Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Phau 2 Xyoo 2018 | Yav Tom Hauv Ntej Yuav Zoo Li Cas?

YAV TOM HAUV NTEJ YUAV ZOO LI CAS?

Koj puas xav paub seb lub neej tom hauv ntej yuav zoo li cas rau koj thiab koj tsev neeg? Phau Vajlugkub qhia li no:

“Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 37:29.

Phau Tsom Faj no qhia txog Vajtswv lub ntsiab rau noob neej thiab lub ntiajteb. Kuj muaj lus qhia seb peb yuav ua li cas thiaj pom tej lus cog tseg no muaj tiav.

 

Xav Paub Txog Yav Tom Hauv Ntej

Tibneeg nyiam kwv yees seb lub neej tom hauv ntej yuav zoo li cas. Ib txhia piav tau leej kawg li, ib txhia piav yuam kev deb heev.

Saib Hnub Qub Thiab Saib Hmoov​—Puas Qhia Txog Yav Tom Hauv Ntej?

Koj ntseeg puas tau cov neeg saib hnub qub thiab saib hmoov?

Tej Lus Faj Lem Uas Muaj Tiav Lawd

Phau Vajlugkub tej lus faj lem muaj tiav txhua lo huvsi.

Ua Timkhawv Twjywm Txog Cov Lus Faj Lem

Lub tsev ncej zeb hauv Loos ua timkhawv tias phau Vajlugkub tej lus faj lem muaj tiav txhua lo huvsi.

Tej Lus Cog Tseg Uas Yuav Muaj Tiav

Muaj ntau zaj lus faj lem hauv phau Vajlugkub twb muaj tiav lawm. Muaj tej zaj lus faj lem uas tseem yuav muaj tiav.

Koj Yeej Nyob Tau Mus Ib Txhis Hauv Lub Ntiajteb No

Phau Vajlugkub qhia txog tus Tswv Tsim lub ntsiab rau noob neej.

Cia Li Xaiv Lub Neej Zoo!

Ib txhia ntseeg tias lub neej mus raws li yus txoj hmoo xwb, Vajtswv twb teem txhua yam hauv peb lub neej lawm. Tiamsis puas muaj li ntawd tiag?

‘Cov Txo Hwjchim Yuav Tau Lub Ntiajteb Ua Lawv Teej Lawv Tug’

Phau Vajlugkub cog lus tias ib hnub tom hauv ntej yuav tsis muaj kev tsis ncaj ncees thiab kev limhiam ntxiv lawm.