Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Puas Yog Vajtswv Rau Txim Thiaj Muaj Kev Txom Nyem?

Puas Yog Vajtswv Rau Txim Thiaj Muaj Kev Txom Nyem?

LUXIA YOG IB TUG CEG TAWV. Thaum Luxia (Luzia) tseem yau, nws kis tau ib tug mob tuag tes tuag taw thiaj ua rau nws ceg tawv. Thaum nws muaj 16 xyoo nws ua haujlwm rau ib tug pojniam. Tus pojniam ntawd hais tias: “Koj tawv ncauj tsis hlub koj niam Vajtswv thiaj ua rau koj ceg tawv li kod.” Nimno Luxia twb hlob lawm tiamsis nws tseem tu siab rau tus pojniam ntawd cov lus.

THAUM DAMALI MOB KEEB XAWM HLWB, nws txiv hais rau nws tias: “Koj tau ua dabtsi txhaum es thiaj khaum li no? Ntshe yog koj ua txhaum li cas Vajtswv thiaj rau txim rau koj.” Damali (Damaris) cia li tu siab nrho rau tej uas nws txiv hais.

Tibneeg xav tias Vajtswv foom tsis zoo thiaj muaj mob muaj nkeeg. Nyob rau Yexus tiam coob tus ntseeg tias “vim lawv lossis lawv cuab neeg tau ua txhaum, thiaj raug foom tsis zoo ua rau lawv muaj mob muaj nkeeg.” (Manners and Customs of Bible Lands) Tsis tas li ntawd, 1500 xyoo tom qab Yexus, cov tibneeg nyob sab Yus Luv ntseeg tias “vim lawv ua txhaum, Vajtswv thiaj tso kab mob kev nkeeg los rau txim rau lawv.” (Medieval Medicine and the Plague) Kwvlam xyoo 1350, muaj ib phaum mob ua rau tibneeg tuag tsheej plhom leej. Ua li, puas yog Vajtswv rau txim rau cov limhiam? Los yog muaj li cov neeg tshawb fawb txog kev noj qab haus huv tau hais, kab mob kev nkeeg huam kis ib tug dhau ib tug. Coob leej xav paub tias Vajtswv puas foom phem rau cov tsis mloog lus? *​—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

XAV LI NO: Yog tias Vajtswv rau txim kom muaj mob, Yexus yeej tsis kho kom mob zoo. Yog Yexus ua li ntawd kuj yog Yexus tawm tsam Vajtswv txojkev ncaj ncees lawd. (Mathai 4:23, 24) Yexus yeej tsis ua ib yam dabtsi hla nws Leej Txiv. Yexus hais tias: “Kuv . . . ua raws li nws lub siab nyiam.” Thiab nws hais ntxiv tias “kuv ua raws li Leej Txiv kom kuv ua.”​—Yauhas 8:29; 14:31.

Phau Vajlugkub yeej hais meej lawm. Vajtswv yeej “tsis ua ib qho txhaum li.” (Kevcai 32:4) Piv txwv tias yog ib lub dav hlau poob, puas yog ib tug neeg txhaum nyob hauv es Vajtswv thiaj li loj xov sawvdaws? Nws yeej tsis ua li ntawd ib zaug li! Vajtswv yog tus uas ncaj ncees. Nws tus tub qhe Aplahas hais tias Vajtswv yeej tsis “ua rau cov uas ncaj ncees nrog cov neeg phem puam tsuaj ua ke. . . . Tus uas txiav txim tag nrho hauv lub ntiajteb yuav tsis ua ncaj lov?” (Chiv Keeb 18:23, 25) Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv yeej yuav tsis ua limhiam.”​—Yauj 34:10-12.

PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS VIM LI CAS THIAJ MUAJ KEV TXOM NYEM

Thaum peb raug kev txom nyem tsis yog Vajtswv foom phem rau peb. Yexus yeej qhia meej rau nws cov thwjtim tias Vajtswv tsis coj li ntawd. Thaum lawv pom ib tug yawg dig muag nruab thiab los, cov thwjtim nug Yexus tias: “Lanpi, leejtwg ua txhaum, yog nws ua lossis yog nws niam nws txiv ua nws thiaj yug los dig muag?” Yexus teb tias: “Tsis yog nws lossis nws niam nws txiv ua txhaum, tiamsis nws dig muag, xwv Vajtswv tej haujlwm thiaj tshwm rau ntawm nws lub cev.”​—Yauhas 9:1-3.

Tiam neeg ntawd ntseeg yuam kev loj heev. Yexus cov thwjtim thiaj xav tsis thoob thaum Yexus teb tias tsis yog tus txivneej ntawd lossis nws niam nws txiv ua txhaum Vajtswv. Yexus txawm kho tus txivneej ntawd rov qab pom kev. Qhov uas Yexus  ua no qhia tias tsis yog Vajtswv rau txim kom tibneeg raug kev txom nyem. (Yauhas 9:6, 7) Yog koj niaj hnub tiv kev txom nyem, nco ntsoov tias tsis yog Vajtswv tsim kev txom nyem rau koj.

Yog Vajtswv twb rau txim kom tibneeg muaj mob ces Yexus kuj yuav tsis kho kom lawv zoo, puag yog?

Phau Vajlugkub cog tseg tias

  • “Vajtswv yeej tsis raug txojkev phem ntxias thiab nws kuj tsis ntxias leejtwg li.” (YAKAUNPAU 1:13) Tej “kev phem” uas los raug noob neej xws li kab mob kev nkeeg thiab kev ploj kev tuag yeej yuav ploj ntais mus.

  • Yexus Khetos “kho cov neeg muaj mob txhua tus zoo huvsi.” (MATHAI 8:16) Qhov uas Yexus kho tibneeg zoo ua pov thawj tias yav tom hauv ntej Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho txhua yam kab mob kev nkeeg zoo.

  • “[Vajtswv] yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”​—QHIA TSHWM 21:3-5.

LEEJTWG YOG TUS TSIM KOM MUAJ KEV TXOM NYEM?

Tibneeg yeej ib txwm xav paub seb vim li cas ho muaj kev txom nyem? Yog hais tias tsis yog tim Vajtswv ces yog tim leejtwg? Zaj tom ntej yuav teb 2 lo lus nug no.

^ nqe 4 Yav tas los Vajtswv yeej rau txim rau ib txhia uas tsis mloog lus. Tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia tias niaj hnub no Vajtswv rau txim kom tibneeg raug xwm txheej phem.