Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 1 Xyoo 2018

2 Kho Tau Teeb Meem

2 Kho Tau Teeb Meem

Tej txhia teeb meem uas peb raug daws nyuaj heev. Hos tej txhia, ntev mus ntev tuaj mam paub txog tej teeb meem ntawd. Ua li, phau Vajlugkub puas pab tau tej teeb meem zoo li no? Xav txog tej uas yuav hais los no.

KEV TXHAWJ XEEB

Paj hais tias: “Kuv pheej xav ntau yam tias nyob tsam muaj tej kev phem tshwm sim rau kuv lub neej.” Ib nqe Vajlugkub uas pab tau nws yog Mathai 6:34 uas hais tias: “Tsis txhob txhawj txog tagkis rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj rau tagkis lawm. Txhua hnub li kev ceeblaj kuj txaus txhua hnub lawm.” Nqe no pab kom Paj txhob txhawj rau tagkis. Paj hais ntxiv tias: “Kuv twb muaj kev txhawj xeeb txaus lawm, tsis tas kuv yuav txhawj txog tej yam uas tsis tau muaj tshwm sim.”

Yaj Mim muaj kev ntxhov siab kawg li. Nws hais tias: “Kuv pheej xav txog tej yam phem xwb. Yeej tsis muaj ib lub lim tiam twg uas kuv tsis quaj li. Tej hmo kuv kuj pw tsis tsaug zog li thiab.” Tiamsis nqe Vajlugkub hauv 1 Petus 5:7 pab tau nws kawg li. Nqe ntawd hais tias: “Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau [Vajtswv], vim nws mob siab nej.” Yaj Mim hais tias: “Kuv niaj hnub thov Yehauvas pab. Ntev mus ntev tuaj kuv mam pom tias Yehauvas teb kuv tej lus thov, ib yam li lub nra uas muab tsaws hlo saum kuv xub pwg mus lawm. Tej thaud kuv kuj rov xav txog tej yam phem tiamsis kuv paub tswj kuv lub siab lawm.”

 UA SIAB HNYAV

Ib tug ntxhais hluas hu ua Yixanpela (Isabella) hais tias: “Qhov uas kuv siab pheej hnyav hnyav twb yog kuv yoog kuv txiv. Kuv pheej laug sijhawm vim kuv xav so thiab saib this vis xwb. Tiamsis qhov uas kuv ua li no ua rau kuv ntxhov siab thiab ua tsis tau haujlwm tiav zoo.” Nqe Vajlugkub uas pab tau Yixanpela yog 2 Timaute 2:15 uas hais tias: “Cia li siv zog ua kom Vajtswv pom tias koj yog ib tug uas haum nws siab, yog ib tug tub zog uas tsis txaj muag.” Yixanpela hais tias: “Kuv tsis xav laug sijhawm ntshai tsam kuv ua rau Yehauvas txaj muag.” Yixanpela thiaj txiav txim siab hloov kom tau.

Kab Xis (Kelsey) thiab Yixanpela nkawd coj tib tug cwj pwm. Kab Xis hais tias: “Kuv muaj ib qho haujlwm ua tiamsis kuv muab laug mus txog thaum kawg kuv mam li ua tsuag tsuag kom tiav. Tiamsis ua li no, kuv txhawj heev thiab quaj pw tsis tsaug zog.” Nqe Vajlugkub hauv Paj Lug 13:16 hais tias: “Tus neeg uas paub qabhau nws ua txhua yam raws li kev txawj ntse, tiamsis tus neeg ruam tsuas qhia nws txojkev ruam xwb.” Nqe no pab tau Kab Xis li cas? Nws hais tias: “Zoo rau yus xub npaj ua ntej mam ua ib yam dabtsi. Nimno kuv muab tej uas kuv yuav tsum ua sau cia rau hauv ib phau ntawv xwv kuv thiaj ua tiav raws sijhawm.”

KHO SIAB

Khawxatee (Kirsten) hais tias: “Kho siab kawg li thaum kuv tus txiv tso peb cov niam tub tseg. Kuv ib leeg tu wb 4 tug menyuam lawm xwb.” Nqe Vajlugkub twg thiaj nplig tau nws siab? Paj Lug 17:17 hais tias: “Tej phoojywg kuj muaj kev sib hlub txhua lub sijhawm, thiab tej kwvtij kuj yug los sib pab rau thaum muaj kev txom nyem.” Khawxatee thiaj nrhiav kev pab hauv lub koom txoos. Nws hais tias: “Kuv cov phoojywg pab tau kuv ntau yam. Ib txhia nqa paj tuaj, ib txhia nqa zaub mov tuaj. Peb cov niam tub tsiv tsev 3 zaug los kuv cov phoojywg tuaj pab. Muaj ib tug pab nrhiav haujlwm rau kuv ua. Kuv cov phoojywg yeej ib txwm pab kuv tiag.”

Diav, tus uas peb tau kawm tas los no, kuj ua neej kho siab khuav thiab. Nws hais tias: “Ua cas kuv nyob kho siab khuav ntsia luag ua neej xwb.” Nqe Vajlugkub hauv Ntawv Nkauj 68:6 nplig nws siab kawg li. Nqe ntawd hais tias: “Vajtswv pub cov uas tsis muaj vag muaj tse tau vaj tau tsev nyob.” Diav hais tias: “Nqe Vajlugkub no tsis yog qhia tias kuv yuav muaj ib lub tsev nrog luag nyob xwb, tiamsis qhia tias kuv muaj ib lub tsev ntawm sab kev ntseeg nrog cov uas hlub Yehauvas. Yuav kom muaj tau li ntawd, kuv yuav tsum npuab siab rau Yehauvas ua ntej tso. Ntawv Nkauj 37:4 thiaj txhawb kuv tias: ‘Cia li zoo siab xyiv fab rau hauv [Yehauvas], mas nws yuav pub tej uas koj lub siab ntshaw rau koj.’”

Diav hais ntxiv tias: “Kuv mam ras dheev tias kuv yuav tsum muab siab npuab Yehauvas. Nws yog tus zoo tshaj plaws txhua yam. Kuv thiaj lauj sijhawm nrog Yehauvas cov tibneeg ua ke, xwv ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg txojkev ntseeg. Kuv thiaj tsis tsom lawv tej kev txhaum, kuv pom qhov zoo ntawm lawv xwb.”

Yehauvas Cov Timkhawv los yeej yog neeg txhaum thiab zoo tsis tiav. Lawv ntsib teeb meem ib yam li sawvdaws. Tiamsis phau Vajlugkub txhawb kom sawvdaws zoo siab hlo sib hlub sib pab. Zoo rau yus ntaus phoojywg nrog cov neeg zoo li ntawd. Ua li, tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub puas pab tau tej teeb meem uas tibneeg kho tsis tau niaj hnub no, xws li kev mob kev nkeeg thiab kev quaj ntsuag?

Ua raws nraim li tej uas phau Vajlugkub qhia yuav pab kom koj ntaus kev phoojywg zoo