LUB NEEJ ZOO KAWG NKAUS YAV TOM HAUV NTEJ. Tus Tswv Tsim cog lus tias nws yuav pub txojsia rau peb nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis. Tiamsis coob tus hais tias tsis txaus ntseeg. Lawv hais tias: “Ua neeg nyob muaj yug ces yuav muaj tuag. Yeej ib txwm muaj li ntawd.” Lwm cov xav tias tibneeg yeej nyob tau mus ib txhis tiamsis tsis yog nyob hauv lub ntiajteb no, yog mus nyob saum ntuj ceeb tsheej. Ua li koj ho ntseeg li cas?

Ua ntej koj teb, ua zoo xav txog 3 lo lus nug no: Tibneeg lub cev ntaj ntsug puas qhia tias Vajtswv tsim lawv los nyob ib ntus xwb? Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb thiab tibneeg yog li cas? Ua cas tibneeg ho txawj laus txawj tuag?

TIBNEEG TSHWJ XEEB TSHAJ

Vajtswv tsim tibneeg txawv tshaj ib puas tsav yam ciaj sia hauv ntiajteb no. Txawv li cas? Vajtswv tsim noob neej muaj “yam ntxwv” zoo li Vajtswv. (Chiv Keeb 1:26, 27) Tibneeg thiaj txawj yoog Vajtswv. Lawv txawj sib hlub sib pab thiab paub ua ncaj ua ncees.

Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv pub rau tibneeg txawj xav txawj luj seb yam twg dawb huv yam twg muaj nqes. Noob neej txawj nrhiav kev nrog Vajtswv sib raug zoo. Twb yog vim li ntawd, noob neej thiaj xav paub txhua yam hauv lub qab ntuj khwb. Lawv xav kawm txog tej toj roob hauv pes, xyoob ntoo nroj tsuag. Lawv xav xyaum ntaus nkauj, hais kwv txhiaj, hais paj huam thiab ntau yam ntxiv. Tsis tas li ntawd xwb, tsuas yog tibneeg thiaj nrhiav kev los pe hawm Vajtswv xwb. Noob neej thiaj txawv txhua yam ciaj sia hauv ntiajteb no.

Yog li ntawd, Vajtswv tsim tau tibneeg zoo heev. Peb muaj cuab kav kawm ntau tsav ntau yam tsis paub kawg li. Tej no ua pov thawj tias Vajtswv tsis yog tsim peb los muaj sia nyob ib nyuag ntu xwb. Qhov tseeb tiag, Vajtswv tsim kom tibneeg txawj li no vim nws xav kom peb nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no.

VAJTSWV LUB NTSIAB THAUM CHIV KEEB

Ib txhia ntseeg tias Vajtswv yeej tsim kom tibneeg txawj laus txawj tuag. Lawv xav tias Vajtswv cia peb nyob hauv ntiajteb no ib ntus kom tau sim peb xwb. Cov uas thev dhau tej kev txom nyem yuav tau nrog Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej mus ib txhis. Tiamsis yog muaj li ntawd tiag ces kuj yog Vajtswv tsim tej kev kub ntxhov ntawd los raug peb. Vajtswv yeej tsis ua li ntawd ib zaug li! Phau Vajlugkub hais txog Vajtswv li no: “Txhua yam uas [Vajtswv] ua kuj ncaj ncees. Vajtswv yog tus uas yeej tso siab tau,  nws tsis ua ib qho txhaum li, nws txiav txim ncaj thiab ua raug cai xwb.”​—Kevcai 32:4.

Phau Vajlugkub qhia meej txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb li no: “Lub ntuj yog [Yehauvas] li, tiamsis lub ntiajteb nws pub rau ib tsoom neeg.” (Ntawv Nkauj 115:16) Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim lub ntiajteb zoo nkauj ua luaj rau tibneeg nyob. Nws xav kom peb ua neej kaj siab lug mus ib txhis.​—Chiv Keeb 2:8, 9.

