Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Phau 4 Xyoo 2017 | Tubtxib Saum Ntuj—Puas Muaj Tiag? Ua Cas Ho Xav Paub?

KOJ XAV LI CAS?

Puas muaj cov tubtxib saum ntuj tiag? Phau Vajlugkub hais tias:

“Nej cov uas yog nws cov tub txib saum ntujʹe, nej cov uas siab loj siab tuab thiab ua raws li nws tej lus, thiab mloog nws lub suab uas nws hais, nej cia li qhuas [Yehauvas].”​Ntawv Nkauj 103:20.

Phau Tsom Faj no qhia seb phau Vajlugkub tau hais li cas txog cov tubtxib saum ntuj thiab seb lawv puas pab tau peb.

 

THAWJ ZAJ

Cov Tubtxib Saum Ntuj Puas Pab Tau Koj?

Vim cov tubtxib saum ntuj tau pab ntau tus lawm, coob leej thiaj ntseeg tias lawv pab tau tibneeg tiag.

THAWJ ZAJ

Qhov Tseeb Txog Cov Tubtxib Saum Ntuj

Tsis muaj dabtsi yuav teb tau cov lus nug no zoo npaum li Vajtswv Txojlus uas yog phau Vajlugkub.

THAWJ ZAJ

Puas Muaj Ib Tug Tubtxib Saum Ntuj Uas Zov Rawv Koj?

Puas tsim nyog koj ntseeg tias muaj ib tubtxib saum ntuj lossis ntau tus tiv thaiv koj?

THAWJ ZAJ

Puas Muaj Cov Tubtxib Saum Ntuj Phem?

Phau Vajlugkub qhia tseeb tias yeej muaj.

THAWJ ZAJ

Cov Tubtxib Saum Ntuj Pab Tau Koj Li Cas

Ntau zaus, Vajtswv yeej xa nws cov tubtxib saum ntuj los pab tibneeg ua nws tes haujlwm.

Koj Puas Paub?

Puas yog Yexus saib tsis taus cov uas tsis yog neeg Yudas thaum nws muab lawv hu ua “menyuam dev”?

VAJLUGKUB KHO TAU LUB NEEJ

Kuv Ntseeg Tias Tsis Muaj Vajtswv

Ua li cas ib tug hluas uas coj kevcai koom tsham thiab ntseeg tias tsis muaj Vajtswv thiaj los kawm phau Vajlugkub?

XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG

Vajtswv Muab Nws Hu Ua “Poj Vaj”

Vim li cas lub npe tshiab thiaj phim Xala?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Yog tseem muaj cov neeg uas coj tsis ncaj thiab kev txom nyem ces yeej yuav muaj tsis tau lub siab tus li. Dabtsi yuav kho tau tej teeb meem no?