Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Phau 3 Xyoo 2017 | Nyob Puv 120 Xyoo Xwb Lov? Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

KOJ XAV LI CAS?

Puas yog Vajtswv tsim tibneeg kom txawj laus txawj tuag? Phau Vajlugkub hais tias: [Vajtswv] yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm.”​Qhia Tshwm 21:4.

Phau Tsom Faj no yuav piav seb phau Vajlugkub qhia li cas txog txojsia thiab kev tuag.

 

THAWJ ZAJ

Kev Tuag Puas Yog Plhis Xwb?

Nyias ntseeg nyias tias tom qab tuag lawd yuav zoo li cas, tiamsis peb yuav nrhiav tau qhov tseeb qhovtwg los?

THAWJ ZAJ

Nyob Puv 120 Xyoo Xwb Lov? Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Peb puas muaj ib tug ntsuj plig? Cov tuag mus dua twg lawm?

Thaum Muaj Txiab Xeeb Hnyav

Thaum yus tus neeg muaj txiab xeeb hnyav, sawvdaws yuav tsum sib pab sib txhawb li cas thiaj tu tau tus neeg mob? Cov uas tu tus neeg mob yuav nrhiav kev txhawb zog qhovtwg los?

Ilias Huthaw 2 Phau Vajlugkub Henplais

Ilias Huthaw nyob tiam 1500 thiab tau luam tawm 2 phau Vajlugkub ua lus Henplais uas tseem ceeb kawg li.

Tus Tsiaj Ntawv Henplais Me Tshaj Plaws Tsav Tau Txojkev Ntseeg

Ua cas Yexus ho hais txog tus tsiaj ntawv uas me tshaj plaws?

Lub Vaj Kaj Siab Hauv Ntiajteb—Puas Yog Npau Suav Xwb?

Txhua haiv neeg yeej paub txog lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no. Puas yuav nrhiav tau lub vaj ntawd ib zaug li?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Noob neej yeej yuav raug kev txom nyem kev ntxhov siab. Puas muaj dabtsi yuav pab tau yus rov kaj siab tuaj?