Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Vajtswv Tau Ua Dabtsi Los Lawd?

Vajtswv Tau Ua Dabtsi Los Lawd?

Yog koj xav paub ib tug twg zoo, koj yuav tsum paub txog tej uas nws ua tau yav tas los. Ib yam li ntawd, yog koj xav paub Vajtswv zoo, koj yuav tsum kawm seb nws ua tau dabtsi los lawm thiab. Tej uas Vajtswv tau ua yav tas los yeej pab tau peb los txog niaj hnub nimno, tseem yuav pab tau peb lawm yav tom ntej thiab.

VAJTSWV TSIM IB PUAS TSAV YAM RAU PEB

Vajtswv Yehauvas yog tus Tswv Tsim. Loos 1:20 hais tias “qhov uas nws yog Vajtswv kuj tshwm meej rau hauv txhua yam uas tsim los lawd.” Yehauvas “yog tus uas siv nws lub hwjchim tsim lub ntiajteb, thiab siv nws lub tswvyim tsim tsa lub qab ntuj, thiab siv nws txojkev txawj ntse nthuav lub ntuj.” (Yelemi 10:12) Txhua yam uas Vajtswv tsim ua pov thawj tias nws hlub peb kawg li.

Tsuas yog tibneeg xwb, Yehauvas thiaj tsim “raws li nws tus yam ntxwv.” (Chiv Keeb 1:27) Nws tsim kom peb tibneeg txawj yoog nws, kom peb muaj lub siab txawj xav, nyiam ua qhov ncaj qhov zoo, thiab sib hlub sib pab. Yog li ntawd, thaum peb yimhuab xyaum Yehauvas peb yimhuab kaj siab ua neej xwb. Peb lub neej kuj muaj hauv paus hauv ntsis thiab. Yeej tsis muaj ib yam tshwj xeeb tshaj qhov uas peb tau nrog Yehauvas sib raug zoo.

Ib puas tsav yam hauv qab ntuj no ua pov thawj tias Vajtswv hlub peb tiag. Tus tubtxib Povlauj thiaj hais li no txog Yehauvas: “Nws pheej qhia nws rau nej paub tsis tu ncua, rau qhov nws ua zoo rau nej thiab pub nag los saum ntuj los thiab pub muaj qoob loo raws caij raws nyoog rau nej, thiab pub nej muaj noj tsau npo thiab muaj kev zoo siab.” (Tubtxib Tes Haujlwm 14:17) Vajtswv tsim ntau yam los yug peb txojsia. Nws tseem tsim ntau tshaj ntawd ntxiv thiab, kom peb txaus siab hlo ua neej. Txhua yam uas peb tau hauv qab ntuj no tsuas yog ib muag ntawm lub neej zoo kawg nkaus uas Yehauvas xav pub rau peb xwb.

Yehauvas tsim lub ntiajteb rau tibneeg nyob mus ib txhis. Phau Vajlugkub hais tias: “Lub ntiajteb nws pub rau ib tsoom neeg.” (Ntawv Nkauj 115:16) Tsis yog Yehauvas tsim lub ntiajteb kom “nyob do cuas, nws tsim kom muaj neeg nyob.” (Yaxaya 45:18) Nws hais tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 37:29.

Thaum Yehauvas tsim Adas thiab Eva nws muab nkawd tso hauv ib lub vaj zoo nkauj heev kom  nkawd “tu thiab saib lub vaj.” (Chiv Keeb 2:8, 15) Nws sam hwm tias: “Cia li muaj tub ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb, thiab kav lub ntiajteb rau hauv nej xib teg.” (Chiv Keeb 1:28) Yog Adas thiab Eva mloog Yehauvas lus ces nkawd yuav muaj txojsia nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no. Tiamsis vim nkawd hla Vajtswv txoj kevcai nkawd thiaj tsis muaj feem nrog “cov ncaj ncees” tau lub ntiajteb “ua lawv teej lawv tug.” Txawm Adas nkawd tsis mloog lus los, Yehauvas tseem pom txog nkawd cov xeeb ntxwv. Nws xav kom muaj neeg nyob puv nkaus lub ntiajteb li nws tau npaj tseg. Cia peb kawm ntxiv seb Vajtswv tau npaj li cas lawd.