“Lub ntuj yog [Yehauvas] li, tiamsis lub ntiajteb nws pub rau ib tsoom neeg.”​—Ntawv Nkauj 115:16

Phau Vajlugkub qhia ntxiv tias Vajtswv yeej tsim tibneeg kom ua lub neej muaj hauv paus hauv ntsis. Chiv keeb thaum ub Yehauvas tau sam hwm rau thawj nkawm niam txiv tias: “Cia li muaj tub ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb, thiab kav lub ntiajteb rau hauv nej xib teg, thiab muaj hwjchim tswjhwm . . . txhua yam tsiaj ciaj sia uas nkag hauv lub ntiajteb.” (Chiv Keeb 1:28) Ob niam txiv no muaj txoj hmoo los kho thiab tu kom lub ntiajteb zoo nkauj heev ua lub Vaj Kaj Siab. Tej no qhia tias, Adas thiab Eva thiab nkawd cov xeeb ntxwv yuav muaj txojsia nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no, tsis yog mus nyob saum ntuj ceeb tsheej.

VIM LI CAS PEB TXAWJ TUAG?

Vim li cas peb ho txawj tuag? Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv ib tug tubtxib saum ntuj tau fav xeeb. Nws yog Xatas Ntxwg Nyoog. Xatas nrhiav kev los rhuav tej uas Vajtswv npaj tseg hauv lub vaj Edee. Cia peb kawm seb tau muaj li cas?

Xatas ntxias tau thawj nkawm niam txiv fav xeeb rau Vajtswv. Nws dag tias Vajtswv tsis xav kom nkawd tau zoo nws thiaj tsis pub nkawd noj tsob ntoo uas paub qhov zoo qhov phem. Adas thiab Eva ntseeg Xatas tej lus dag, nkawd thiaj nrog Xatas tawm tsam Yehauvas. Thaum kawg nkawd thiaj txawj laus txawj tuag ib yam li Yehauvas tau hais tseg. Nkawd thiaj plam txojsia ntev mus ib txhis, tsis tau nyob lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no lawm.​—Chiv Keeb 2:17; 3:1-6; 5:5.

Qhov uas Adas thiab Eva tsis mloog Vajtswv lus, ua rau peb sawvdaws raug kev txom nyem los txog niaj hnub nimno. Vajtswv Txojlus hais tias: “Yog li no, lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim.” (Loos 5:12) Yog li ntawd, peb txawj tuag vim peb yog Adas thiab Eva cov xeeb ntxwv. Tsis yog Vajtswv teem caij teem nyoog rau peb nyob hauv ntiajteb no.

KOJ YEEJ NYOB TAU MUS IB TXHIS HAUV NTIAJTEB NO

Txawm Adas, Eva thiab Dab Ntxwg Nyoog fav xeeb rau Vajtswv hauv lub vaj Edee los, lawv rhuav tsis tau Vajtswv lub ntsiab rau noob neej thiab rau lub ntiajteb. Vajtswv txojkev hlub thiab kev ncaj ncees ua rau nws nrhiav kev los cawm noob neej dim kev txhaum thiab kev tuag. Tus tubtxib Povlauj hais tias: “Rau qhov lub txim li nqe yog txojkev tuag tiamsis yam uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ib txhis tsis kawg hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.” (Loos 6:23) Vajtswv pub “nws tib leej Tub los kom txhua tus uas ntseeg leej Tub ntawd thiaj tsis puam tsuaj tiamsis yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yauhas 3:16) Yexus zoo siab hlo tuag theej tibneeg lub txhoj, kom txhiv tau tej uas Adas muab ua plam lawd. *

Tshuav tsis ntev lawm xwb, Vajtswv tej lus cog tseg txog lub Vaj Kaj Siab yeej yuav muaj tiav. Yog koj xav pom ces nco ntsoov Yexus cov lus no: “Nej yuav tsum nkag lub qhov rooj nqaim mus, rau qhov lub qhov rooj dav thiab txoj niag kev loj coj mus txog kev puam tsuaj, mas cov uas nkag lub qhov rooj ntawd muaj coob coob. Lub qhov rooj nqaim thiab txojkev me uas coj mus txog txojsia, mas cov uas nrhiav tau kuj muaj tsawg heev.” (Mathai 7:13, 14) Koj yuav txiav txim siab rau koj lub neej yav tom hauv ntej li cas?

^ nqe 17 Yog xav paub ntxiv seb tus nqe txhiv pab tau koj li cas, mus saib tshooj 5 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm. Kuj muaj nyob hauv www.jw.org/hmn.