Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 1 Xyoo 2018

Puas Yog Phau Vajlugkub Qub Dhau Lawd?

Puas Yog Phau Vajlugkub Qub Dhau Lawd?

KEV TSHAWB TXUJCI

TXAWM PHAU VAJLUGKUB TSIS YOG IB PHAU NTAWV KAWM TXUJCI LOS YEEJ QHIA TXOG TEJ YAM MUAJ NYOB UA NTEJ TEJ NEEG TSHAWB TXUJCI NRHIAV TXOG.

Lub qab ntuj khwb no pib li cas los?

Cov neeg tshawb txuj thaum ub xav tias lub qab ntuj khwb no tsis muaj chaw pib. Tiamsis tamsim no lawv ho ntseeg tias yuav tsum muaj chaw pib los. Tej no qhia tias tej yam uas phau Vajlugkub hais txog yeej muaj tseeb tiag.​—Chiv Keeb 1:1.

Lub ntiajteb zoo li cas?

Txheej thaud, tibneeg xav tias lub ntiajteb tiaj tiaj. Nyob rau lub caij 500 xyoo ua ntej Yexus, cov Kili tej neeg tshawb txuj mam hais tias lub ntiajteb kheej kheej. Tiamsis lub caij 800 xyoo ua ntej Yexus, Yaxaya twb sau lawm tias lub ntiajteb kheej kheej.​—Yaxaya 40:22, NW.

Lub ntuj puas txawj khaub?

Elixitatau (Aristotle) yog Kili ib tug neeg tshawb txuj uas nyob lub caij 400 xyoo ua ntej Yexus. Nws tau qhia tias lub ntiajteb txawj khaub zuj zus tiamsis lub ntuj tsis txawj khaub. Los rau lub caij 1800, ib co neeg tshawb txuj mam nrhiav tau tias tej yam saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiajteb puavleej txawj khaub. Viyees Thoxees (William Thomson) yog ib tug neeg tshawb txujci kuj hais raws li phau Vajlugkub tias tej uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb “yuav txawj qub yam li tej tsoos tsho.” (Ntawv Nkauj 102:25, 26) Viyees ntseeg li phau Vajlugkub tias vim muaj Vajtswv pab tej uas nws tsim tseg thiaj tseem muaj nyob los txog tav no.​—Laj Lim Tswvyim 1:4.

Dabtsi txheem lub ntiajteb?

Elixitatau ntseeg tias lub ntiajteb nyob hauv plawv ntuj. Lub caij 1700 ib co neeg tshawb txuj ho ntseeg tias tsis muaj dabtsi txheem tej hnub qub thiab lub ntiajteb. Tiamsis hauv phau ntawv Yauj uas sau kwvlam 1500 xyoo ua ntej Yexus, twb sau lawm tias tus Tswv Tsim muab lub ntiajteb tso qhov chaw uas “nyob khoob ntshuv.”​—Yauj 26:7.

 TSHUAJ

PHAU VAJLUGKUB TSIS YOG IB PHAU NTAWV QHIA TXOG KUAB TSHUAJ TIAMSIS TWB MUAJ TEJ LUS UAS QHIA SEB YUAV TU KEV NOJ QAB HAUS HUV LI CAS, UA NTEJ NEEG PAUB TXOG.

Muab cov muaj mob cais.

Mauxe Txoj Kevcai qhia kom muab cov neeg mob ruas cais rau ib cag. Kwvlam 700 xyoo dhau los no xwb, cov kws kho mob mam li tshawb nrhiav tau tias yeej tsim nyog muab cov neeg muaj mob cais tiag.​—Levi Tej Kevcai tshooj 13 thiab 14.

Ntxuav tes tom qab kov cov tuag.

Tau 150 xyoo dhau los no, cov kws kho mob mam paub hais tias yuav tsum ntxuav tes tom qab kov ib lub cev tuag. Vim li cas? Rau qhov cov kws kho mob mus kov cov tuag, ho los kov cov ciaj thiaj sua tau kab mob ua rau coob tus tuag thiab. Tiamsis Mauxe Txoj Kevcai twb qhia ua ntej lawm tias yog ib tug twg kov lub cev tuag nws tsis huv lawm. Yuav tsum siv dej los ua kevcai ntxuav thiaj li huv. Qhov uas lawv ua kevcai ntxuav li no thiaj pab tau tibneeg noj qab haus huv.​—Xwm Txheej Taug Kev 19:11, 19.

Faus quav.

Txhua xyoo muaj tshaj li 500,000 tus menyuam raug ploj tuag vim yog raws plab. Vim li cas? Rau qhov tibneeg tsis faus quav zoo. Mauxe Txoj Kevcai tau hais tias tibneeg yuav tsum faus quav deb ntawm tej chaw uas neeg nyob.​—Kevcai 23:13.

Ua kevcai txiav.

Vajtswv sam hwm tias yog yug tau ib tug metub yuav tsum ua kevcai txiav rau hnub 8. (Levi Tej Kevcai 12:3) Yog txiav ua ntej hnub 8 tej zaum los ntshav hlob dua vim menyuam mos cov ntshav tsis tau txawj nkoog. Lub caij sau phau Vajlugkub, tsis tau muaj tej twj li niaj hnub no ces qhov zoo tos ib lim tiam tom qab mam ua kevcai txiav thiaj cawm tau menyuam txojsia.

Kev noj qab haus huv.

Cov neeg tshawb nrhiav txog kev kho mob thiab tshawb txujci hais tias cov uas muaj kev zoo siab, cia siab, ris luag txiaj ntsig, thiab txawj zam lwm tus yeej tsis tshua muaj mob. Phau Vajlugkub hais tias: “Lub siab xyiv fab yog cov tshuaj zoo, tiamsis kev poob siab ua rau pob txha qhuav.”​—Paj Lug 17:22.