Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 2 Xyoo 2017

 THAWJ ZAJ | KOJ PUAS TXAIS YAM ZOO TSHAJ PLAWS UAS VAJTSWV PUB?

Yam Zoo Tshaj Plaws Uas Vajtswv Pub Puas Muaj Nqes Tiag?

Yam Zoo Tshaj Plaws Uas Vajtswv Pub Puas Muaj Nqes Tiag?

Thaum luag pub ib yam dabtsi rau koj, koj puas saib rau nqe? Xav txog 4 yam no: (1) Leejtwg yog tus pub rau koj? (2) Vim li cas nws ho muab pub rau koj? (3) Nws npaj qhov khoom pub ntawd li cas? Thiab (4) koj puas cheem tsum qhov khoom pub ntawd tiag? Yog peb xav txog tej no, peb yuav saib tus nqe txhiv, uas yog Vajtswv qhov khoom pub rau nqe.

LEEJTWG YOG TUS PUB?

Thaum ib tug neeg muaj meej mom pub ib qho khoom rau peb, yeej ua rau peb saib muaj nqes heev. Tej zaum yog peb tsev neeg lossis ib tug kwvluag pub ib qho khoom rau peb, peb yeej tsis lam muab pov tseg li. Txawm tias Jordan lub hliav cwjmem qhuav tsis kim pes tsawg los, nws khuvxim heev rau qhov yog lawv tsev neeg tus phoojywg zoo pub rau nws. Ua li, tus nqe txhiv yog leejtwg pub?

Phau Vajlugkub hais tias “Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd.” (1 Yauhas 4:9) Tus nqe txhiv muaj nqes heev rau qhov Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog tus pub rau peb. Ntawv Nkauj 83:18 hais tias: “Thov ua kom lawv paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua [Yehauvas] thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais uas kav tag nrho thoob ntiajteb.” Yog li ntawd, yeej tsis muaj ib tug twg muaj hwjchim loj tshaj Yehauvas uas pub taus li nws pub.

Tsis tas li ntawd xwb, peb saib tus nqe txhiv rau nqe vim Vajtswv yog “peb leej txiv.” (Yaxaya 63:16) Vajtswv puas yog peb Leej Txiv tiag? Yeej  yog, rau qhov Vajtswv yog tus pub txojsia rau peb. Nws saib xyuas peb ib yam li leej txiv saib xyuas nws tej tub ki. Puag thaum ub Vajtswv hlub nws haiv neeg Efa-i heev. Nws nug tias: “Efa-i tsis yog tus tub uas kuv hlub lov? . . . Vim li no kuv lub siab tseem nco txog nws, kuv yeej yuav khuvleej nws.” (Yelemi 31:20) Niaj hnub no, Vajtswv tseem hlub thiab nco txog cov uas pe hawm nws ib yam li ntawd. Vajtswv tsis yog tus Tswv Tsim peb xwb, nws yog peb Leej Txiv, yog tus Phoojywg uas hlub tshua peb tshaj plaws. Yog li ntawd, txhua yam uas nws pub rau peb puavleej muaj nqes tibsi.

VIM LI CAS THIAJ PUB?

Thaum ib tug neeg muaj lub siab dawb paug pub ib yam khoom rau peb, yeej ua rau peb zoo siab heev. Rau qhov tsis yog nws lam yuam nws lub siab pub, tiamsis nws yeej zoo siab hlo pub tsis tas pauj li.

Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv txojkev hlub kuj tshwm rau peb pom li no, yog Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb.” Yog vim li cas? “Kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd.” (1 Yauhas 4:9) Puas yog Vajtswv yuav tsum ua li ntawd? Tsis yog. Loos 3:24 hais tias, qhov uas ‘Yexus Khetos txhiv peb dim lub txim’ yog vim muaj Vajtswv ‘txojkev hlub uas nws pub dawb’ xwb.

