Phau Vajlugkub tsis qhia tias peb nyias muaj nyias ib tug tubtxib saum ntuj uas zov rawv peb. Muaj ib zaug Yexus hais tias: “Cia li ceev faj zoo tsis txhob saib tsis taus cov menyuam yaus [Khetos cov thwjtim] no ib tug twg, rau qhov kuv hais rau nej tias, cov tubtxib saum ntuj uas tsom kwm lawv niaj hnub nyob ntawm kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub xubntiag.” (Mathai 18:10) Qhov no, tsis yog Yexus hais tias peb nyias muaj nyias ib tug tubtxib uas zov rawv peb. Tiamsis nws tsuas hais tias cov tubtxib saum ntuj kuj paub nws cov thwjtim ib tug rau ib tug thiab mob siab lawv xwb. Yog li ntawd, cov tseem Khixatia yuav tsis lam tau lam ua tej yam uas yuav txo tau lawv txojsia es tos Vajtswv cov tubtxib saum ntuj los cawm lawv.

Ua li, puas yog cov tubtxib saum ntuj tsis pab tibneeg hlo li? Tsis yog. (Ntawv Nkauj 91:11) Ib txhia yeej ntseeg tias Vajtswv tau siv nws cov tubtxib saum ntuj los tiv thaiv lawv thiab coj lawv txoj hau kev. Kenneth uas peb kawm hauv thawj zaj, kuj xav li ntawd thiab. Txawm peb hais tsis tau kiag tias muaj li ntawd tiag los, tej zaum Kenneth yeej hais yog lawm thiab. Ntau zaus, Yehauvas Cov Timkhawv yeej pom tias cov tubtxib saum ntuj tau pab lawv thaum lawv mus qhia Vajlugkub. Tiamsis vim peb qhov muag pom tsis tau cov tubtxib saum ntuj, peb tsis paub tias Vajtswv ho siv lawv los pab tibneeg npaum li cas tiag. Txawm li ntawd los, yeej tsim nyog peb ua Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tsaug rau tej uas nws tau pab peb.​—Khaulauxi 3:15; Yakaunpau 1:17, 18.