Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 3 Xyoo 2017

Ilias Huthaw 2 Phau Vajlugkub Henplais

Ilias Huthaw 2 Phau Vajlugkub Henplais

KOJ puas nyeem tau ntawv Henplais? Tej zaum koj nyeem tsis tau. Tej zaum koj kuj tsis tau pom ib phau Vajlugkub ua lus Henplais li thiab. Tiamsis cia peb kawm txog ib tug txivneej kawm ntawv siab hu ua Ilias Huthaw (Elias Hutter), tej zaum yuav ua rau koj yimhuab saib koj phau Vajlugkub rau nqe. Nws nyob tiam 1500 xyoo, nws luam tau 2 phau Vajlugkub ua lus Henplais.

Ilias Huthaw yug rau xyoo 1553 hauv lub zos Nkawlij (Görlitz), hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis, uas nimno nyob ntawm ciam teb Phaulees (Poland) thiab Tshej Lephanplis (Czech Republic). Nws tau kawm lus Henplais thiab lus Alas hauv lub Tsev Kawm Ntawv Qeb Siab Luvtawlee (Lutheran University) hauv lub nroog Yena (Jena). Thaum nws muaj 24 xyoos xwb, luag twb tsa nws ua ib tug xibhwb qhia ntawv Henplais hauv lub nroog Laivtxem (Leipzig) lawm. Nws yog ib tug uas txawj qhia ntawv heev. Nws tsis qhia raws li lwm cov tsev kawm ntawv, nws thiaj mus qheb dua ib lub tsev kawm ntawv hauv lub nroog Nuleenpaw (Nuremberg). Tsuas siv li 4 xyoos xwb ces cov tub kawm ntawv twb kawm tau 4 yam lus lawm, uas yog lus Henplais, Kili, Latee, thiab Ntsaws Mes Nis. Lub caij ntawd, tsis muaj ib lub tsev kawm ntawv twg uas kawm tau sai npaum li Huthaw lub.

‘PHAU VAJLUGKUB NO ZOO KAWG LI’

Huthaw phau Vajlugkub Henplais xyoo 1587

Nyob rau xyoo 1587, Huthaw muab phau Vajlugkub Henplais uas luag hu ua Phau Qub, cov tsiaj ntawv kho. Nws muab phau no hu ua Derekh ha-Kodesh, uas yog rho ntawm Yaxaya 35:8. Lub npe no txhais tias “Txojkev dawb huv.” Cov tsiaj ntawv zoo nkauj heev, luag thiaj hais tias ‘txhua yam hauv phau Vajlugkub no zoo kawg li.’ Tiamsis qhov uas zoo tshaj plaws yog pab cov tub kawm ntawv xyaum tau lus Henplais.

Muaj 2 qho uas nyuaj heev rau cov tub kawm ntawv nyeem phau Vajlugkub Henplais. Qhov 1, cov tsiaj ntawv uas nyeem ntawm sab xis mus rau sab laug txawv heev. Qhov 2, lus Henplais muab tsiaj ntawv tso tom hauv ntej thiab ntxiv tsiaj ntawv rau tom qab tej lo lus. Thaum ua li no ces tsis paub seb lo lus ntawd yog li cas tiag. Cia peb saib lo lus Henplais נפשׁ uas yog lo lus nefe (ne’phesh). Nefe txhais tias “sia.” Hauv Exekhee 18:4, tau muab tus tsiaj ntawv ה uas yog lo lus has (ha) ntxiv rau nefe. Lo lus has txhais tias “txoj.” Thaum ntxiv li ntawd, thiaj tau lo lus הנפשׁ uas yog has nefe (han·ne’phesh), uas txhais tias “txojsia.” Yog yus tsis paub nyeem, tej zaum yus yuav xav tias lo lus הנפשׁ (has nefe) txawv hlo ntawm lo lus נפשׁ (nefe).

Huthaw muaj tswvyim heev. Nws xav pab cov tub kawm ntawv, nws thiaj luam tawm cov tsiaj ntawv dub thiab tsis dub. Nws muab cov lus ua tsiaj ntawv  dub. Cov tsiaj ntawv uas tso tom ntej thiab tom qab cov lus nws muab ua kom txhob dub. Nws ua li no, thiaj yoojyim rau cov uas xyaum lus Henplais pom tseeb, lawv thiaj cim tau cov lus sai. Phau Vajlugkub Askiv New World Translation of the Holy Scriptures​—With References kuj siv tib lub tswvyim no rau cov lus hauv qab taw qhia thiab. * Tau muab cov lus Henplais ua dub dub, thiab muab cov tsiaj ntawv uas tso tom ntej thiab tom qab ua kom txhob dub. Daim duab saum toj no yog tib nqe Vajlugkub hauv Exekhee 18:4, ntawm Huthaw phau Vajlugkub Henplais thiab ntawm phau Reference Bible Askiv hauv qab taw qhia.

