Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vajtswv Yeej Pab Tau Koj

Vajtswv Yeej Pab Tau Koj

Vajtswv tsim tau peb lub cev zoo kawg li. Yog peb tsis muaj mob dabtsi, thaum peb tej nqaij to lub cev yeej txawj kho kom rov loos li qub. Ib lub koom haum tshawb fawb kev kho mob hais tias txawm to loj me los lub qhov txhab txawj nqawm txawj zoo. (Johns Hopkins Medicine) Thaum to kiag xwb lub cev twb maj nroos ua kom cov ntshav txawj nyeem thiab mus cam nkaus lub qhov txhab, ntshav thiaj tu. Tom qab ntawd, lub cev pib kho lub qhov txhab kom ua kaub puab mam li zoo.

XAV LI NO: Vajtswv twb tsim kom lub cev txawj kho nws tus kheej, ua cas Vajtswv thiaj yuav tsis xav kho peb tej kev nyuaj siab? Tus sau nkauj hais tias: “[Vajtswv] kho cov neeg lwj siab thiab qhwv lawv tej qhov txhab.” (Ntawv Nkauj 147:3) Yog tias koj tau raug tej xwm txheej phem es ua rau koj niaj hnub ntxhov siab, Yehauvas yeej pab tau koj. Yuav ua li cas koj thiaj ntseeg tias Vajtswv xav pab koj tamsim no thiab yav tom hauv ntej?

PHAU VAJLUGKUB QHIA TXOG VAJTSWV TXOJKEV HLUB

Vajtswv cog lus tias: “Koj tsis txhob ntshai, vim kuv nrog nraim koj, tsis txhob poob siab vim kuv yog koj tus Vajtswv. Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj.” (Yaxaya 41:10) Thaum koj paub tias Vajtswv khuvleej thiab mob siab koj ces koj yuav kaj siab thiab yuav thev taus kev txom nyem. Tus tubtxib Povlauj hais tias txojkev siab tus uas Vajtswv pub, “ntau dhau li neeg nkag siab tau,” Povlauj thiaj “ua tau txhua yam vim muaj Vajtswv uas txhawb [nws] lub zog.”​—Filipi 4:4-7, 9, 13.

Yog peb nyeem phau Vajlugkub, peb yuav muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg. Zoo li Qhia Tshwm 21:4, 5, Vajtswv qhia tias nws yuav ua dabtsi, thiab vim li cas peb ho ntseeg tau nws. Cia peb kawm 2 nqes Vajlugkub no.

  • “Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag.” Cov lus no txhais tias Yehauvas yuav tshem tawm txhua txojkev txom nyem thiab kev ntxhov siab uas ua rau peb lub kua muag poob, txawm loj thiab me los xij.

  • “Tus uas zaum saum lub zwm txwv” yog Vajntxwv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus saum ntuj ceeb tsheej. Nws muaj cuab kav txwv xwm txheej phem thiab pab tau peb.

  • Yehauvas hais tias nws tej lus “tso siab tau thiab muaj tseeb.” Vajtswv hais li no rau qhov nws xav kom peb paub tias nws yog tus tseem Vajtswv, nws hais li cas lawm nws yeej yuav ua li ntawd.

“‘Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.’ Mas tus uas zaum saum lub zwm txwv hais tias, ‘Saib maj, kuv tsim txhua yam dua tshiab.’ Nws kuj hais tias, ‘Cia li sau tej no cia vim tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb.’”​—Qhia Tshwm 21:4, 5.

Phau Vajlugkub thiab tej uas Vajtswv tsim qhia tias nws muaj tus yam ntxwv zoo li cas thiab qhia tias nws xav kom peb nrog nws sib raug zoo. Ua li cas peb ho paub li no? Rau qhov thaum peb tsa muag ntsia lub ntuj lub teb zoo nkauj kawg li, ua rau peb xav paub tus Kws tsim tej ntawd. Phau Vajlugkub kuj caw peb tias: “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.” (Yakaunpau 4:8) Tubtxib Tes Haujlwm 17:27 hais tias: “[Vajtswv] yeej tsis nyob deb ntawm peb txhua tus.”

Thaum koj paub Vajtswv zoo lawm koj yuav paub tseeb tias nws “mob siab” koj tiag. (1 Petus 5:7) Yog koj tso siab rau Yehauvas, yuav pab tau koj li cas?

Saib seb Vajtswv tau pab ib tug txivneej hu ua Tub Lwm (Turo) hauv tebchaws Nyiv Pooj li cas. Thaum nws yau nws niam yeej qhia Vajtswv rau nws tiamsis thaum nws hlob tuaj nws txawm mus poo ib lub koom haum tub sab hu ua cov yakuxa (yakuza). Nws hais tias: “Kuv xav tias Vajtswv ntxub kuv heev, kuv tej phoojywg nruab ze thiaj tuag ib tug tas ib tug tuaj. Kuv xav tias yog Vajtswv rau txim rau kuv.” Tub Lwm hais tias nws nrog cov neeg ua nruj ua tsiv nws thiaj ua “ib tug neeg tsis  muaj siab muaj ntsws” lawm. Nws hais ntxiv tias: “Kuv tseem hluas tiamsis kuv nrhiav nrhw kev muab ib tug muaj meej dua kuv tua pov tseg kom kuv nto npe, txawm kuv tuag los kav liam.”

Tiamsis thaum Tub Lwm thiab nws tus pojniam kawm Vajlugkub, nws txawm hloov zuj zus. Nws tus pojniam hais tias: “Kuv tus txiv hloov lawm ntau.” Tub Lwm hais tias: “Yeej muaj Vajtswv khuvleej peb txhua tus tiag. Nws tsis xav kom leejtwg tuag li. Yog yus lees txim thiab ntxeev dua siab tshiab, Vajtswv yuav zam hlo yus tej kev txhaum. Nws mloog ntsoov peb tej lus thov. Txawm tsis muaj ib tug twg to taub peb los Vajtswv yeej to taub peb zoo. Yehauvas twb yuav tshem tawm peb tej teeb meem huvsi mus. Yuav tsis muaj kev txom nyem, kev nyuaj siab ntxhov plawv lawm. Nimno los nws yeej niaj hnub pab peb ntau dua li peb lub siab ntshaw. Txawm peb poob tsim npaum cas los Vajtswv tseem hlub thiab cawm peb.”​—Ntawv Nkauj 136:23.

Thaum koj paub tias Vajtswv yuav tshem tawm tej kev txom nyem thiab so txhua ncos kua muag ces koj yuav muaj kev vam thiab nyob kaj siab lug tamsim no. Txawm yuav muaj kev txom nyem puv ntia lub qab ntuj los Vajtswv yeej pab tau koj.