Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tabitha wb mus qhia Vajlugkub

 VAJLUGKUB KHO TAU LUB NEEJ

Kuv Ntseeg Tias Tsis Muaj Vajtswv

Kuv Ntseeg Tias Tsis Muaj Vajtswv
  • YUG XYOO: 1974

  • YUG TEBCHAWS: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • KEEB KWM: NTSEEG TIAS TSIS MUAJ VATSWV

KUV LUB NEEJ YAV TAS LOS

Kuv yug hauv xeev Saxony tebchaws Ntsaws Mes Nis uas thaud hu ua German Democratic Republic (GDR). Tebchaws GDR coj kevcai koom tsham. Yog li ntawd coob leej thiaj saib tej kev ntseeg tsis rau nqe. Kuv niam kuv txiv hlub peb heev thiab cob kom peb tsim txiaj. Thaum yau mus txog thaum kuv muaj 18 xyoo mas kuv tsuas ntseeg 2 yam xwb uas yog kevcai koom tsham thiab ntseeg tias tsis muaj Vajtswv.

Kuv nyiam kevcai koom tsham vim tias sawvdaws muaj vaj huam sib luag zos. Kuv ntseeg tias tej ub tej no los yuav tsum muab faib sib npaug zos thiaj tsis muaj cov uas nplua nuj dhau thiab cov uas pluag dhau. Kuv txawm mus koom ib lub koom haum koom tsham rau cov hluas. Thaum kuv muaj 14 xyoos, kuv ua ib teg haujlwm uas muab tej ntaub ntawv qub zom dua tshiab. Cov nom tswv hauv lub zos Aue qhuas kuv heev lawv thiaj muab khoom pub rau kuv. Kuv thiaj los paub cov nom tswv uas tuav haujlwm siab hauv GDR ib txhia. Kuv xav tias kuv muaj hom phiaj zoo kawg li thiab yuav tau ib lub neej zoo heev.

Xyoo 1989 kuv lub neej txawm hloov hlo. Xyoo ntawd luag muab tus ntsa loog Berlin Wall rhuav tshem ces hauv Yus Luv sab hnub tuaj tsis muaj kevcai koom tsham zuj zus lawm. Tsis ntev tom qab ntawd kuv mam pom tias GDR tej nom tswv coj tsis ncaj kiag li. Xws li yog leejtwg tsis kam txhawb kevcai koom tsham, luag saib tsis taus tus ntawd thiab tsis pab nws li pab lwm tus. Vim li cas ho muaj tau li no, kevcai koom tsham twb qhia tias sawvdaws muaj vaj huam sib luag sav? Puas yog npau suav xwb? Qhov no ua rau kuv ntxhov siab kawg li.

Vim li no, kuv thiaj tso tej ntawd tseg mus ua lwm yam lawm. Kuv mus kawm ntawv hauv ib lub tsev ntaus nkauj thiab kos duab. Yog kuv kawm tau, tej zaum kuv tseem yuav tau mus kawm ntawv qeb siab thiab. Kuv txawm xav ua ib tug ntaus nkauj thiab kos duab lawm. Tsis tas li ntawd xwb, kuv txawm pib tso tej yam zoo uas thaum yau kuv niam kuv txiv tau qhia peb lawd. Kuv tsuas xav ua ywj siab lawm xwb, xws li tham coob tus hluas nkauj ua ke. Txawm kuv tau ntaus nkauj, kos duab, thiab ua li kuv siab nyiam lawm los, kuv tseem ntxhov siab qees. Tej duab uas kuv kos tau kuj qhia meej li  ntawd. Kuv xav paub tias ua li cas ho muaj tibneeg? Yav tom hauv ntej yuav zoo li cas?

Thaum kuv los paub txog tej no, kuv xav tsis thoob li. Muaj ib hmos tom tsev kawm ntawv kuv nrog ib pab tub kawm ntawv tham txog yav tom hauv ntej. Mandy * uas yog Yehauvas ib tug Timkhawv kuj nrog peb tham thiab. Hmo ntawd nws qhia kuv tias, “Andreas, yog koj xav paub txog lub neej thiab yav tom hauv ntej, koj yuav tsum ua tib zoo kawm phau Vajlugkub.”

