Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Saib Hnub Qub Thiab Saib Hmoov​—Puas Qhia Txog Yav Tom Hauv Ntej?

Saib Hnub Qub Thiab Saib Hmoov​—Puas Qhia Txog Yav Tom Hauv Ntej?

SAIB HNUB QUB

Muaj coob tus ntseeg tias yog xav paub txog lub neej tom hauv ntej ces mus cuag cov neeg txawj saib hnub qub uas suav hnub suav hli. Lawv ntseeg tias tibneeg hnub yug thiab tej ntsaus hnub qub saum nruab ntug qhia tau neeg txoj hmoo.

Txojkev saib hnub qub los qhovtwg los? Yog los ntawm cov neeg Npanpiloo txheej thaum ub los. Niaj hnub no muaj coob leej tseem ntseeg thiab tso siab rau cov uas siv tej ntsaus hnub qub los saib hmoov. Tiamsis tiag tiag txojkev saib hnub qub tsis muaj tseeb. Vim li cas?

  • Cov neeg xam hnub qub ntseeg tias tej hnub qub saum nruab ntug muaj zog nchav tuaj cuam tshuam tau peb lub neej tom hauv ntej. Tiamsis tsis muaj tseeb li ntawd tiag.

  • Thaum cov neeg xam hnub qub saib hmoov, lawv hais tej lus kom phim txhua tus huvsi.

  • Thaum ub cov neeg xam hnub qub ntseeg tias tej hnub qub thiab cov ntiajteb kiv puag ncig lub ntiajteb uas peb nyob no, tiamsis qhov tseeb tiag yog kiv puag ncig lub hnub. Niaj hnub no thaum tibneeg muab tej qauv txheej thaud los saib hmoov ces yuam kev deb heev lawm.

  • Yog koj mus cuag ob tug neeg xam hnub qub saib hmoov, tej zaum nkawd nyias yuav hais nyias lawm ib yam rau koj.

  • Muaj tej haiv neeg muab tej ntsaus hnub qub thiab hnub yug los saib hmoov. Yog leejtwg yug ncaj ntsaus hnub qub twg ces lawv ntseeg tias nws yuav coj cwj pwm raws li ntsauv hnub qub ntawd. Tiamsis txawm 2 tug menyuam yug tib hnub los nkawd nyias coj nyias ib tug cwjpwm. Yog li ntawd, thaum tibneeg muab tej hnub qub los saib hmoov, lawv lam kwv yees xwb.

 SAIB HMOOV

Txheej thaum ub yog leejtwg mus cuag cov neeg txawj saib hmoov, ib txhia tau muab tsiaj tej plab hnyuv lossis tibneeg tej plab hnyuv los saib hmoov. Tej zaum lawv kuj tsom tus lau qaib seb khaws qhauv li cas. Tej tug kuj rhaub tshuaj lossis rhaub kas fes coj los saib hmoov thiab. Niaj hnub no ne? Muaj tej haiv neeg saib pob ntseg, saib tes, lossis saib yaig qaib. Ua li, tej no puas yuav qhia tau lub neej tom hauv ntej rau yus tiag? Yeej qhia tsis tau li. Cia peb kawm ntxiv seb yog vim li cas.

Ntau zaus cov neeg saib hmoov hais tsis sib thooj. Yog muaj 2 tug neeg saib yus kab teg, feem ntau nkawd saib tsis tshwm ib yam nkaus tiamsis nyias hais nyias lawm ib yam.

Tej no thiaj ua rau ntau leej tsis ntseeg cov neeg saib hmoov lawm. Tej tug pom tias thaum yus mus saib hmoov tus neeg saib hmoov twb nug txhij nug txhua txog yus lawm. Tom qab ntawd, tus neeg saib hmoov mam siv tswvyim hais kom nkag kis raws li yus cov lus teb xwb. Ntxim zoo li hais leej kawg tiamsis tiag tiag tus neeg saib hmoov tsuas siv yus cov lus rov qhia yus xwb. Thaum yus ntseeg lawd, tus neeg saib hmoov yuav ntxias tau yus tej nyiaj txiag ntau heev.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS?

Yog tias muaj tseeb raws li cov neeg saib hnub qub thiab saib hmoov tau hais ces kuj qhia tias txhua yam hauv peb lub neej twb muab teem tseg ua ntej peb yug los lawm, puas yog? Tiamsis tsis muaj tseeb li ntawd. Phau Vajlugkub qhia tias peb yeej muaj cai txiav txim siab seb peb yuav ntseeg li cas thiab peb yuav xaiv lub neej zoo li cas. Tej uas peb xaiv ntawd yuav raug peb lub neej yav tom hauv ntej.​—Yausua 24:15.

Cov uas pe hawm Vajtswv paub zoo tias Vajtswv tsis txaus siab rau txojkev saib tes saib hmoov saib yaig saib sij. Phau Vajlugkub ceeb toom li no: “Tsis txhob kheev ib tug twg saib caij saib nyoog, saib yaig saib sij, ua txiv neeb thiab ntxooj dab, ua khawv koob, ua yees siv, lossis ua neeb hu tej tuag. Tus uas ua li no yog tus uas qias vuab tsuab rau [Yehauvas].” *​—Kevcai 18:10-12.

^ nqe 16 Hauv Khiav Dim 3:14, cov lus hauv qab taw qhia hais tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.