Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 4 Xyoo 2017

 THAWJ ZAJ | TUBTXIB SAUM NTUJ​—PUAS MUAJ TIAG? UA CAS HO XAV PAUB?

Cov Tubtxib Saum Ntuj Pab Tau Koj Li Cas

Cov Tubtxib Saum Ntuj Pab Tau Koj Li Cas

Cov tubtxib saum ntuj mob siab tibneeg thiab niaj hnub pab ua Yehauvas tej haujlwm. Thaum Vajtswv tsim tau lub ntiajteb, lawv sawvdaws “hu nkauj” thiab “qw zoo siab xyiv fab.” (Yauj 38:4, 7) Cov tubtxib saum ntuj yeej ib txwm “xav pom” kom tej lus faj lem txog lub ntiajteb muaj tiav.​—1 Petus 1:11, 12.

Phau Vajlugkub qhia tias muaj tej lub sijhawm cov tubtxib saum ntuj tau tiv thaiv Vajtswv cov tub qhe kom nws tes haujlwm thiaj tiav. (Ntawv Nkauj 34:7) Xws li thaum:

  • Yehauvas muab lub moos Xaudoo thiab Kaumaula rhuav tshem. Cov tubtxib saum ntuj tau pab Lauj thiab nws tsev neeg dim.​—Chiv Keeb 19:1, 15-26.

  • Peb tug tub hluas Henplais raug pov rau hauv cub hluavtaws hauv tebchaws Npanpiloo. Vajtswv tau “txib nws li tubtxib saum ntuj tuaj tso nws cov tub qhe.”​—Daniyee 3:19-28.

  • Daniyee raug pov rau hauv lub qhov tsov ntxhuav tau 1 hmos. Nws piav tias tsov tsis muab nws tom noj rau qhov Vajtswv “txib nws tus tubtxib saum ntuj tuaj kaw tsov ntxhuav qhov ncauj.”​—Daniyee 6:16, 22.

Cov tubtxib saum ntuj tau pab Vajtswv cov tub qhe puag thaum ub los lawm

COV TUBTXIB SAUM NTUJ TXHAWB LUB KOOM TXOOS KHIXATIA THAWJ 100 XYOO

Muaj tej lub sijhawm cov tubtxib saum ntuj tau pab kom lub koom txoos Khixatia thawj 100 xyoo ua tau Vajtswv tes haujlwm. Xws li thaum:

  • Ib tug tubtxib saum ntuj los qheb lub qhov rooj tsev lojfaj, coj cov tubtxib tawm thiab hais kom lawv mus tshaj tawm hauv lub tuam tsev.​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:17-21.

  • Ib tug tubtxib saum ntuj hais kom Fili uas yog ib tug qhia txoj xov zoo, taug txojkev uas hla tebchaws moj sab qhua ntawm lub nroog Yeluxalees mus rau lub moos Kaxa. Nws kom Fili mus nrog ib tug Ethi-aupia uas mus pe Vajtswv hauv Yeluxalees los tham.​—Tubtxib Tes Haujlwm 8:26-33.

  • Vajtswv qheb kev rau lwm haiv neeg los ua Khixatia. Ib tug tubtxib saum ntuj los tshwm rau tus thawj rog Loos hu ua Khaunelia kom nws txib neeg mus hu Petus tuaj hauv nws tsev.​—Tubtxib Tes Haujlwm 10:3-5.

  • Petus raug kaw, ib tug tubtxib saum ntuj tshwm los thiab tso nws dim.​—Tubtxib Tes Haujlwm 12:1-11.

 COV TUBTXIB SAUM NTUJ PAB TAU KOJ LI CAS

Niaj hnub no, Vajtswv tsis siv nws cov tubtxib saum ntuj los pab tibneeg li thaud lawm. Tiamsis Yexus hais txog tiam uas peb nyob no tias: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws (Nceeg Vaj) yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.” (Mathai 24:14) Koj puas paub tias cov tubtxib saum ntuj niaj hnub pab Khetos cov thwjtim ua tes haujlwm no?

Cov tubtxib saum ntuj pab tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb

Phau Qhia Tshwm qhia tias cov tubtxib saum ntuj rau siab ntso pab tibneeg los paub Yehauvas thiab kawm txog Nws lub ntsiab rau noob neej. Tus tubtxib Yauhas hais tias: “Kuv pom dua ib tug tubtxib saum ntuj ya mus rau saum nruab ntug coj txoj xov zoo uas nyob ib txhis mus piav rau cov uas nyob hauv lub ntiajteb, yog piav rau txhua lub tebchaws txhua xeem txhua yam lus thiab txhua haiv neeg. Nws qw nrov nrov hais tias, ‘Cia li paub ntshai Vajtswv thiab qhuas nws, vim lub sijhawm uas nws yuav txiav txim los txog lawm. Thiab pe hawm tus uas tsim lub ntuj ntiajteb dej hiavtxwv thiab tej qhov dej txhawv huvsi.’” (Qhia Tshwm 14:6, 7) Niaj hnub no, peb pom tias yeej muaj ntau zaus uas cov tubtxib saum ntuj tau txhawb tes haujlwm tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj thoob plaws lub ntiajteb tiag. Thaum ib tug txhaum hloov dua siab tshiab los cuag Yehauvas, yeej “muaj kev zoo siab xyiv fab rau ntawm Vajtswv cov tubtxib saum ntuj xubntiag.”​—Luka 15:10.

Thaum tes haujlwm tshaj tawm tiav lawd, cov tubtxib saum ntuj yuav ua dabtsi xwb? Thaum ntawd, lawv lossis “cov tub rog saum ntuj” yuav pab Yexus Khetos uas yog ib tsoom vajntxwv tus Vajntxwv mus “ua rog rau hnub loj kawg uas Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus teem cia” uas yog Amakedoo. (Qhia Tshwm 16:14-16; 19:14-16) Lub sijhawm ntawd, Yexus yuav siv lawv los muab cov uas tsis “mloog peb tus Tswv Yexus txoj xov zoo rhuav tshem.”​—2 Thexalaunika 1:7, 8.

Cov tubtxib saum ntuj yeej mob siab koj tiag. Lawv xav pab cov uas xav paub Vajtswv. Yehauvas tau siv lawv los txhawb thiab tiv thaiv nws cov tub qhe hauv ntiajteb ntau zaus.​—Henplais 1:14.

Peb txhua tus yuav tau txiav txim siab seb peb puas yuav mloog txoj xov zoo uas tabtom muab tshaj tawm thoob ntiajteb. Yehauvas Cov Timkhawv yuav zoo siab pab kom koj to taub txoj xov zoo ntawd xwv koj thiaj tau txais cov tubtxib saum ntuj kev pab thiab.