Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | TUBTXIB SAUM NTUJ​—PUAS MUAJ TIAG? UA CAS HO XAV PAUB?

Puas Muaj Cov Tubtxib Saum Ntuj Phem?

Puas Muaj Cov Tubtxib Saum Ntuj Phem?

Yeej muaj. Cov tubtxib saum ntuj uas phem los qhovtwg los? Thaum Vajtswv tsim cov tubtxib saum ntuj, nws tsim kom lawv muaj kev ywj pheej. Tsis ntev tom qab Vajtswv tsim tau thawj tug txivneej thiab pojniam uas yog Adas thiab Eva, ib tug tubtxib saum ntuj uas zoo kawg nkaus tau txiav txim siab fav xeeb rau Vajtswv. Nws kuj ntxias tau Adas thiab Eva nkawd fav xeeb rau Vajtswv lawm thiab. (Chiv Keeb 3:1-7; Qhia Tshwm 12:9) Phau Vajlugkub tsis qhia seb tus tubtxib no hu li cas lossis seb nws tuav tes haujlwm siab npaum li cas ua ntej nws fav xeeb. Tiamsis tom qab nws fav xeeb rau Vajtswv, phau Vajlugkub muab nws hu ua Xatas uas txhais tias “tus tiv txheem,” thiab muab nws hu ua Ntxwg Nyoog uas txhais tias “tus uas hais lus phem dag txog lwm tus.”​—Mathai 4:8-11.

Tu siab kawg li uas tsis yog Xatas tib leeg xwb thiaj fav xeeb rau Vajtswv. Tiam uas Nau-a nyob, cov tubtxib saum ntuj ib txhia los kuj tau “tso lawv tej chaw nyob tseg” uas yog nrog Vajtswv nyob saum ntuj. Lawv los rau hauv ntiajteb txia ua tibneeg, ua phem ua qias ua nkauj ua nraug. Vajtswv yeej tsis tsim kom lawv ua li ntawd.​—Yuda 6; Chiv Keeb 6:1-4; 1 Petus 3:19, 20.

Ua cas rau cov tubtxib no lawm xwb? Thaum Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb, cov tubtxib saum ntuj ntawd rov txia ua plig mus saum ntuj lawm. Tiamsis Vajtswv tsis cia lawv rov “tuav lawv lub meej mom” li qub. Vajtswv muab lawv tso rau “qhov uas tsaus ntuj nti [sab kev ntseeg]” uas yog ntuj txiag teb tsaus. (Yuda 6; 2 Petus 2:4) Cov tubtxib no cia Xatas uas yog “tus thawj dab” kav lawv. Xatas nyiam “txia ua tubtxib saum ntuj uas tawm hauv qhov kaj tuaj.”​—Mathai 12:24; 2 Khaulee 11:14.

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tau tsa nws lub Nceeg Vaj uas yog ib lub tseem fwv saum ntuj rau xyoo 1914. * Tom qab Vajtswv tsa nws lub Nceeg Vaj, Xatas thiab nws cov dab raug muab pov saum ntuj los rau hauv ntiajteb no, rov tsis tau saum ntuj lawm. Xatas thiab nws cov dab thiaj npau taws heev. Vim li no, thiaj muaj kev limhiam thiab kev ua phem ua qias puv ntia lub qab ntuj no.​—Qhia Tshwm 12:9-12.

Niaj hnub no peb tsuas pom kev limhiam thiab kev ua nruj ua tsiv phem zuj zus lawm xwb. Qhov no qhia tias Vajtswv yuav muab Xatas thiab nws cov dab tshem tawm sai sai no mus. Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav tau 1,000 xyoo lawm, yuav tso Xatas thiab nws cov dab tawm los sim tibneeg ib zaug ntxiv. Ces lawv yuav raug rhuav tshem mus ib txhis.​—Mathai 25:41; Qhia Tshwm 20:1-3, 7-10.

^ nqe 6 Yog tias xav paub ntxiv txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, saib tshooj 8 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?, uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm. Kuj muaj nyob hauv www.jw.org/hmn.