Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vajtswv Puas Mob Siab Koj?

Vajtswv Puas Mob Siab Koj?

TEJ UAS VAJTSWV TSIM QHIA LI CAS?

Ib tug uas paub mob siab lwm tus coj li cas? Thaum nws pom lwm tus raug kev nyuaj siab kuj ib yam li raug nws thiab. Ib tug yawg tshawb fawb txog tej kev nyuaj siab hu ua Leej Heexeem (Rick Hanson) hais tias txij thaum neeg xeev xwm los lawv yeej paub mob siab lwm tus.

XAV LI NO: Vim li cas tibneeg ho paub mob siab luag? Rau qhov Vajtswv tsim peb muaj tus yam ntxwv zoo li nws. (Chiv Keeb 1:26) Qhov no txhais li cas? Txhais tias peb muaj peevxwm xyaum li Vajtswv tus yam ntxwv es coj zoo. Thaum tibneeg khuvleej lwm tus twb yog lawv coj ib yam li tus Tswv Tsim uas muaj kev khuvleej, Vajtswv Yehauvas.​—Paj Lug 14:31.

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS VAJTSWV MOB SIAB PEB

Vajtswv mob siab peb heev, nws yeej tsis xav kom peb raug ib qho xwm txheej phem li. Thaum cov Yixayee poob cev qhev rau tebchaws Iyi thiab raug txom nyem tau 40 xyoo hauv tebchaws mob sab qhua, phau Vajlugkub hais tias Vajtswv “kuj nrog lawv raug thiab.” (Yaxaya 63:9) Tsis yog Vajtswv pom lawv tej kev nyuaj siab xwb tiamsis nws yeej “paub lawv tej kev txom nyem.” (Khiav Dim 3:7) Vajtswv hais tias: “Yog leejtwg kov nej kuj yog kov [kuv] lub ntsiab muag.” (Xekhaliya 2:8) Yog li ntawd, Vajtswv yeej mob siab peb thaum peb raug kev nyuaj siab.

Txawm peb pheej xav hauv nruab siab tias peb tsis muaj nqes rau Vajtswv los phau Vajlugkub hais tias, “Vajtswv yog tus loj dua peb lub siab thiab paub txhua yam huvsi.” (1 Yauhas 3:19, 20) Vajtswv paub peb zoo dua peb paub peb tus kheej. Nws paub tias peb zoo li cas. Nws paub peb txojkev xav thiab paub peb lub siab. Nws yeej mob siab thiab hlub peb heev.

Cia li tso siab rau Vajtswv. Nws xav txhawb thiab nplig koj. Nws yuav tsav tswvyim rau koj

 Phau Vajlugkub cog tseg tias

  • ‘Mas thaum nej hu, Yehauvas yuav teb, thaum nej taij hu nws yuav hais tias, “Kuv nyob ntawm no.”’​—YAXAYA 58:9.

  • ‘Yehauvas hais tias, “Kuv paub tej uas kuv npaj tseg rau nej, yog tej uas yuav ua rau nej tau zoo tsis yog ua rau nej tau qhov phem, yuav pub kom nej muaj lub neej tom hauv ntej thiab muaj siab vam. Thaum ntawd nej yuav thov hu kuv thiab los taij kuv mas kuv yuav mloog nej.”’​—YELEMI 29:11, 12.

  • “Koj . . . khaws kuv tej kua muag rau hauv koj lub thauv, thiab muab sau huvsi cia rau hauv koj phau ntawv lawm.”​—NTAWV NKAUJ 56:8.

VAJTSWV POM PEB, PAUB PEB THIAB MOB SIAB PEB

Yog koj paub tias Vajtswv mob siab koj, puas pab tau koj nyiaj taus kev txom nyem? Nyeem mus seb Malias (Maria) hais li cas:

“Lub neej no twb ntshaw qhov zoo xwb los ua cas tseem tau qhov phem. Kuv tus tub mob kheeb xawm tau 2 xyoos. Thaum nws tas sim neej mas mob kuv siab kawg nkaus. Nws nyuam qhuav muaj 18 xyoo xwb. Kuv chim heev rau Yehauvas vim nws tsis cawm kuv tus tub!

“Tau 6 lub xyoos tom qab ntawd, ib tug viv ncaus hauv lub koom txoos uas wb sib raug zoo heev ua tib zoo nrog kuv tham. Kuv hais rau nws tias zoo li Yehauvas tsis hlub kuv. Nws ua siab ntev mloog kuv piav ntev loo. Tom qab kuv hais tas nws mam piav nqe Vajlugkub hauv 1 Yauhas 3:19, 20 rau kuv uas hais tias: ‘Vajtswv yog tus loj dua peb lub siab thiab paub txhua yam huvsi.’ Nws hais rau kuv tias Yehauvas yeej paub kuv tej kev nyuaj siab.

“Txawm kuv paub li ntawd los kuv tseem chim qees! Kuv mam nyeem txog Ntawv Nkauj 94:19 uas hais tias, ‘Thaum kuv lub siab muaj kev txhawj xeeb ntau, koj kuj nplij kuv lub siab kom xyiv fab.’ Cuag li nqe Vajlugkub no yog sau rau kuv ntag! Ntev mus ntev tuaj, kuv pom tias thaum kuv qhia tej kev nyuaj siab rau Yehauvas nws pab tau kuv heev. Nws yeej mloog ntsoov kuv tej lus thov thiab yeej to taub kuv zoo.”

Peb yeej tso siab tau tias Vajtswv hlub thiab to taub peb zoo. Txawm li ntawd los, tej zaum koj tseem xav paub seb ua cas ho muaj kev txom nyem ua luaj. Puas yog Vajtswv rau txim rau peb? Vajtswv puas yuav tshem tej kev txom nyem mus? Zaj tom ntej yuav teb cov lus nug no.