Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 3 Xyoo 2017

Henplais 4 tug tsiaj ntawv txiv yog Vajtswv lub npe Yehauvas, nyeem sab xis mus rau sab laug

Tus Tsiaj Ntawv Henplais Me Tshaj Plaws Tsav Tau Txojkev Ntseeg

Tus Tsiaj Ntawv Henplais Me Tshaj Plaws Tsav Tau Txojkev Ntseeg

Vajtswv tej lus cog tseg puas yuav muaj tiav txhua lo? Yexus ntseeg tias yeej yuav muaj tiav xwb. Thaum nws qhia kuj txhawb tau lwm tus txojkev ntseeg heev. Thaum Yexus cev zaj lus qhuab qhia saum roob nws ua piv txwv qhia tias: “Kuv hais tseeb rau nej tias, thaum lub ntuj lub teb tseem muaj nyob Mauxe txoj kevcai yuav tsis ploj ib npe lossis ib nyuag teev kiag li mus txog thaum tej ntawd tiav huvsi.”​—Mathai 5:18.

Tus tsiaj ntawv Henplais me tshaj plaws yog י uas tawm suab ua yo (yod). Tus tsiaj ntawv no yog thawj tug ntawm Vajtswv lub npe Yehauvas. * Cov ceev ntawv thiab cov Falixai puavleej saib tej tsiaj ntawv hauv Vajtswv Txoj Kevcai muaj nqes tag nrho. Txawm yog “ib nyuag teev” xwb los, lawv saib tseem ceeb kawg.

Yexus hais tias yog lub ntuj lub teb tseem muaj nyob ces Vajtswv cov lus yuav tsis ploj li. Lub ntuj lub teb no yuav nyob ntev npaum li cas? Phau Vajlugkub hais tias lub ntuj lub teb yuav nyob mus ib txhis. (Ntawv Nkauj 78:69) Yog li ntawd, Yexus qhia meej tias yeej yuav muaj tiav raws nkaus li Mauxe Txoj Kevcai txhua lo.

Txawm tej nyuag lo me me xwb los Vajtswv Yehauvas yeej saib rau nqe. Xav txog qhov no: Puag thaum ub cov Yixayee ua Kevcai Hla Dhau, Vajtswv sam hwm kom tsis txhob muab tus yaj tej pob txha lov. (Khiav Dim 12:46) Tej zaum lawv xav tias txojcai no tsis tseem ceeb. Tej zaum lawv kuj tsis to taub tias yog vim li cas yuav tsum tsis txhob muab tej pob txha lov. Tiamsis Vajtswv Yehauvas saib txojcai no tseem ceeb heev. Nws paub tias qhov no yog lus faj lem txog tus Mexiyas tias thaum luag muab nws dai saum tus ncej, nws tej txha yuav tsis lov ib tug li.​—Ntawv Nkauj 34:20; Yauhas 19:31-33, 36.

Yexus cov lus qhia li cas rau peb? Qhia tias Vajtswv Yehauvas tej lus cog tseg yeej yuav muaj tiav txhua lo. Henplais tus tsiaj ntawv me tshaj plaws yeej tsav tau peb txojkev ntseeg heev!

^ nqe 3 Tus tsiaj ntawv Kili me tshaj yog aiyauda (iota). Tus tsiaj ntawv no zoo ib yam li tus tsiaj ntawv Henplais י (yo). Mauxe Txoj Kevcai yog sau ua lus Henplais. Yog li ntawd, thaum Yexus hais cov lus “ib nyuag teev,” tej zaum nws hais txog tus tsiaj ntawv Henplais י (yo).