VAJTSWV TAU PUB NWS TXOJLUS RAU PEB

Phau Vajlugkub yog Vajtswv Txojlus. Ua li cas Yehauvas ho kom tibneeg sau? Twb yog Yehauvas xav kom peb paub txog nws. (Paj Lug 2:1-5) Yeej tsis muaj ib phau ntawv twg uas yuav qhia tau txhij txhua txog Yehauvas. (Laj Lim Tswvyim 3:11) Txawm li ntawd los, thaum peb nyeem phau Vajlugkub peb yeej kawm tau ntau yam txog Vajtswv. Peb nyeem txog tej uas Yehauvas tau ua los pab nws cov tibneeg. Peb kuj nyeem txog tej uas nws nyiam thiab tej uas nws ntxub. (Ntawv Nkauj 15:1-5) Vajtswv Txojlus qhia kom kom ua neeg dawb huv, kom peb txawj pe hawm nws, thiab kom peb txhob ua siab hlob ntshaw ntau yam. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas qhia kom tibneeg sau txog nws tus tub Yexus lub neej rau peb kawm. Yexus Khetos coj ib yam li nws leej txiv Yehauvas. Yog peb ua tib zoo kawm txog Yexus lub neej, ces zoo ib yam li peb kawm txog Yehauvas ntag.​—Yauhas 14:9.

Yehauvas Txojlus kuj qhia kom peb txawj ua peb lub neej, xwv peb lub neej thiaj muaj hauv paus hauv ntsis. Nws Txojlus pab tau peb tsev neeg muaj kev zoo siab, kom peb txaus siab rau tej uas peb muaj, thiab kom peb nyiaj dhau kev nyuaj siab. Tsis tas li ntawd xwb, tibneeg ib txwm xav paub tias vim li cas ho muaj tej kev txom nyem, thiab lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas. Vajtswv Txojlus qhia tej no tibsi! Vajtswv Txojlus tseem qhia ntxiv txog tej uas Yehauvas tau ua los lawm kom muaj tiav raws li nws lub ntsiab.

Phau Vajlugkub yog ib phau ntawv tshwj xeeb heev. Yeej yog Vajtswv Txojlus tiag! Xav seb, Vajtswv txib 40 tus txivneej los sau phau Vajlugkub, thiab siv sijhawm ntev li 1,600 xyoo mam sau tiav. Txawm cov txivneej no nyias nyob nyias ib lub caij los, lawv puavleej sau txog tib lub ntsiab xwb. Qhov no ua pov thawj tias phau Vajlugkub yeej yog Yehauvas lub tswvyim tiag. (2 Timaute 3:16) Yehauvas hwj xwm nws Txojlus los txog niaj hnub nimno. Ib tiam dhau ib tiam, yeej muaj neeg ua tib zoo theej phau Vajlugkub tseg cia. Ua cas peb ho paub tias luag tsis ntxiv lus rau phau Vajlugkub? Peb paub li ntawd, rau qhov niaj hnub no tibneeg tshawb tau txhiab txhiab kauj ntawv Vajlugkub uas qub heev. Thaum muab cov ntawd piv rau cov nimno, yeej yog tib lub ntsiab xwb. Txawm muaj neeg nrhiav kev los txwv tsis pub txhais thiab tsis pub luam phau Vajlugkub los, yeej txwv tsis tau li. Niaj hnub no, phau Vajlugkub yog phau ntawv uas luag txhais ntau tshaj plaws thiab ncha mus deb tshaj lwm phau ntawv tibsi. Tej no ua pov thawj tias “Vajtswv tej lus yuav nyob ruaj mus ib txhis.”​—Yaxaya 40:8.

VAJTSWV LUB NTSIAB YEEJ YUAV MUAJ TIAV XWB XWB LI

Peb twb kawm lawm tias Yehauvas xav kom neeg nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no. Tiamsis thaum Adas tsis mloog Vajtswv lus, lub txim ntawd ua rau Adas thiab nws cov xeeb ntxwv raug kev ploj kev tuag. Loos 5:12 thiaj hais tias: “Lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim.” Qhov no tsis raws li Vajtswv lub ntsiab thaum chiv thawj lawm. Yehauvas xav kom nws lub ntsiab muaj tiav xwb xwb li, nws thiaj npaj ib txojkev los cawm. Cia peb kawm seb nws ua li cas.

