Txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj twb muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb li Yexus tau sam hwm tseg. (Mathai 24:14) Phau ntawv Daniyee qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv. Daniyee tshooj 2 muaj ib zaj lus faj lem qhia txog tej tseem fwv muaj hwjchim tshaj uas tau kav lub qab ntuj, txij tiam Npanpiloo kav los txog rau peb tiam no. Daniyee 2:44 qhia txog yav tom hauv ntej li no:

“Vajtswv ntuj yuav tsa dua ib lub tebchaws [Nceeg Vaj] uas tsis muaj ib hnub uas ua kom puam tsuaj li, lossis qhov uas kav lub tebchaws ntawd yuav tsis poob rau lwm haiv neeg. Lub tebchaws ntawd yuav ua rau tej tebchaws tawg ntsoog ntxaws ua tej dwb daim yaj tag, thiab lub tebchaws ntawd yuav nyob ruaj khov mus ib txhis.”

Muaj dua lwm zaj lus faj lem hauv phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav hloov tibneeg tej tseem fwv chaw thiab yuav kho kom lub qab ntuj no nyob tiaj tus sib haum xeeb. Hauv lub Nceeg Vaj peb yuav muaj lub neej zoo li cas? Cia peb kawm seb phau Vajlugkub cog lus tseg li cas.

 • TSIS MUAJ KEV TSOV KEV ROG

  Ntawv Nkauj 46:9: “[Vajtswv] ua rau kev ua rog tiaj tus mus thoob qab ntuj kawg. Nws lov rab hneev thiab tsoo tej hmuv tawg thiab hlawv tej daim phiaj thaiv.”

  Niaj hnub no tibneeg siv nyiaj txiag tswvyim ntau heev los tsim tej riam phom hoob pob muas txwv. Tiamsis muab xav li no, yog tibneeg siv dag zog thiab tswvyim npaum li ntawd los pab tibneeg, ntshe lub ntiajteb yuav zoo kawg li. Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav peb yuav pom tej ntawd muaj tiav.

 • TSIS MUAJ KEV MOB KEV NKEEG

  Yaxaya 33:24: “Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias, ‘Kuv mob lawm.’”

  Xav seb lub ntiajteb yuav zoo npaum li cas thaum tsis muaj leejtwg mob plawv, mob kheeb xawm, mob npaws thiab lwm yam mob li lawm. Yuav tsis muaj tej tsev kho mob thiab tsis tas siv tshuaj li lawm. Yav tom hauv ntej sawvdaws yuav noj qab nyob zoo li ntawd tiag.

 • TSIS MUAJ KEV TSHAIB KEV NQHIS

  Ntawv Nkauj 72:16: “Thov kom muaj qoob loo nplua mias hauv lub tebchaws [ntiajteb], cia txhua lub roob muaj qoob loo zoo rawv [nrwb] nri.”

  Lub ntiajteb yuav muaj qoob loo nplua mias txaus sawvdaws noj. Yuav tsis muaj kev tshaib kev nqhis li lawm.

 • TSIS MUAJ KEV QUAJ NTSUAG THIAB KEV PLOJ KEV TUAG

  Qhia Tshwm 21:4: “[Vajtswv] yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”

   Thaum ntawd peb yuav muaj feem tau txojsia ib txhis tsis kawg hauv lub ntiajteb no! Vajtswv Yehauvas uas yog tus tsim ib puas tsav yam cog lus tias peb yeej yuav pom tej no muaj tiav.

YEEJ YUAV MUAJ TIAV TIAG

Tej zaum ib txhia xav tias, puas yuav muaj tau li phau Vajlugkub cog tseg no? Lawv yeej ntshaw lub neej zoo kawg nkaus li phau Vajlugkub tau hais, tiamsis tamsim no muaj kev nyuaj siab ntau yam. Vim tsis tau muaj leejtwg pom lub neej zoo kawg nkaus ntawd, lawv thiaj xav tias tej lus cog tseg ntawd tsis txaus ntseeg.

Tibneeg poob kev txhaum ntev los lawm. Lawv tsuas paub lub neej nyuaj siab ntxhov plawv xwb. Lawv xav tias ntshe tibneeg yeej xeeb txawm los zoo li ntawd xwb. Tiamsis Vajtswv Yehauvas yog tus uas tsim noob neej. Lub neej nyuaj siab uas peb raug tamsim no tsis thooj li Vajtswv lub ntsiab thaum chiv thawj.

Yehauvas xav kom peb paub tias yeej yuav muaj raws li nws tau cog tseg, nws thiaj hais li no: “Kuv tej lus uas tawm hauv kuv lub qhov ncauj mus kuj zoo ib yam li ntawd. Tej lus ntawd yuav tsis rov los do cuas rau kuv, tiamsis yuav ua tej uas kuv hom tseg lawd kom tiav, thiab ua rau tej uas kuv txib mus ua ntawd hlob tuaj.”​—Yaxaya 55:11.

Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas yog tus Vajtswv uas “tsis txawj dag.” (Titau 1:2) Yog Vajtswv twb cog lus tseg tias yuav muaj tej yam zoo rau yav tom hauv ntej ces tsim nyog peb ua tib zoo xav li no: Tibneeg puas yuav nyob tau mus ib txhis hauv lub ntiajteb no tiag? Peb yuav ua li cas peb thiaj pom Vajtswv tej lus cog tseg muaj tiav? Yog koj xav paub txog tej no ces nyeem mus ntxiv.