TXHAIS “PHAU TSHIAB” UA LUS HENPLAIS

Huthaw tau muab Phau Tshiab tso ua 12 yam lus rau hauv tib phau ntawv. Xyoo 1599, nws tau muab phau no luam tawm hauv lub nroog Nuleenpaw. Tibneeg feem coob muab phau no hu ua Nuleenpaw Pholinkos (Nuremberg Polyglot). Huthaw xav muab Khixatia Cov Nqe Lus Kili (uas yog Phau Tshiab) txhais ua lus Henplais thiab. Nws hais tias nws yeej “zoo siab hlo them tus nqe kim kim” los yuav ib phau uas luag twb txhais tau ua lus Henplais lawm tiamsis yeej nrhiav tsis tau li. * Nws thiaj txiav txim siab muab Phau Tshiab uas yog lus Kili txhais ua lus Henplais. Nws muab txhua yam tso tseg los ua tes haujlwm no, 1 xyoos xwb nws twb txhais tau lawm.

Phau uas Huthaw txhais puas zoo thiab? Xyoo 1891, muaj ib tug yawg tshawb fawb phau Vajlugkub hais txog Huthaw phau li no: “Phau uas nws txhais ua lus Henplais qhia tias nws paub lus Henplais zoo heev, tseem paub tshaj coob tus Khixatia lawm thiab. Yeej tsim nyog rov los saib nws phau Vajlugkub, vim pes tsawg zaus los nws xaiv tau cov lus uas phim nkaus xwb.”

TSEEM SIV QEES

Txawm Huthaw txhais tau ib phau Vajlugkub zoo heev los, tsawg tsawg tus thiaj kam yuav xwb. Txawm li ntawd los, tom qab no nws tes haujlwm tseem pab tau coob leej ntau tus. Xyoo 1661, Viyees Lanpawxee (William Robertson) tau muab phau Vajlugkub uas Huthaw txhais kho thiab luam tawm dua tshiab. Xyoo 1798, Litshaj Khadi (Richard Caddick) kuj muab kho dua ib lwm thiab luam tawm ib phau tshiab. Huthaw tau txhais los ntawm phau Kili thaum ub los. Yog li ntawd, nws muab cov npe meej mom Khili-au (Kyʹri·os) los yog Tus Tswv thiab Ti-au (The·osʹ) los yog Vajtswv, txhais ua lub npe “Yehauvas” (יהוה, YHVH). Thaum twg Khixatia Cov Nqe Lus Kili hais txog tej nqe hauv Cov Nqe Lus Henplais lossis thaum twg nws paub tias yeej hais txog Yehauvas kiag, nws yeej tso lub npe Yehauvas rau qhov ntawd. Qhov no yeej tseem ceeb kawg rau qhov txawm ntau Phau Tshiab tau muab Yehauvas lub npe rho tawm lawm los, Huthaw phau pab peb pom tias tsim nyog muab Yehauvas lub npe tso rov qab rau hauv Cov Nqe Lus Kili.

Lwm zaus koj pom Vajtswv lub npe Yehauvas nyob hauv Cov Nqe Lus Kili, nco ntsoov Ilias Huthaw uas kho thiab txhais tau 2 phau Vajlugkub zoo heev.

^ nqe 7 Saib phau Reference Bible Askiv hauv Exekhee 18:4 cov lus hauv qab taw qhia uas 2, thiab sab Appendix 3B.

^ nqe 9 Twb muaj ob peb tug yawg uas tau muab Phau Tshiab txhais ua lus Henplais ua ntej Huthaw lawm. Xws li, yawg Ximoos Athumenau (Simon Atoumanos) uas txhais rau xyoo 1360. Thiab tus yawg Ntsaws Mes Nis hu ua Auxivau Sekeefus (Oswald Schreckenfuchs) uas txhais rau xyoo 1565. Tsis tau muab 2 phau no luam tawm, nimno thiaj ploj lawm.