Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

3 Nyiaj Dhau Tej Kev Ntxhov Siab

3 Nyiaj Dhau Tej Kev Ntxhov Siab

Muaj tej kev nyuaj siab uas peb yuav zam tsis dhau. Xws li thaum yus muaj ib tug mob hnyav heev lossis thaum ib tug uas yus hlub tau tas sim neej lawm. Thaum raug tej yam xwm zoo li no, phau Vajlugkub pab tau peb li cas?

KEV MOB KEV NKEEG

Ib tug pojniam hu ua Lauj hais tias: “Kuv mob ib ce lwj ntsuav. Kuv mloog mas zoo li ntsoog tas.” Vim Lauj mob ib ce heev, ua rau nws tsis muaj siab nyeem Vajlugkub. Qhov no ua rau nws ntxhov siab kawg li. Tiamsis Yexus cov lus hauv Mathai 19:26 pab tau nws. Nqe ntawd hais tias: “Vajtswv ua tau txhua yam huvsi.” Lauj thiaj nrhiav lwm txojkev los kawm Vajlugkub. Nws tso phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub los mloog. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Lauj hais tias: “Yog tsis muaj tej no ces xyov kuv yuav ua li cas tsav tau kuv txojkev ntseeg.”

Tej lub caij uas Lauj ntxhov siab heev, 2 Khaulee 8:12 nplig tau nws siab. Nqe ntawd hais tias: “Yog muaj lub siab kub lug lawm, Vajtswv yuav txais yuav raws li uas yus muaj tsis yog raws li yus tsis muaj.” Nqe Vajlugkub no pab tau Lauj nco ntsoov tias Vajtswv yeej txaus siab rau nws vim nws twb ua npaum li nws ua tau rau Vajtswv lawm.

KEV QUAJ NTSUAG

Diav rov qab hais tias: “Kuv tus ntxhais tas sim neej thaum nws tsuas muaj 18 xyoos xwb. Mob kuv siab kawg li, kuv lub neej tsaus ntuj nti xwb. Kuv xav tias ntshe yuav ua tsis taus neej ntxiv lawm.”  Tiamsis Ntawv Nkauj 94:19 nplig tau Diav siab heev. Nqe ntawd hais tias: “Thaum kuv lub siab muaj kev txhawj xeeb ntau, koj kuj nplij kuv lub siab kom xyiv fab.” Diav hais tias: “Kuv thov Yehauvas pab kom kuv tau ib qho haujlwm ua, seb kuv tej kev nyuaj siab puas yuav ploj.”

Diav thiaj siv nws lub sijhawm mus pab tibneeg los paub Vajlugkub. Nws muab nws tus kheej piv rau ib tog txhim kos duab. Txawm lov lawm los tseem zas tau duab. Ib yam li tog txhim kos duab ntawd, txawm nws lub neej tawg tas lawm los tseem pab tau lwm tus thiab. Diav hais tias: “Thaum kuv siv tej nqe Vajlugkub los nplig cov uas kawm lub siab, tseem yimhuab nplig tau kuv thiab.” Diav kuj siv sijhawm kawm txog tej tug hauv phau Vajlugkub uas tau ntsib kev quaj ntsuag. Nws pom tias cov neeg ntawd puavleej thov Vajtswv tsis tseg. Tsis tas li ntawd xwb, nws pom tias tseem ceeb rau nws nyeem Vajlugkub los nplig nws siab.

Thaum Diav kawm Vajlugkub, ua rau nws xav txog tej yam uas yuav muaj los tom hauv ntej. Nqe Vajlugkub hauv Tubtxib Tes Haujlwm 24:15 nplig tau nws heev. Nqe ntawd hais tias: “Cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.” Diav hais tias: “Kuv yeej ntseeg tias kuv yuav rov pom kuv tus ntxhais dua rau lub sijhawm uas Vajtswv teem tseg. Kuv yuav pom nws tim ntsej tim muag ib yam li thaum kuv nyuam qhuav yug tau nws.”

^ nqe 4 Tej ntaub ntawv uas tau muab kaw cia nyob hauv lub vej xaij jw.org/hmn.

Phau Vajlugkub pab tau peb thaum peb lub neej tsaus ntuj nti