Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

‘Cov Txo Hwjchim Yuav Tau Lub Ntiajteb Ua Lawv Teej Lawv Tug’

‘Cov Txo Hwjchim Yuav Tau Lub Ntiajteb Ua Lawv Teej Lawv Tug’

Peb txhua tus yeej tau raug kev tsim txom dua los lawm. Tsis tas li ntawd xwb, peb kuj pom cov neeg zoo raug cov neeg phem quab yuam caij tsuj. Thaum twg kev tsis ncaj ncees thiab kev lim hiam mam li dua mus?

Hauv phau Vajlugkub, Ntawv Nkauj 37 qhia txog qhov ntawd thiab muaj tej ntsiab lus uas pab tau peb tamsim no. Cia peb kawm seb Ntawv Nkauj 37 teb tau cov lus tseem ceeb twg.

  • Thaum peb raug kev tsim txom, peb yuav ua li cas?​Nqe 1, 2.

  • Thaum kawg, yuav ua li cas rau cov limhiam?​Nqe 10.

  • Cov ncaj ncees yuav tau txais tej koob hmoov twg?​Nqe 11, 29.

  • Zoo rau peb ua dabtsi tamsim no?​Nqe 34.

Ntawv Nkauj 37 qhia tias cov uas “tos rawv [Yehauvas] thiab tuav rawv nws txojkev” yuav tau txais lub neej zoo tshaj plaws rau yav tom hauv ntej. Yehauvas Cov Timkhawv txaus siab hlo kawm Vajlugkub nrog koj, xwv koj thiaj tau lub neej zoo tshaj plaws. Tsis yog rau koj xwb, tiamsis rau koj tsev neeg tag nrho huvsi.