NIAM NOM TUAM poob siab nthav thaum nws hnov tias nws tus txiv muaj ib lub qog hauv lub paj hlwb. Kws kho mob hais tias lub qog ntawd huam sai heev, nws tsuas nyob ob peb lub hlis lawm xwb. Nom Tuam nyuam qhuav muaj 54 xyoos xwb. * Niam Nom Tuam hais tias, “Kuv ib ce yoob tag tau ob peb lub lim tiam. Zoo li tsis yog wb, yog lwm tus xwb. Kuv tsis pom qab yuav ua li cas li.”

Yeej muaj coob leej ntau tus poob siab li Niam Nom Tuam. Tsis muaj leejtwg paub tias thaum twg yuav raug tej xwm no. Thaum muaj txiab xeeb hnyav, tsev neeg yeej zoo siab hlo nqes tes pab tu lawv tus neeg. Txawm li ntawd los, tes haujlwm no yeej tsis yoojyim. Tsev neeg yuav ua li cas thiaj tu tau tus neeg mob? Lawv yuav nplig nws li cas? Thaum nws nkees zuj zus lawm, tsev neeg yuav nyuaj siab ntau yam, leejtwg ho yuav nplig lawv? Thaum tus neeg txojsia yuav tu, nws yuav noj li cas nyob li cas? Cia peb kawm seb vim li cas niaj hnub no ho nyuaj ua luaj los tu ib tug uas mob hnyav.

NIAJ HNUB NO NYUAJ KAWG

Ib puas xyoo dhau los, tibneeg nyob tsis ntev. Thaum tibneeg kis tau kab mob lossis raug mob lwm yam, lawv tuag sai heev. Nyuaj heev rau tibneeg mus cuag tsev kho mob, thiab feem ntau tsev neeg sib pab nroos tu lawv tus neeg hauv tsev mus txog thaum nws txojsia tu xwb.

Niaj hnub no tej kws kho mob muaj tshuaj zoo heev, tibneeg txojsia thiaj nyob ntev dua yav tas los. Tej kab mob uas yav tas los txo tau tibneeg txojsia, vim nimno muaj tshuaj pab, cov uas tau tej mob ntawd thiaj nyob ntau xyoo ntxiv. Txawm li ntawd los, tej kws kho mob yeej kho tsis tau kom tus neeg zoo hlo. Tej thaud tseem ua rau tus neeg hajyam mob sab heev, ua rau nws tu tsis taus nws tus kheej. Vim li no, thiaj tsis yoojyim pab tu ib tug uas muaj txiab xeeb hnyav.

 Yog li ntawd, niaj hnub no feem coob thiaj mus pw tom tsev kho mob txog thaum lawv tu siav. Hmoob ib txwm zov lawv tus neeg mus txog thaum nws txojsia tu. Txawm li ntawd los, lawv tsis nyiam tham txog kev ploj kev tuag, ntshai tsam muaj dabtsi los coj tus neeg mus lawm. Vim tsis muaj kev sib txuas lus zoo thaum lawv tus neeg mob hnyav, tsev neeg thiaj nyuaj siab heev. Yuav ua li cas lawv thiaj sib pab tau?

NPAJ NTXOV

Thaum hnov dheev tias yus tus neeg muaj txiab xeeb hnyav, yeej ua rau yus poob siab nthav ib yam li Niam Nom Tuam. Txawm koj nyuaj siab thiab ntshai heev los, koj yuav tau npaj kom txhij los tu koj tus neeg. Yuav ua li cas koj thiaj ua tau li no? Vajtswv ib tug tub qhe tau hais tias: “Thov koj qhia kom peb paub suav peb txhua hnub, xwv peb lub siab thiaj muaj tswvyim.” (Ntawv Nkauj 90:12) Yog li ntawd, rau siab thov Vajtswv Yehauvas pab kom koj muaj tswvyim ‘suav txhua hnub,’ xwv koj thiaj paub ua zoo siv koj lub sijhawm nrog koj tus neeg thaum nws tseem muaj txojsia nyob.

Yuav tau ua tib zoo npaj. Yog tus neeg mob tseem hais taus lus thiab kam tham ces zoo rau sawvdaws tham kom meej seb leejtwg yuav sawv nws cev thaum nws hais tsis tau lus lawm. Nws yuav tau qhia ncaj qha seb nws puas xav kom luag cawm nws txojsia, mus tom tsev kho mob, lossis txais lwm txojkev pab. Yog tham meej txog tej no ua ntej lawd ces sawvdaws yuav sib to taub. Thaum tus sawv cev txiav txim siab li cas los, tsev neeg thiaj tsis muaj chaw tu siab. Yog ntxov tham thiab qhia dawb paug ces tsev neeg yuav paub pab tus neeg mob. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Yog tsis muaj chaw sablaj haujlwm yuav plam.”​—Paj Lug 15:22.

