Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tag Kev Cia Siab Lawm

Tag Kev Cia Siab Lawm

THAUM zoo siab mas lub neej kaj siab lug, tsis nco qab txhawj txog ib yam dabtsi li. Tiamsis thaum muaj kev nyuaj siab thiab tag kev cia siab lawd, ho zoo li cas xwb?

Cib * uas nyob tebchaws U.S.A. tej cuab txhiaj cuab tam puam tsuaj tas vim raug khaub zeeg cua nplawm. Nws hais tias, “Ua rau kuv lub zog ntaug tag mob siab kawg li. Muaj ntau hnub kuv nyuaj siab dhau, tsis xav ua neej nyob li lawm.”

Thaum ib tug uas yus hlub tshua tas sim neej lawm, mob siab npaum li cas? Lig uas nyob tebchaws Auxitalia hais tias: “Kuv 2 tug tub puavleej tuag rau thaum nkawd muaj 36 xyoo xwb. Zoo li kuv lub siab tawg ua tej dwb daim es lam khaws coj los sib lo xwb. Kuv thov Vajtswv tias cia kuv pw tsaug zog es tsis txhob tsim rov los lawm zoo dua.”

Ntaj ho raug lwm yam kev nyuaj siab. Nws lub neej tawg tas vim nws tus pojniam ntxeev siab rau nws. Ntaj hais tias: “Thaum kuv pojniam los lees rau kuv tias nws tham hluas nraug lawm, mas mob cuag li ib rab riam lij lias hauv kuv lub siab lub plawv. Twb tau ob peb lub hli lawm los kuv tseem hnov mob qees.”

Phau Tsom Faj no yuav txhawb tau peb lub zog rau thaum:

Yog li, cia peb xub tham seb thaum raug xwm txheej phem yuav ua li cas peb thiaj thev taus?

^ nqe 3 Tau muab cov npe hauv phau no ib txhia hloov lawm.