam tes haujlwm tseem ceeb uas Yehauvas muab rau nkawd. Tsis tas li ntawd xwb, thaum nkawd dua mus lawm yuav tsis muaj leejtwg nco txog nkawd li.  Tiamsis vim nkawd tsis ua li ntawd, nkawd thiaj tso tau ib tug qauv zoo heev uas tibneeg tsheej plhom leej tseem niaj hnub xyaum.

Xala tsis tig saib qab, nws ntsia ntsoov yav tom hauv ntej xwb. Nws zoo siab hlo nrog nws tus txiv tsiv teb tsaws chaw, pab nws tus txiv ua haujlwm sau nra, puav tsiaj, thiab thaum txog chaw nws kuj pab tsa tsev thiab. Txawm yuav muaj li cas los xij, Xala ua taus siab ntev thev txhua yam. Yehauvas rov cog lus dua rau Aplahas tiamsis Nws tsis hais txog Xala li!​—Chiv Keeb 13:14-17; 15:5-7.

Zaum no Xala thiaj txiav txim siab tias nws yuav qhia nws tus txiv txog qhov uas nyob hauv nws siab. Ntshe nws ua ntsej muag ntshaus ntsho thaum nws hais rau Aplahas tias: “Saib maj, [Yehauvas] tsis pub kuv muaj menyuam.” Ces nws txawm hais kom nws tus txiv nrog tus nkauj qhe Haka pw kom thiaj muaj tub. Koj xav, Xala mob siab npaum li cas thaum nws hais li ntawd rau nws tus txiv? Tej zaum niaj hnub no, peb yuav xav tias qhov uas nws ua ntawd txawv kawg li. Tiamsis lub sijhawm ntawd, txivneej yeej muaj niam hlob niam yau kom thiaj yug tau tub. * Tej zaum Xala xav tias yuav tsum ua li no Vajtswv lub ntsiab rau Aplahas caj ces thiaj muaj tiav. Txawm yuav zoo li cas los xij, nws paub tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav tseem ceeb npaum qhov no lawm. Aplahas xav li cas xwb? “Nws kuj mloog [Xala] lus.”​—Chiv Keeb 16:1-3.

Puas yog Yehauvas hais kom Xala ua li ntawd? Tsis yog. Thaum Xala ua li ntawd, qhia tias nws ua raws li nws lub tswvyim lawm xwb. Nws xav tias nws tej teeb meem yog los ntawm Vajtswv los. Thiab nws tsis xav tias Vajtswv yuav kho tau qhov teeb meem ntawd. Thaum kawg Xala yuav mob siab heev thiab raug teeb meem ntxiv xwb. Txawm li ntawd los, thaum nws muab nws tus nkauj qhev rau Aplahas, qhia tias nws tsis xam pom nws tus kheej. Nws tso tau ib tug qauv zoo heev vim lub qab ntuj tsuas muaj tej neeg xam pom lawv tus kheej xwb thiab tsis quav ntsej lwm tus. Yog peb muab Vajtswv lub hom phiaj tso ua ntej tej uas peb ntshaw ces twb yog peb xyaum Xala tus qauv.

“KOJ TWB LUAG TIAG TIAG LI”

Tsis ntev tom qab ntawd Haka xeeb tub lawm tiag. Ntshe Haka xav tias vim nws suab menyuam lawm, nws tseem ceeb dua Xala, nws txawm saib tsis taus Xala. Qhov no ua rau Xala tu siab kawg li. Phau Vajlugkub tsis qhia tias Xala tau hais li cas rau Haka, tiamsis thaum Aplahas tso cai rau Xala, Xala mus cem Haka hnyav tsawv. Vajtswv kuj pom zoo kom Xala ua li no thiab. Tom qab ntawd, Haka yug tau ib  tug tub hu ua Yisama-ee. (Chiv Keeb 16:4-9, 16) Twb tau ntau xyoo lawm, Vajtswv mam rov los hais Xala dua. Thaum ntawd, Xala muaj 89 xyoos ho Aplahas muaj 99 xyoos. Vajtswv muab ib txoj xov zoo heev rau nkawd.

Vajtswv hais dua rau Aplahas tias Nws yuav ua kom Aplahas caj ces huaj vam coob heev. Vajtswv kuj tis npe tshiab rau Aplahas thiab. Thaum ntej nws hu ua Aplas. Tiamsis nimno Vajtswv muab nws hu ua Aplahas lawm, uas txhais tias “Coob Leej Ntau Tus Leej Txiv.” Tsis tas li ntawd xwb, zaum no yog thawj zaug uas Yehauvas qhia tias nws yuav siv Xala li cas. Vajtswv yuav muab nws lub npe Xalai uas txhais tias “Tus Uas Pheej Sib Cav Sib Ceg,” hloov rau lub npe Xala. Lub npe Xala txhais li cas? Txhais tias, “Poj Vaj.” Yehauvas piav tias vim li cas nws ho hloov rau lub npe ntawd. Nws hais tias: “Kuv yuav foom koob hmoov rau nws thiab tsis tag li ntawd xwb kuv yuav pub nws yug ib tug tub rau koj. Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, nws yuav ua tej haiv neeg leej niam thiab tej vajntxwv yuav tshwm hauv nws los.”​—Chiv Keeb 17:5, 15, 16.

