Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yog Peb Paub Vajtswv Zoo Yuav Pab Tau Peb Li Cas?

Yog Peb Paub Vajtswv Zoo Yuav Pab Tau Peb Li Cas?

Phau ntawv no pab kom peb paub tias Vajtswv zoo li cas tiag. Raws li peb tau kawm, phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas. Peb kuj kawm tias Vajtswv yog txojkev hlub. Tsis tas li ntawd xwb, peb kawm txog tej uas Vajtswv tau ua yav tas los thiab tej uas nws yuav ua yav tom hauv ntej rau noob neej. Tseem tshuav ntau yam ntxiv uas peb tsis tau paub txog Vajtswv Yehauvas. Ua li, yog peb rau siab kawm ntxiv txog Vajtswv yuav pab tau peb li cas?

Yehauvas cog lus tias, “yog koj nrhiav nws koj yuav ntsib nws” lossis yuav paub txog nws zoo. (1 Vaj Keeb Kwm 28:9) Thaum peb kawm ntxiv txog Vajtswv thiab paub nws zoo zuj zus, peb yuav muaj txoj hmoo los nrog nws ntaus “phoojywg.” (Ntawv Nkauj 25:14) Thaum koj zeem tau nws los ua phoojywg kwvluag lawd, yuav pab tau koj li cas?

Koj yuav muaj kev kaj siab tiag tiag. Yehauvas yog tus Vajtswv uas “muaj kev zoo siab.” (1 Timaute 1:11, NW) Thaum koj paub Yehauvas zoo thiab xyaum coj raws li nws tus yam ntxwv ces koj yuav muaj kev zoo siab xyiv fab tiag tiag. Qhov ntawd yuav pab koj ua neej kaj siab lug thiab noj qab haus huv. (Ntawv Nkauj 33:12) Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav txawj zam teeb meem thiab tej yam uas yuav ua mob ua nkeeg rau peb lub cev. Vajtswv kuj qhia kom peb txawj nrog luag lwm tus nyob sib haum xeeb thiab. Muaj tseeb raws li tus sau nkauj tau hais no: “Kuv mas qhov uas kuv nyob ze Vajtswv yog qhov zoo.”​—Ntawv Nkauj 73:28.

Nws yuav tsom kwm koj txoj hau kev. Yehauvas cog lus tias: “Kuv yuav ntsia ntsoov koj taw qhia koj.” (Ntawv Nkauj 32:8) Raws li nqe no, Yehauvas ntsia ntsoov nws cov tub qhe txhua leej txhua tus. Nws yeej paub tias peb nyias muaj nyias siab. Nws paub tias peb cheem tsum kev pab yam twg. (Ntawv Nkauj 139:1, 2) Thaum koj nrog Yehauvas sib raug zoo lawd, nws yuav tsis tso koj tseg ib zaug li.

Koj yuav tau lub neej zoo tshaj plaws yav tom hauv ntej. Vajtswv Yehauvas yuav pab koj muaj kev zoo siab tamsim no. Nws cog lus tias koj tseem yuav tau lub neej zoo tshaj yav tom hauv ntej thiab. (Yaxaya 48:17, 18) Phau Vajlugkub hais tias: “Txojsia ib txhis tsis kawg yog li no, yog qhov uas lawv paub koj uas yog tus Vajtswv tib leeg uas yog tus tseem Tswv, thiab paub Yexus Khetos uas koj txib los.” (Yauhas 17:3) Tej kev nyuaj siab tamsim no zoo ib yam li nthwv cua daj cua dub ntsawj. Tiamsis Vajtswv tej lus cog tseg zoo ib yam li tog hlau nres nkoj uas tuav tau peb lub siab nyob “ruaj” khov.​—Henplais 6:19.

Yog li ntawd, tsim nyog peb los kawm kom paub Yehauvas zoo ntxiv, peb thiaj nrog tau nws sib raug zoo. Yehauvas Cov Timkhawv yuav zoo siab hlo pab koj kawm txog Yehauvas. Koj kuj tshawb nrhiav ntxiv hauv lub vej xaij jw.org/hmn los tau.