Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vajtswv Zoo Li Cas Tiag?

Vajtswv Zoo Li Cas Tiag?

Coob leej ntau tus hais tias lawv ntseeg Vajtswv, tiamsis nyias ntseeg nyias lawm ib yam. Ib txhia ntseeg tias Vajtswv ntsia ntsoov tibneeg tej kev txhaum thiab rau txim hnyav kawg li rau neeg. Hos ib txhia ntseeg tias Vajtswv muaj lub siab hlub tshua sawvdaws, txawm lawv ua txhaum li cas los Vajtswv yuav zam tibsi. Tiamsis muaj dua lwm cov ho ntseeg tias Vajtswv nyob deb heev, nws tsis quav ntsej tibneeg. Tus yuav ntseeg li cas los muaj, coob tus thiaj hais tias tsis muaj leejtwg paub tias Vajtswv zoo li cas tiag.

Puas tsim nyog paub txog Vajtswv? Yeej tsim nyog. Thaum peb paub Vajtswv zoo lawd, peb lub neej yuav muaj hauv paus hauv ntsis. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:26-28) Peb yimhuab paub zoo txog Vajtswv ces Vajtswv yimhuab hlub thiab pab peb xwb. (Yakaunpau 4:8) Yog peb paub qhov tseeb txog Vajtswv thaum kawg peb yuav tau txojsia ntev mus ib txhis.​—Yauhas 17:3.

Yuav ua li cas koj thiaj paub zoo txog Vajtswv? Xav txog koj tus phoojywg zoo. Ua cas koj thiaj nrog nws sib raug zoo ua luaj? Thaum xub thawj koj paub nws lub npe xwb tiamsis ntev mus koj mam paub txog tej uas nws nyiam thiab tsis nyiam. Koj kuj paub txog tej uas nws twb ua yav tas los, thiab tej uas nws tseem yuav ua yav tom hauv ntej. Twb yog koj paub txog tej no koj thiaj xav nrog nws sib raug zoo.

Yog peb xav paub txog Vajtswv ces peb yuav tsum teb cov lus nug nram no:

  • VAJTSWV LUB NPE HU LI CAS?

  • VAJTSWV YOG TUS ZOO LI CAS?

  • VAJTSWV TAU UA DABTSI LOS LAWD?

  • VAJTSWV YUAV UA DABTSI YAV TOM HAUV NTEJ?

  • YOG PEB PAUB VAJTSWV ZOO YUAV PAB TAU PEB LI CAS?

Phau ntawv no yuav teb cov lus nug saum no thiab yuav pab kom koj paub qhov tseeb txog Vajtswv. Kawm seb yog koj nrog Vajtswv sib raug zoo, nws yuav pab tau koj lub neej tom hauv ntej li cas.