Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Muaj Txiab Xeeb Hnyav

Muaj Txiab Xeeb Hnyav

Liag uas muaj 71 xyoos hais tias: “Thaum kws kho mob qhia kuv tias kuv mob kheeb xawm rau hauv lub ntsws thiab txoj hnyuv loj lawm, kuv xav tias zaum no ces ntshe kawg tuag xwb lauj. Tiamsis thaum kuv los txog tsev, kuv mam xav tias, txawm zoo li cas los xij kuv yuav tsum ua tiag uv.”

Xis uas muaj 49 xyoos hais tias: “Kuv sab plhu laug mob heev vim cov leeg tsis zoo lawm, ua rau kuv ntxhov siab kawg li. Kuv thiaj pib muaj tus mob nyuaj siab. Ntau zaus kuv xav tias tsis muaj leejtwg paub kuv tej nyuaj siab, ua rau kuv xav txo kuv txojsia.”

YOG koj lossis ib tug nruab ze muaj txiab xeeb hnyav, koj yeej paub tias nyuaj npaum li cas. Tsis yog ua mob rau yus lub cev xwb tiamsis tseem ua rau yus nyuaj siab ntsuav thiab. Tsis tas li ntawd xwb, tej zaum tseem nyuaj nrhiav kws kho mob thiab nrhiav tshuaj, kuj kim heev thiab them tsis taus. Txawm tau tshuaj lawm los tseem ua mob lwm yam thiab. Tej no ua rau yus nyuaj siab kawg tswvyim tas.

Ua li leejtwg thiaj nplig tau peb siab? Coob tus pom tias thaum lawv thov Vajtswv thiab nyeem Vajlugkub pab tau lawv kaj siab tuaj. Tsis tas li ntawd xwb, thaum cov phoojywg nruab ze saib xyuas lawv zoo yeej nplig tau lawv siab dua.

UA CAS IB TXHIA THIAJ THEV TAUS?

Lauj uas muaj 58 xyoo hais tias: “Yog koj muaj kev ntseeg rau Vajtswv ces nws yuav pab koj thev  taus koj tus mob. Thaum koj thov Vajtswv qhia koj tej kev txhawj xeeb rau nws. Thov nws pub lub hwj huam dawb huv pab koj. Thov Yehauvas pab koj ua lub siab tus yees, koj tsev neeg thiaj tsis ntxhov siab.”

Lauj hais ntxiv tias: “Zoo heev yog yus muaj tej phoojywg nruab ze txhawb yus lub zog. Txhua txhua hnub muaj ib ob tug hu xov tooj tuaj nug kuv moo. Txawm lawv nyob deb nyob ze los lawv yeej hu tas zog tuaj txhawb kuv. Lawv ua rau kuv kaj siab lawm ntau kuv thiaj xav ua neej nyob.”

Liag hais tias: “Yog koj yuav mus xyuas ib tug uas muaj mob hnyav ces nco ntsoov tsis txhob tham txog nws tus mob nkaus xwb. Tham txog lwm yam thiab. Zoo rau koj nrog nws tham txog tej uas sawvdaws niaj hnub ua.”

Nco ntsoov tias muaj Vajtswv thiab nws Txojlus los pab nplig peb lub siab. Tsis tas li ntawd xwb, peb cov phoojywg nruab ze yeej hlub thiab txhawb peb lub zog. Yog li ntawd, txawm yuav muaj txiab xeeb hnyav los, peb tseem muaj chaw vam.