Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 3 Xyoo 2017

Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav, tibneeg yuav “zoo siab xyiv fab rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.”​—Ntawv Nkauj 37:11

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub puas pab tau yus rov kaj siab tuaj?

Koj xav li cas?

  • Yeej pab tau

  • Pab tsis tau

  • Tsis paub

Phau Vajlugkub qhia li no

“Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau [Vajtswv], vim nws mob siab nej.” (1 Petus 5:7) Phau Vajlugkub cog lus tias Vajtswv yuav pab tau koj muaj lub siab tus.

Phau Vajlugkub qhia li cas ntxiv?

  • Yog koj thov Vajtswv, nws yuav pab kom koj muaj lub “siab tus,” ces koj yuav kaj siab tuaj.​—Filipi 4:6, 7.

  • Yog koj nyeem Vajtswv Txojlus, yuav pab koj thev taus tej kev ntxhov siab.​—Mathai 11:28-30.

Puas yuav muaj ib hnub tsis muaj kev ntxhov siab lawm?

Ib txhia ntseeg tias . . . noob neej yeej yuav raug kev txom nyem kev ntxhov siab mus ib txhis li. Ib txhia xav tias mus thawj thiab ua lwm tom neej mam tau kev kaj siab. Koj xav li cas?

Phau Vajlugkub qhia li no

Vajtswv yuav muab txhua yam kev nyuaj siab tshem mus. “Txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:4.

Phau Vajlugkub qhia li cas ntxiv?

  • Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav, tibneeg yuav nyob kaj siab lug thiab yuav tsis muaj kev txhawj xeeb dabtsi lawm.​—Yaxaya 32:18.

  • Yuav tsis nco thiab yuav tsis xav txog tej kev ntxhov siab li lawm.​—Yaxaya 65:17.