Yehauvas cog lus tias tus uas yuav foom koom hmoov rau txhua haiv neeg yuav los ntawm Xala tus tub los ntag! Lub npe uas Vajtswv tis rau tus tub no hu ua Yiha uas txhais tias “Luag.” Thaum Aplahas hnov tias Yehauvas yuav foom koob hmoob rau Xala yug ib tug tub, Aplahas “txawm khwb nkaus rau hauv av luag.” (Chiv Keeb 17:17) Nws zoo siab tshaj plaws thiab xav tsis thoob li. (Loos 4:19, 20) Xala ne? Xala xav li cas xwb?

Tsis ntev tom qab ntawd, txawm muaj 3 tug txivneej tuaj txog ntawm Aplahas lub tsev ntaub. Aplahas tsis paub lawv yog leejtwg. Lawv tuaj nruab hnub thaum tabtom kub heev, 2 tug laus txawm maj nroos mus tos txais lawv. Aplahas hais rau Xala tias: “Kavtsij mus muab peb xe-a hmoov zoo zoo los zuaj ua ncuav.” Puag thaud, yuav tau ua ntau yam los txais qhua. Aplahas tsis cia nws pojniam ua xwb, nws tseem khiav mus tua nyuj thiab nrog npaj noj npaj haus tibsi. (Chiv Keeb 18:1-8) Peb tug “txivneej” ntawd yog Yehauvas cov tubtxib saum ntuj. Tus tubtxib Povlauj tau sau txog qhov no tias: “Tsis txhob tseg qhov uas txais tej qhua txawv ntsej muag, qhov uas ua li no qee leej thiaj txais tubtxib saum ntuj los twb tsis paub.” (Henplais 13:2) Koj puas xyaum tau Aplahas thiab Xala txojkev txais qhua?

Xala nyiam tos txais qhua heev

Thaum cov tubtxib saum ntuj rov hais rau Aplahas txog Vajtswv cov lus cog tseg tias Xala yuav xeeb tub, Xala nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub ncaj tus tubtxib saum ntuj nrob qaum mloog. Thaum nws hnov tias nws yuav yug ib tug tub, nws xav tsis thoob thiab txaus luag kawg li vim nws twb laus heev lawm. Nws txawm luag thiab hais tias: “Kuv laus lawm, kuv tus txiv kuj laus heev lawm, kuv tseem yuav zoo siab thiab lov?” Tus tubtxib saum ntuj txawm nug Xala tias, “Muaj ib yam dabtsi uas [Yehauvas] ua tsis tau lov?” Xala ntshai thiab teb tias: “Kuv tsis luag.” Ces tus tubtxib saum ntuj hais tias: “Tsis txhob dag, koj twb luag tiag tiag li.”​—Chiv Keeb 18:9-15.

Puas yog Xala tsis muaj kev ntseeg txaus nws thiaj luag? Tsis yog. Phau Vajlugkub hais tias: “Vim [Xala] ntseeg, txawm yog nws laus heev lawm thiab Xala kuj xeeb tsis taus menyuam los nws tau hwjchim uas yuav muaj tub vim nws suav tias Vajtswv uas cog lus tseg lawm yog tus uas tso siab tau.” (Henplais 11:11) Xala paub Yehauvas zoo. Nws paub tias Vajtswv cog lus li cas, yuav muaj tiav li ntawd. Tsim nyog peb txhua leej txhua tus muaj kev ntseeg ruaj npaum li ntawd thiab tsim nyog peb kawm ntxiv txog tus Vajtswv hauv phau Vajlugkub. Thaum peb kawm ntxiv, peb yuav pom tias vim li cas Xala txojkev ntseeg ho ruaj ua luaj. Yehauvas yeej ua raws li nws tej lus cog tseg txhua zaus. Tej thaud peb twb xav tsis txog tej uas Yehauvas ua, thiaj ua rau peb luag thiab!

“CIA LI UA LI NTAWD”

Yehauvas pub nqe zog rau Xala vim nws muaj kev ntseeg

Thaum Xala muaj 90 xyoo, tau muaj li nws ib txwm ntshaw lawm tiag. Nws yug tau ib tug tub rau  nws tus txiv uas twb muaj 100 xyoo lawm! Aplahas muab tus tub hu ua Yiha uas txhais tias “Luag,” li Vajtswv tau hais. Thaum ntawd ntshe Xala sab heev tiamsis nws tseem hais luag ntxhi tias: “Vajtswv ua rau kuv luag zoo siab. Txhua tus uas tau hnov yuav nrog kuv luag thiab.” (Chiv Keeb 21:6) Qhov txujci uas Yehauvas tau ua no yeej ua rau Xala kaj siab tas nws sim neej. Tiamsis txij no mus nws yuav tau txais ib tes haujlwm tseem ceeb heev.

