Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

1 Zam Dhau Teeb Meem

1 Zam Dhau Teeb Meem

Txhua nqe hauv phau Vajlugkub puas “siv tau qhuab qhia, qhuab ntuas, qhia tus uas txhaum rov ua zoo” tiag? (2 Timaute 3:16) Cia peb kawm seb phau Vajlugkub tau pab tibneeg zam dhau lawv tej teeb meem li cas.

TSIS TXAWJ HAUS CAWV

Diav muaj kev ntxhov siab ntau yam nws thiaj mus sim cawv. Tiamsis nws tsis txawj haus thiaj ua rau nws quav dej quav cawv. Phau Vajlugkub tsis txwv dej caw. Tiamsis phau Vajlugkub ceeb toom tias: “Tsis txhob mus nrog cov neeg qaug cawv nyob ua ke.” (Paj Lug 23:20) Qhov uas quav dej quav cawv ua rau coob tus muaj mob, lub cuab lub yig tawg, thiab ntau plhom leej ploj tuag txhua xyoo. Tibneeg yeej zam dhau tej teeb meem no yog lawv coj raws li phau Vajlugkub qhia.

Diav hais tias: “Kuv thiaj ras dheev tias cawv kho tsis tau kuv tej teeb meem. Kuv ua raws li Filipi 4:6, 7 tias: ‘Tsis txhob txhawj rau ib yam dabtsi, tiamsis . . . qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau [Vajtswv] paub.’ Txhua hmo thaum kuv xav ntau dhau lawm, kuv thov Yehauvas pab kuv tamsid. Kuv qhia kuv tej kev chim siab, kev mob siab, thiab kev lwj siab rau Yehauvas. Kuv thov Yehauvas pab kom kuv xav txog tej yam zoo xwb ces thaum kaj ntug kuv tsim dheev los, kuv txawm tsis xav txog tej ntawd lawm. Kuv ua li no pab tau kuv kawg li. Kuv xav txog tej uas kuv muaj xwb, tsis xav rau tej uas kuv tsis muaj. Kuv thiaj txiav txim siab tsis haus cawv lawm kom kuv tau txojkev siab tus.”

 KEV PLEES KEV YI

Kev plees kev yi tsuas tsim kev nyuaj siab ntxhov plawv xwb. Phau Vajlugkub qhia tias muaj tej yam uas ntxias tau neeg mus ua li ntawd. Cia peb tham txog 2 yam no: txojkev sib tawb thiab saib tej duab liaj qab. Phau Vajlugkub pab kom peb zam dhau tej teeb meem no. Ib tug tub hluas hu ua Xamuyee hais tias: “Kuv pheej kheev tawb luag tej. Yog kuv paub tias tus ntxhais twg nyiam kuv, kuv lam tawb nws.” Qhov uas Xamuyee pheej tawb li ntawd, ua rau lwm tus pom tias nws xav thab plaub xwb ces nws yimhuab txhob txwm thab. Tiamsis Xamuyee pom tias tsis zoo rau nws coj li ntawd. Nws hais tias: “Thaum yus ua li ntawd, twb yog yus xav txog yus tus kheej xwb.”

Xamuyee ua li cas xwb? Nws nrhiav tau ib zaj uas tham txog cov tub ntxhais hluas hauv lub vej xaij jw.org. Tom qab nws nyeem zaj ntawd tas nws kuj xav txog Paj Lug 20:11 uas hais tias: “Txawm yog tej menyuam yaus los qhov uas nws ua kuj qhia lub neej rau luag paub tias tej uas nws ua yog dawb huv thiab raug cai los tsis yog.” Nws pom tias qhov uas nws tawb lwm tus yeej tsis dawb huv thiab tsis raug cai. Nws hais tias: “Kuv kawm tau tias yog thaum yus tseem hluas es yus pheej tawb luag tej ces thaum yus muaj txij nkawm los, yus yuav coj tib tug cwj pwm. Kuv thiaj ras tias yog kuv muaj pojniam es nws pom kuv tawb lwm tus, nws yuav xav li cas xwb?” Xamuyee thiaj li hloov nws tus cwj pwm. Qhov uas nws txiav txim siab ua li no pab nws zam dhau kev plees kev yi.

Athauni-au (Antonio) qaug siab rau tej duab liab qab. Nws twb muaj pojniam lawm los nws tseem saib tej duab ntawd qees. Athauni-au hais tias qhov uas pab tau nws yog 1 Petus 5:8 uas hais tias: “Cia li feeb meej thiab ceev faj zov tos. Nej tus yeeb ncuab uas yog Ntxwg Nyoog ncig mus ncig los zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav nyooj laws nrhiav tus uas yuav tom tau noj.” Athauni-au hais tias: “Tej duab liab qab yeej nyob puag ncig peb txhua tus. Thaum peb pom tej duab ntawd lawm, ua rau peb nco ntsoov tsis ploj li. Nqe Vajlugkub no pab kuv nco ntsoov tias tus uas tsim tej kev haub ntxias ntawd yog dab Ntxwg Nyoog. Kuv paub tseeb lawm tias thaum kuv pib xav txog tej yam tsis huv, Yehauvas thiaj yog tus pab tau kuv ‘feeb meej thiab ceev faj zov tos’ xwb.” Athauni-au thiaj txiav txim siab nrhiav kev pab es tso tej duab ntawd tseg. Qhov ua nws ua li ntawd pab nws zam dhau tej teeb meem loj.

Phau Vajlugkub yeej pab tau peb zam dhau tej teeb meem loj. Tiamsis yog teeb meem twb loj lawm es tso tsis tau tseg, yuav ua li cas xwb? Cia peb kawm ntxiv seb Vajtswv Txojlus yuav pab peb tu li cas.

Phau Vajlugkub pab peb zam dhau tej teeb meem