SIB PAB

Tus uas pab tu tus neeg muaj mob muaj haujlwm ntau heev ua. Tiamsis tes haujlwm tseem ceeb tshaj yog los nplig tus neeg muaj mob, vim nws xav tau kev hlub tshua ntawm tsev neeg. Yuav nplig li cas? Nyeem ntawv lossis hu nkauj rau nws mloog. Xaiv tej phau ntawv thiab tej nkauj uas txhawb zog uas nws nyiam. Yog peb tuav nws tes ua zoo hais lus rau nws ces yuav nplig tau nws siab.

Zoo rau koj qhia tus neeg mob tias tus tuaj xyuas nws yog leejtwg. Luag tshawb pom tias: ‘Txawm ib tug neeg mob hnyav npaum li cas los, tej thaud nws tseem hnov lus zoo heev. Saib zoo li nws tsaug zog lawm tiamsis nws yeej hnov tej koj  hais. Yog li ntawd, tsis txhob hais tej uas yuav txo nws lub zog.’

Nrog nws thov Vajtswv ua ke. Phau Vajlugkub hais tias muaj ib zaug tus tubtxib Povlauj thiab nws cov kwvluag ntxhov siab heev, ntshai tsam luag muab lawv tua. Lawv thiaj ua li cas xwb? Povlauj thiaj hais kom lub koom txoos Khaulee “thov Vajtswv pab” lawv. (2 Khaulee 1:8-11) Thov Vajtswv pab rau lub sijhawm nyuaj siab ntxhov plawv uas muaj txiab xeeb hnyav yeej txhawb tau zog heev.

UA IB SIAB

Thaum yus tus neeg tsis taus zuj zus lawd, yeej ua rau yus nyuaj siab tu siab kawg li. Vim li cas thiaj nyuaj siab ua luaj? Rau qhov Vajtswv tsis yog tsim tibneeg kom txawj laus txawj tuag. (Loos 5:12) Vajtswv Txojlus thiaj muab kev tuag piv rau ib tug “yeeb ncuab.” (1 Khaulee 15:26) Twb yog li ntawd, tibneeg thiaj tsis xav tham txog kev tuag li.

Txawm li cas los xij, tsev neeg yuav tsum siv sijhawm los tham. Yog ua li no, tej zaum yuav pab tau sawvdaws kaj siab dua, kuj yuav pab tau tus neeg mob thiab. Lub ntsiab me, “ Thaum Yuav Puv 120 Xyoo” piav tias yuav muaj li cas thaum tus neeg yuav dua. Tsis yog txhua tus yuav raug tej no huvsi lossis raug ib qho zuj zus tuaj. Tiamsis ntau zaus cov uas muaj txiab xeeb hnyav yeej yuav ua li no.

Tom qab tus neeg mob txojsia tu lawd, zoo rau koj hu mus rau tus phoojywg uas twb yeem pab koj lawm. Lub sijhawm no tsev neeg thiab cov uas pab tu tus neeg mob xav tau lwm tus los nplig lawv tias nws tsis hnov mob tsis txom nyem lawm. Tus Tswv Tsim hlub tibneeg heev, nws thiaj qhia tseeb tias “cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm.”​—Laj Lim Tswvyim 9:5.

TUS UAS TU ZOO TSHAJ PLAWS

Cia lwm tus cev tes pab yus

Yuav tsum tso siab rau Vajtswv, tsis hais thaum muaj txiab xeeb txiab nkeeg lossis tom qab tus neeg mob dua lawm. Vajtswv yuav siv lwm tus los nplig thiab txhawb koj. Niam Nom Tuam hais tias: “Yus yuav tsum cia luag tej cev tes pab yus thiab. Coob tus yeej xav pab wb kawg. Twb yog Yehauvas siv lawv los txhawb wb. Cuag li Yehauvas hais rau wb tias: ‘Kuv nyob ntawm no, kuv yuav pab neb.’ Kuv yeej yuav nco ntsoov qhov no mus li.”

Tsis muaj leejtwg yuav tu tau zoo npaum li Vajtswv Yehauvas. Nws yog tus tsim peb, nws yeej paub zoo txog peb tej kev txom nyem quaj ntsuag. Thaum peb nyuaj siab, nws tos ntsoov yuav pab thiab nplig peb. Tsis tas li ntawd xwb, nws cog lus tias tshuav tsis ntev lawm, nws yuav muab txojkev tuag rhuav tshem thiab yuav tsa qas txhiab qas vam leej uas tau tas sim neej lawd ciaj sawv rov los. (Yauhas 5:28, 29; Qhia Tshwm 21:3, 4) Thaum ntawd, txhua leej txhua tus yuav hais li tus tubtxib Povlauj hais no: “Txojkev tuagʹe, koj txojkev kov yeej dua twg lawm? Txojkev tuagʹe, koj tus taug dua twg lawm?”​—1 Khaulee 15:55.

^ nqe 2 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.