Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Phau 1 Xyoo 2018 | Phau Vajlugkub Puas Pab Tau Peb Tiam No?

PHAU VAJLUGKUB PUAS PAB TAU PEB TIAM NO?

Niaj hnub no muaj ntau yam los pab peb daws teeb meem. Ua li, puas tseem zoo rau peb siv phau Vajlugkub? Phau Vajlugkub hais tias:

“Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab siv tau qhuab qhia.”​—2 Timaute 3:16.

Hauv Phau Tsom Faj no, peb yuav ntsuam xyuas seb phau Vajlugkub puas pab tau peb lub neej tiag.

 

Phau Vajlugkub Tej Lus Cob Qhia Puas Pab Tau Peb Tiam No?

Nyob rau peb tiam no, muaj ntau yam los pab peb daws teeb meem. Tau muab phau Vajlugkub sau tiav 2,000 xyoo dhau los lawm. Ua cas tseem vam khom cov lus qub qub ntawd thiab?

Tej Tswvyim Hauv Phau Vajlugkub Kav Txhua Tiam Neeg

Phau Vajlugkub muaj tej hauv paus ntsiab lus uas zoo rau txhua tiam neeg.

Puas Yog Phau Vajlugkub Qub Dhau Lawd?

Txawm phau Vajlugkub tsis yog ib phau ntawv kawm txujci los yeej qhia txog tej yam muaj nyob ua ntej tej neeg tshawb txujci nrhiav txog.

1 Zam Dhau Teeb Meem

Kawm seb phau Vajlugkub tau pab tibneeg zam dhau lawv tej teeb meem li cas.

2 Kho Tau Teeb Meem

Phau Vajlugkub pab peb daws tej teeb meem uas nyuaj heev xws li kev txhawj xeeb, ua siab hnyav, thiab kho siab.

3 Nyiaj Dhau Tej Kev Ntxhov Siab

Muaj kev nyuaj siab uas peb yuav zam tsis dhau. Xws li thaum yus muaj ib tug mob hnyav heev lossis thaum ib tug yus hlub tau tas sim neej lawm. Thaum ntawd yuav ua li cas nyiaj dhau tej xwm zoo li no?

Phau Vajlugkub Thiab Koj Lub Neej Tom Hauv Ntej

Vajtswv Txojlus pab peb nyiaj dhau peb tej teeb meem. Tiamsis phau Vajlugkub tsis yog pab tau peb li ntawd xwb. Phau Vajlugkub kuj pab kom peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej thiab.

Koj Xav Li Cas?

Saib seb ib txhia neeg xav li cas txog lo lus nug no thiab phau Vajlugkub qhia li cas.