Kuv tsis paub xyov puas muaj li nws hais tiamsis kuv kuj xav paub ntxiv thiab. Mandy kom kuv mus nyeem Daniyee tshooj 2. Tej uas kuv nyeem ua rau kuv xav tsis thoob li. Cov lus faj lem qhia txog tej tseem fwv hauv qab ntuj no seb tau kav ua ntus zus li cas los txog niaj hnub nimno. Mandy kuj muab lwm cov lus faj lem txog yav tom hauv ntej los qhia kuv thiab. Zaum no kuv nrhiav tau qhov uas kuv xav paub lawm tiag! Tiamsis leejtwg yog tus muab tej lus faj lem no sau cia? Thiab leejtwg thiaj muaj peevxwm qhia tau tej uas yuav tshwm sim rau yav tom hauv ntej? Puas muaj Vajtswv tiag?

PHAU VAJLUGKUB HLOOV KUV LUB NEEJ

Mandy kom ob niam txiv hu ua Horst thiab Angelika tuaj nrog kuv tham. Nkawd yog Yehauvas Cov Timkhawv thiab nkawd pab kom kuv nkag siab Vajtswv Txojlus. Tsis ntev xwb kuv pom tias tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv thiaj niaj hnub qhuas Vajtswv lub npe Yehauvas xwb. (Khiav Dim 3:14, hauv qab taw qhia; Mathai 6:9) Kuv kawm tau tias Vajtswv Yehauvas xav kom noob neej nyob mus ib txhis hauv lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no. Ntawv Nkauj 37:9 hais tias: “Cov uas tos rawv [Yehauvas] yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug.” Kuv nyiam tias txhua tus uas ua raws li Vajtswv tej kevcai hauv phau Vajlugkub yuav tau nyob tibsi.

Tiamsis yeej tsis yoojyim rau kuv hloov kuv lub neej raws li phau Vajlugkub qhia. Vim kuv txawj ntaus nkauj thiab txawj kos duab heev, kuv thiaj saib kuv tus kheej loj dua lwm tus. Yog li ntawd, kuv yuav tsum xyaum txo hwjchim. Tsis tas li ntawd xwb, tsis yoojyim rau kuv tso kev nkauj nraug tseg li. Kuv nco Yehauvas txiaj ntsig heev uas nws khuvleej, ua siab ntev, thiab hlub cov uas yeej ua npaum li lawv ua tau los hloov lawv lub neej raws li phau Vajlugkub qhia.

Thaum yau mus txog thaum kuv muaj 18 xyoo, kuv tsuas paub kevcai koom tsham thiab ntseeg tias tsis muaj Vajtswv xwb. Tom qab no kuv mam los paub phau Vajlugkub. Kuv thiaj tsis ntxhov siab txog yav tom hauv ntej lawm thiab zaum no kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis. Xyoo 1993, kuv ua kevcai raus dej los ua Yehauvas ib tug Timkhawv. Xyoo 2000, kuv yuav ib tug timkhawv hu ua Tabitha. Wb siv zog heev los pab lwm tus kawm Vajlugkub. Wb ntsib coob tus uas zoo li kuv. Lawv tsuas paub kevcai koom tsham thiab ntseeg tias tsis muaj Vajtswv xwb. Thaum kuv qhia lawv txog Yehauvas ua rau kuv txaus siab heev.

PAB TAU KUV LI CAS

Thaum kuv nyuam qhuav los nrog Yehauvas Cov Timkhawv, kuv niam kuv txiv xav tsis thoob li. Tiamsis nkawd pom tias txij thaum kuv nrog cov Timkhawv los, kuv hloov mus rau qhov zoo lawm ntau. Zaum no nkawd pib nyeem phau Vajlugkub thiab kuj mus koom Yehauvas Cov Timkhawv tej kev sib txoos lawm thiab, ua rau kuv zoo siab heev.

Tabitha wb muaj ib txojkev txij nkawm zoo heev vim wb coj raws li phau Vajlugkub tej lus sam hwm rau tej txij nkawm. Xws li yog ob niam txiv txhob mus ua kev nkauj kev nraug ces nkawd txojkev txij nkawm yuav nyob ruaj khov.​—Henplais 13:4.

Zaum no kuv tsis txhawj txog kuv lub neej thiab tsis ntxhov siab txog yav tom hauv ntej lawm. Kuv muaj ib tse neeg nyob thoob ntiajteb uas txawj sib hlub thiab sib koom siab. Txhua tus hauv tsev neeg no, ib leeg saib taus ib leeg. Yog qhov uas kuv ib txwm xav pom thiab xav tau hauv kuv lub neej.

^ nqe 12 Tau muab lub npe no hloov lawm.