Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vajtswv Yuav Tshem Tawm Kev Txom Nyem

Vajtswv Yuav Tshem Tawm Kev Txom Nyem

Hanpaku yog Vajtswv ib tug tub qhe ncaj ncees tiamsis thaum nws muaj kev ntxhov siab nws thov Vajtswv tias: “Au [Yehauvas], kuv yuav quaj thov kev pab ntev li cas, los koj tsis hnov, lossis kuv yuav quaj thov koj hais tias, ‘Muaj kev limhiam ntais ntuj,’ los koj tsis cawm?” (Hanpaku 1:2, 3) Tsis yog Hanpaku kev ntseeg yau nws thiaj thov Vajtswv li no. Ua li cas peb ho paub li ntawd? Rau qhov Vajtswv tsis chim rau Hanpaku tiamsis Nws cog lus rau Hanpaku tias Nws yuav tshem tawm kev txom nyem, Nws yeej tsis sej sijhawm.​—Hanpaku 2:2, 3.

Thaum raug kev txom nyem peb yeej xav tias ua cas Vajtswv tsis maj nroos pab tamsid. Tiamsis phau Vajlugkub hais tias: “[Yehauvas] tsis sej nws tej lus cog tseg raws li qee leej xav ntawd tiamsis nws ua siab ntev rau nej, vim nws tsis xav cia leejtwg puam tsuaj, tiamsis xav kom txhua tus ntxeev dua siab tshiab.”​—2 Petus 3:9.

THAUM TWG VAJTSWV MAM LI PAB?

Vajtswv yeej yuav pab sai sai no! Yexus hais tias yuav muaj ntau yam xwm txheej tshwm rau ib “tiam neeg” pom mas thaum ntawd “lub caij lub nyoog yuav kawg.” (Mathai 24:3-42) Yexus tej lus faj lem tabtom muaj tshwm sim. Tej no qhia tias tsis ntev xwb Vajtswv yuav los cawm noob neej. *​—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

Vajtswv yuav tshem tawm kev txom nyem li cas? Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws tes haujlwm qhia tawm Vajtswv lub hwjchim rau sawvdaws pom tias Vajtswv yeej tshem tau tej kev txom nyem tiag. Cia peb kawm seb Yexus tau ua dabtsi.

Cua Daj Cua Dub: Thaum Yexus thiab nws cov tubtxib tabtom caij nkoj hla Hiavtxwv Kalilais txawm muaj cua daj cua dub ntsawj hlob heev ua rau nkoj yuav tog. Yexus txawm ua txujci qhia tias Yexus thiab nws Leej Txiv Yehauvas muaj hwjchim tswj tej huab cua. Yexus hais tias: “‘Cia li tus yees, nyob twjywm.’ Cua txawm tu thiab txhua yam tus yees huvsi lawm.”​—Malakau 4:35-39; Khaulauxi 1:15, 16.

Kab Mob Kev Nkeeg: Tiam Yexus nyob, tibneeg coob heev paub tias nws muaj hwjchim kho tau mob. Yexus kho tau cov mob lig mob ruas, cov qaug dab peg, cov tuag tes tuag taw, thiab cov dig muag lag ntseg. “Nws kho cov neeg muaj mob txhua tus zoo huvsi.”​—Mathai 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Kev Tshaib Nqhis: Vajtswv muab hwjchim rau Yexus ua txujci pub zaub mov rau coob leej noj. Phau Vajlugkub hais txog 2 zaug uas Yexus tau pub zaub mov rau txhiab txhiab leej noj.​—Mathai 14:14-21; 15:32-38.

Kev Ploj Kev Tuag: Vajtswv Yehauvas muaj hwjchim tsa tau cov tuag ciaj sawv rov los. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb Vajtswv pub hwjchim rau nws tsa tau 3 tug uas tuag lawd ciaj sawv rov los. Muaj 1 tug twb tuag tau 4 hnub lawm.​—Malakau 5:35-42; Luka 7:11-16; Yauhas 11:3-44.

^ nqe 5 Yog tias xav paub ntxiv txog lub ntsiab no, saib tshooj 9 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm. Kuj muaj nyob hauv www.jw.org/hmn.