Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Thiab Koj Lub Neej Tom Hauv Ntej

Phau Vajlugkub Thiab Koj Lub Neej Tom Hauv Ntej

PIV TXWV yog koj maub hmo ntuj, koj yuav tsis poob zoo vim koj muaj ib lub teeb tsom. Thaum koj tsom hauv av koj yeej pom seb dabtsi nyob ntawm koj kotaw. Thaum koj tsom deb deb los koj yeej pom seb dabtsi nyob tom hauv ntej.

Phau Vajlugkub zoo ib yam li lub teeb tsom ntawd. Tej zaj uas koj nyeem dhau los no, koj kawm tau tias Vajtswv Txojlus kho tau tibneeg tej teeb meem. Tiamsis phau Vajlugkub tsis yog pab tau li ntawd xwb. Phau Vajlugkub kuj pab kom peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej thiab nyob kaj siab lug mus ib txhis. (Ntawv Nkauj 119:105) Koj yuav ua li cas thiaj tau lub neej ntawd?

Cia peb kawm txog 2 yam uas phau Vajlugkub qhia yuav pab tau peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej: 1 Ua lub neej muaj hauv paus hauv ntsis, thiab 2 nrog tus Tswv Tsim sib cog phoojywg mus ib txhis.

1 LUB NEEJ MUAJ HAUV PAUS HAUV NTSIS

Phau Vajlugkub tsis yog pab kom peb txawj kho teeb meem xwb, tiamsis pab kom peb ua tej yam uas haum Yehauvas siab. Yog peb ua li ntawd, peb lub neej thiaj muaj hauv paus hauv ntsis.

Cia peb xav txog phau Vajlugkub lub haus paus ntsiab lus no: “Qhov uas pub rau luag ua rau yus kaj siab dua li txais luag li.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35) Koj puas nco qab thaum koj tau pab ib tug uas cheem tsum? Lossis koj puas nco thaum koj cuab pob ntseg mloog ib tug phoojywg piav nws lub neej rau koj? Koj puas txaus siab uas koj pab tau nws lawd?

Thaum peb zoo siab hlo pub rau luag peb xyiv fav tshaj plaws li. Muaj ib tug sau hais tias: “Thaum yus pub rau luag, yus yeej tsis xav txog qhov uas  luag yuav pauj li. Qhov uas yus coj li no yuav tau nqe zog.” Ib yam li ntawd, yog peb zoo siab hlo pab tus uas pauj tsis taus peb, ces twb yog peb koom tes nrog tus Tswv Tsim ua haujlwm. Peb tau txais qhov nqe zog uas muaj nqes tshaj plaws. Vajtswv suav tias tej uas peb zoo siab hlo pab yog peb qev rau nws. (Paj Lug 19:17) Nws yeej txaus siab rau tej yam uas peb pub rau cov txom nyem thiab nws cog lus tias nws yuav pub txojsia ib txhis rau peb hauv lub Vaj Kaj Siab. Yuav yog ib lub neej zoo siab kawg li tiag!​—Ntawv Nkauj 37:29; Luka 14:12-14. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

Phau Vajlugkub qhia tias yuav kom peb lub neej muaj hauv paus hauv ntsis, peb yuav tsum pe hawm tus tseem Vajtswv uas yog Yehauvas. Vajtswv Txojlus txhawb kom peb hwm, peb qhuas, thiab mloog nws lus. (Laj Lim Tswvyim 12:13; Qhia Tshwm 4:11) Yog peb ua li ntawd, peb yuav ua rau Yehauvas zoo siab. Nws txhawb peb tias: “Cia li ntse thiab ua rau kuv zoo siab.” (Paj Lug 27:11) Cia peb sim xav seb, yog tias peb ua raws li tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub, peb yuav ua rau Yehauvas xyiv fab kawg li! Vim li cas? Vim Vajtswv mob siab peb thiab xav kom peb tau qhov zoo xwb. (Yaxaya 48:17, 18) Yeej tsim nyog peb ua lub neej uas haum Vajtswv siab vim nws yog tus kav ib puas tsav yam.

2 COG KEV PHOOJYWG NROG TUS TSWV TSIM

Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.” (Yakaunpau 4:8) Phau Vajlugkub qhia kom peb nrog Vajtswv sib cog phoojywg. Tej zaum muaj ib txhia xav tias Vajtswv muaj hwjchim loj kawg li peb puas muaj peev xwm nrog tau nws ntaus phoojywg? Phau Vajlugkub txhawb peb tias yog peb xav “nrhiav Vajtswv” peb yeej yuav ntsib vim nws “tsis nyob deb ntawm peb txhua tus.” (Tubtxib Tes Haujlwm 17:27) Yog peb cog kev phoojywg nrog Vajtswv yuav zoo li cas rau peb lub neej tom hauv ntej xwb?

Peb txhua tus yeej khiav tsis dim tus yeeb ncuab uas yog txojkev tuag li. (1 Khaulee 15:26) Tiamsis Vajtswv tsis txawj tuag, nws nyob tau mus ib txhiab ib txhis. Nws kuj xav kom nws cov phoojywg tau nyob mus ib txhis thiab. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas xav kom cov uas nrhiav nws tau lub neej “kaj siab lug mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 22:26.

Yog li, yuav ua li cas koj thiaj cog tau kev phoojywg nrog Vajtswv mus ib txhis? Rau siab ntso kawm Vajlugkub. (Yauhas 17:3; 2 Timaute 3:16) Thov Vajtswv pab kom koj to taub nws Txojlus. Phau Vajlugkub txhawb peb tias yog peb “thov Vajtswv” pub tswvyim rau peb ces nws yeej yuav zoo siab hlo pub. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Yakaunpau 1:5) Tsis tas li ntawd xwb, muab tej uas koj kawm coj los siv es cia Vajtswv Txojlus ua lub teeb rau koj “txhais kotaw” thiab ua “qhov kaj” rau koj txoj hau kev tamsim no thiab mus ib txhis.​—Ntawv Nkauj 119:105.

^ nqe 8 Yog xav paub ntxiv txog Vajtswv tej lus cog tseg txog lub Vaj Kaj Siab, mus saib tshooj 3 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.

^ nqe 13 Yehauvas Cov Timkhawv qhia Vajlugkub pub dawb kom pab tau koj nkag siab phau Vajlugkub. Yog koj xav paub ntxiv, mus saib zaj yeeb yaj kiab hu ua Kev Kawm Vajlugkub Zoo Li Cas? Mus hauv jw.org/hmn ces mus rau lub ntsiab me TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB.

Vajtswv nyob tau mus ib txhiab ib txhis. Nws kuj xav kom nws cov phoojywg nyob mus ib txhis thiab