Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

“Vajtswv Dua Twg Lawd?”

“Vajtswv Dua Twg Lawd?”

“TIBNEEG NIAJ HNUB NROO TIAS: VAJTSWV DUA TWG LAWD?” Txiv Vaj Qhia Npes Nes Div 16 tau hais cov lus saum no thaum nws mus ncig xyuas lub yeej hauv Auxivis (Auschwitz), tebchaws Phaulees (Poland).

THAUM KOJ POM KEV PUAS NTSOOG, KOJ PUAS TAU XAV TIAS ‘VAJTSWV DUA TWG LAWD?’ LOSSIS THAUM KOJ NTSIB KEV TXOM NYEM, KOJ PUAS XAV TIAS VAJTSWV TSIS HLUB KOJ?

Muaj ib tug pojniam hu ua Sila (Sheila) nyob tebchaws U.S.A. hais tias lawv tsev neeg ib txwm ntseeg Vajtswv. Nws yeej nyiam Vajtswv rau qhov nws paub tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim. Tiamsis nws hais tias: “Zoo li Vajtswv nyob deb heev. Kuv xav tias nws yeej pom kuv tiamsis zoo li nws sawv ib cag ntsia kuv xwb. Kuv tsis xav tias Vajtswv ntxub kuv tiamsis kuv kuj tsis xav tias nws hlub kuv thiab.” Ua cas Sila ho xav tias Vajtswv tsis hlub nws? Sila hais tias: “Kuv tsev neeg raug xwm txheej ib zaug tas ib zaug tuaj, zoo li Vajtswv tsis pab peb.”

Tej zaum koj kuj xav ib yam li Sila thiab. Koj paub tias muaj Vajtswv tiamsis koj tsis paub xyov Vajtswv puas hlub koj tiag. Yauj yog ib tug uas ntseeg Vajtswv heev, nws paub tias Vajtswv muaj tswvyim thiab muaj hwjchim kawg li. Tiamsis muaj ib zaug Yauj kuj tsis paub xyov Vajtswv puas hlub nws thiab. (Yauj 2:3; 9:4) Yauj raug xwm txheej phem ntau yam ua rau nws lub neej tsaus ntuj nti. Nws thiaj thov Vajtswv tias: “Ua cas koj fee plhu lawm thiab suav tias kuv yog koj li yeeb ncuab?”​—Yauj 13:24.

Phau Vajlugkub hais li cas? Thaum muaj xwm txheej phem puas yog tim Vajtswv? Puas muaj pov thawj dabtsi qhia tias Vajtswv hlub tshua neeg ntiajteb tiag? Vajtswv puas hlub koj thiab kuv? Vajtswv puas pom puas paub? Nws puas mob siab peb thiab xav kho peb tej teeb meem?

Muaj 3 zaj tom ntej no yuav tham txog tej uas Vajtswv tsim thiab tej uas phau Vajlugkub qhia seb Vajtswv hlub tibneeg npaum li cas. (Loos 1:20) Thaum koj saib tej uas Vajtswv tsim thiab nyeem nws Txojlus koj yuav “paub Vajtswv” thiab yuav pom tias nws yeej “mob siab” koj tiag.​—1 Yauhas 2:3; 1 Petus 5:7.