Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Tej Lus Cob Qhia Puas Pab Tau Peb Tiam No?

Phau Vajlugkub Tej Lus Cob Qhia Puas Pab Tau Peb Tiam No?

TEJ TXHIA HAIS TIAS PAB TSIS TAU. Ib tug kws kho mob muab phau Vajlugkub piv rau ib phau ntawv tov tshuaj qub qub uas siv tsis tau los qhia tej tshuaj tshiab lawm. Tej zaum muaj ib tug uas tsis hwm phau Vajlugkub yuav nug koj tias koj puas siv tau phau ntawv uas qhia cov koos pis tawj (computer) qub qub los pab koj kawm cov koos pis tawj tshiab. Ib yam li ntawd, ib txhia xav tias tej lus hauv phau Vajlugkub qub dhau, pab tsis tau peb tiam no lawm.

Tiam no, muaj ntau yam los pab peb daws teeb meem. Muaj ntau lub vej xaij (website) uas tibneeg sau txog tej zaj uas pab tau lawv lub neej. Hauv this vis (TV) muaj cov kws txawj ntuas thiab pab tibneeg. Tsis tas li ntawd xwb kuj muaj tej ntaub ntawv los pab kho tibneeg lub neej thiab. Tej koom haum uas tsim tej kev pab no tau nyiaj ntau kawg li. Yog li ntawd, puas tsim nyog siv ib phau ntawv qub qub los cob qhia peb?

Tau muab phau Vajlugkub sau tiav 2,000 xyoo dhau los lawm. Ua cas tseem vam khom cov lus qub qub ntawd thiab? Phau Vajlugkub puas zoo li ib phau ntawv tov tshuaj qub qub lossis phau ntawv ua qhia koos pis thawj qub uas tsis zoo siv lawd? Tej kev kawm txuj kawm ci thiab tej twj koos pis tawj yeej hloov tas zog, tiamsis tej uas tibneeg ib txwm cheem tsum yeej tsis hloov. Xws li coob tus niaj hnub no xav tau lub neej uas muaj hauv paus hauv ntsis, xav nyob kaj siab lug, thiab xav kom tsev neeg muaj kev sib haum xeeb. Lawv kuj ntshaw kev phooj kev ywg zoo thiab.

Txawm phau Vajlugkub qub heev lawm los, tseem cob qhia txog tej uas tibneeg cheem tsum. Phau Vajlugkub qhia tias txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab pab daws peb tej teeb meem. (2 Timaute 3:16, 17) Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub hais tias “Vajtswv txojlus muaj txojsia.” (Henplais 4:12) Yog li ntawd, tej lus hauv phau Vajlugkub yeej kav txhua tiam neeg.

Tej uas phau Vajlugkub hais puas muaj tseeb tiag? Phau Vajlugkub puas yog ib phau ntawv qub qub uas siv tsis tau lawd, los yog ib phau ntawv uas pab tau txhua tiam neeg? Phau Tsom Faj no yuav teb 2 lo lus nug no.