PHAU TSOM FAJ Phau 1 Xyoo 2019 | Vajtswv Zoo Li Cas Tiag?

Tshawb nrhiav 6 lo lus nug uas yuav pab koj nrog Vajtswv sib raug zoo.

Vajtswv Zoo Li Cas Tiag?

Koj yuav tau los paub Vajtswv koj thiaj tau nrog nws sib raug zoo. Koj yuav ua li no li cas?

Vajtswv Lub Npe Hu Li Cas?

Koj puas paub tias Vajtswv muaj ib lub npe uas nws tib leeg xwb thiaj tsim nyog tau?

Vajtswv Yog Tus Zoo Li Cas?

Plaub yam tseem ceeb txog Vajtswv yog dabtsi?

Vajtswv Tau Ua Dabtsi Los Lawd?

Tej zaum koj yuav xav tsis thoob li thaum koj los paub tej uas Vajtswv tau ua rau noob neej los pab lawv rau yav tom hauv ntej.

Vajtswv Yuav Ua Dabtsi Yav Tom Hauv Ntej?

Kawm seb thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav lawd, lub ntiajteb yuav zoo li cas.

Yog Peb Paub Vajtswv Zoo Yuav Pab Tau Peb Li Cas?

Cov uas nrog Vajtswv sib raug zoo yuav txias tej koob hmoov twg?

Koj Yeej Nrog Tau Vajtswv Sib Raug Zoo

Kawm txog 4 yam uas yuav pab koj nrog Vajtswv sib raug zoo.