Thaum Yiha muaj 5 xyoos, lawv tsev neeg ua kev zoo siab vim nws txiav tau mis lawm. Tiamsis ho muaj teeb meem thiab. Phau Vajlugkub hais tias “Xala pom” Yisama-ee uas muaj 19 xyoo luag luag Yiha. Tsis yog nws lam thab plaub xwb. Tus tubtxib Povlauj tau sau tias qhov uas Yisama-ee ua yog tsim txom Yiha. Xala pom tias qhov uas Yisama-ee ua yeej txaus ntshai. Kuj tsis yog Xala hlub nws tus tub xwb, tiamsis nws paub tias Vajtswv tau xaiv Yiha los ua ib tes haujlwm tseem ceeb heev. Nws thiaj ua siab tawv mus hais ncaj qha rau Aplahas kom muab Haka thiab Yisama-ee nkawd ntiab khiav mus.​—Chiv Keeb 21:8-10; Kalatia 4:22, 23, 29.

Aplahas yuav ua li cas xwb? “Qhov no ua rau Aplahas nyuaj siab vim yog saib rau nws tus tub Yisama-ee.” Nws hlub nws tus tub Yisama-ee heev nws thiaj tsis saib qhov ntawd zoo li ib qho teeb meem. Tiamsis Yehauvas pom qhov tseeb, yog li ntawd, nws thiaj hais rau Aplahas tias: “Tsis txhob nyuaj siab rau tus menyuam thiab koj tus nkauj qhev. Xala hais li cas rau koj cia li ua li ntawd, rau qhov koj caj ces yuav yog tshwm ntawm Yiha mus.” Yehauvas hais rau Aplahas tias Haka thiab Yisama-ee yuav tsis tu ncua dabtsi li. Aplahas thiaj ua ib siab ua li Yehauvas tau hais.​—Chiv Keeb 21:11-14.

Xala yog ib tug zoo pojniam. Tsis yog nws tsuas hais tej uas nws tus txiv xav hnov xwb. Thaum nws pom tias nws tsev neeg yuav ntsib teeb meem, nws yeej tsis ntshai hais nws tus txiv. Qhov no tsis yog nws saib tsis taus nws tus txiv. Tus tubtxib Petus, uas kuj muaj pojniam thiab, tau hais tias Xala tso tau ib tug qauv zoo heev rau cov pojniam xyaum txog qhov uas saib taus tus txiv. (1 Khaulee 9:5; 1 Petus 3:5, 6) Yog Xala ho kaw qhov ncauj tsis hais ib los li ces thiaj yog nws saib tsis taus Aplahas, rau qhov tej zaum tsev neeg yuav plam tej koob hmoov los kuj muaj thiab. Yeej tsim nyog ua li Xala tau ua.

Muaj ntau tus pojniam nyiam Xala tus qauv. Lawv pom tias yuav tau qheb siab thiab ua tib zoo nrog lawv tus txiv tham. Muaj tej tug kuj xav kom Yehauvas pab lawv hais lawv tus txiv ib yam li Nws tau pab Xala hais thiab. Txawm li cas los xij, lawv yeej xyaum tau Xala txojkev ntseeg, txojkev hlub, thiab nws lub siab ntev.

Yehauvas muab Xala hu ua “Poj Vaj,” tiamsis Xala tsis xav kom lwm tus saib nws zoo li poj vaj

Txawm Yehauvas yog tus muab Xala hu ua “Poj Vaj” los, Xala tsis xav kom lwm tus saib nws zoo li poj vaj. Thaum nws muaj 127 xyoo, nws tau tas sim neej lawm. Aplahas “quaj quaj nco nco Xala” heev. * (Chiv Keeb 23:1, 2) Nws yeej nco nws tus “Poj Vaj” kawg li. Vajtswv Yehauvas los kuj nco tus pojniam uas muaj kev ntseeg no thiab. Nws yuav tsa Xala hauv qhov tuag rov los nyob hauv lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no. Yav tom ntej, cov uas xyaum Xala tus qauv yuav tau ib lub neej nyob kaj siab lug mus ib txhis li Xala.​—Yauhas 5:28, 29.

^ nqe 3 Nkawd hu ua Aplas thiab Xalai mus txog thaum Vajtswv tis npe tshiab rau nkawd. Hauv zaj no, yuav muab nkawd hu raws li nkawd 2 lub npe tshiab uas yog Aplahas thiab Xala.

^ nqe 10 Thaum ntawd, Yehauvas cia lawv muaj niam hlob niam yau, tiamsis tom qab no nws tso cai rau Yexus Khetos rov tsa nws txojcai uas thaum chiv thawj hauv lub vaj Edee tsuas pub muaj ib tug pojniam xwb.​—Chiv Keeb 2:24; Mathai 19:3-9.

^ nqe 25 Tag nrho cov pojniam hauv phau Vajlugkub, tsuas yog Xala tib leeg xwb uas phau Vajlugkub thiaj qhia tias muaj pe tsawg xyoo thaum tas sim neej.