Yehauvas yog tus ua ncaj ncees rau txhua fab. Thaum Adas thiab Eva nkawd ua txhaum nws thiaj teem txim rau nkawd. Tiamsis Yehauvas kuj qhia tawm ib txojkev cawm dim rau nkawd cov xeeb ntxwv. (Chiv Keeb 3:15) Txojkev cawm dim ntawd yog li cas? Yehauvas yuav cia nws tus tub Yexus  Khetos los cawm noob neej kom dim kev txhaum thiab kev tuag. Kawm ntxiv seb Yexus Khetos tau cawm noob neej li cas.

Yehauvas xav cawm noob neej dim kev txhaum thiab kev tuag, nws thiaj txib Yexus los hauv lub ntiajteb, los qhia kom tibneeg nrhiav tau txojsia. (Yauhas 14:6) Yexus kuj “pub nws txojsia ua nqe txhiv neeg coob coob.” * (Mathai 20:28) Ua cas Yexus thiaj txhiv tau li ntawd? Yexus thiab Adas nkawd zoo tiav log, tsis muaj kev txhaum ib yam. Tiamsis Yexus tsis ua li Adas rau qhov nws mloog Vajtswv lus mus txog hnub tuag. Yeej tsis tsim nyog Yexus tuag li ntawd, Yehauvas thiaj tsa Yexus sawv rov qab mus saum ntuj ceeb tsheej. Yexus thiaj qheb kev rau Adas cov xeeb ntxwv los tau txojsia ib txhis tsis kawg. Loos 5:19 hais tias: “Qhov uas ib tug tsis mloog lus kuj ua rau ib tsoom neeg txhaum li cas, mas qhov uas ib tug mloog lus kuj ua rau ib tsoom neeg ncaj ncees tau ib yam nkaus.” Yog muaj tus nqe txhiv, Vajtswv lub ntsiab thiaj yuav muaj tiav. Noob neej yuav tau txais txojsia ib txhis hauv lub ntiajteb no tiag.

Txawm Adas tsim ntau yam teeb meem los raug nws cov xeeb ntxwv los, Yehauvas tau npaj kev los cawm noob neej dim. Tej no qhia tias Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas zoo kawg nkaus. Tsis muaj ib yam yuav rhuav tau Yehauvas lub ntsiab li. Txhua lo uas nws cog tseg yeej yuav “tiav.” (Yaxaya 55:11) Tej uas nws ua ntawd qhia tias nws hlub noob neej npaum li cas tiag. 1 Yauhas 4:9, 10 hais tias: “Vajtswv txojkev hlub kuj tshwm rau peb pom li no, yog Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd. Txojkev hlub yog li no, tsis yog peb hlub Vajtswv tiamsis Vajtswv hlub peb thiab txib nws tus Tub los ua yam uas xyeem ntxuav peb lub txim.”

Vajtswv twb “tsis khuvxim nws tus Tub tiamsis muab nws tus Tub theej peb txhua tus,” peb thiaj paub tseeb tias Vajtswv yeej yuav “muab txhua yam” uas nws cog tseg pub rau peb tiag. (Loos 8:32) Kawm ntxiv seb Vajtswv tau cog lus tseg li cas rau yav tom hauv ntej.

VAJTSWV TAU UA DABTSI LOS LAWD? Yehauvas yeej tsim kom noob neej nyob tau mus ib txhis hauv ntiajteb no. Nws pub nws Txojlus phau Vajlugkub rau peb kom peb thiaj paub txog nws. Yehauvas pub nws tus tub Yexus Khetos los tuag txhiv peb kom nws lub ntsiab muaj tiav xwb xwb li

^ nqe 16 Yog xav paub ntxiv txog tus nqe txhiv, mus saib tshooj 5 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm. Theej tawm hauv www.jw.org/hmn los tau thiab.