Vajtswv “pub dawb” li cas? Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv ua nws txojkev hlub tshwm rau peb, yog qhov uas thaum peb tseem ua neeg muaj txim Khetos tuag this peb.” (Loos 5:8) Peb yog noob txaug neeg txhaum tsis muaj chaw vam khom. Txij thaum ntuj tsim teb raug los tsis tau muaj ib txojkev hlub uas loj npaum li no. Vim Vajtswv muaj kev hlub loj heev nws thiaj nqes tes pab noob neej. Nws txojkev hlub tsis yog ib yam uas peb khwv tau los. Peb yeej pauj tsis taus Vajtswv ib zaug li.

VAJTSWV NPAJ LI CAS?

Yog ib tug neeg tuaj yeem muab ib yam khoom pub rau peb, yeej ua rau peb khuvxim heev. Vim peb paub tias yam ntawd muaj nqes heev rau nws, los nws tseem muab pub rau peb thiab.

Vajtswv tau “pub nws tib leej Tub.” (Yauhas 3:16) Tsis muaj ib yam uas muaj nqes tshaj ntawd rau Vajtswv. Yexus yeej nyob ntawm nws ib sab nrog nws tsim txhua yam. Vajtswv thiaj hais tias Yexus “ua rau nws muaj kev zoo siab.” (Paj Lug 8:30) Yexus yog “nws tus tub uas nws hlub” thiab “yog Vajtswv uas peb qhov muag tsis pom tus yam ntxwv.” (Khaulauxi 1:13-15) Yeej tsis tau muaj leejtwg sib raug zoo npaum li Vajtswv thiab nws tus Tub Yexus.

Vajtswv “tsis khuvxim nws tus Tub.” (Loos 8:32) Nws muab yam zoo tshaj plaws pub rau peb. Tsis muaj ib yam khoom pub uas muaj nqes tshaj ntawd lawm.

PUAS CHEEM TSUM TIAG?

Thaum leejtwg muab ib yam uas peb cheem tsum rau peb, yeej ua rau peb ris nws txiaj ntsig heev. Piv txwv tias koj them tsis taus koj tej nqe kho mob tiamsis muaj ib tug lees hlo pab them rau koj lawm. Koj yeej nco ntsoov ua nws tsaug mus li, puas yog?

Peb txhua tus yog Adas tej tub ki, peb thiaj khiav tsis dim kev mob kev nkeeg thiab kev ploj kev tuag. “Vim tias txhua tus nyob hauv Adas . . . tuag, mas txhua tus uas nyob hauv Khetos yuav ciaj.” (1 Khaulee 15:22) Peb muaj txim txhaum peb txhiv tsis tau peb txojsia ntawm Vajtswv, thiab pab tsis tau lwm tus kom “ciaj” sia. Phau Vajlugkub hais  tias: “Tsis muaj leejtwg txhiv tau nws tus kheej, thiab them taus nws txojsia li nqe rau Vajtswv. . . . Npaum twg los kuj tsis txaus.” (Ntawv Nkauj 49:7, 8) Peb cheem tsum kev pab vim peb txhawm tsis taus tus nqe txhiv. Yog tsis muaj leejtwg pab ces peb tsis muaj kev vam li.

Twb yog Yehauvas hlub tshua peb heev nws thiaj pab them peb “tej nuj nqes.” Tus nqe txhiv duav tau noob neej lub txim txhaum li cas? “Leej Tub Yexus cov ntshav . . . ntxuav peb lub txim huvsi lawm.” Yog peb ntseeg thiab txais yuav tus nqe txhiv, ces yuav qheb kev rau peb txais Vajtswv txojkev zam txim thiab txojsia nyob mus ib txhis. (1 Yauhas 1:7; 5:13) Tus nqe txhiv puas pab tau cov uas tuag lawd thiab? 1 Khaulee 15:21 hais tias: “Txojkev tuag tshwm ntawm ib tug neeg los li cas, mas qhov uas ciaj sawv hauv qhov tuag kuj tshwm ntawm [Yexus] los ib yam nkaus li ntawd.” *

Tsis muaj dua ib tug uas muaj hwjchim thiab kev hlub loj tshaj Yehauvas lawm. Tsis muaj leejtwg yuav pub rau peb npaum li Vajtswv Yehauvas tau pub. Tsis muaj ib qho khoom pub uas peb cheem tsum heev tshaj tus nqe txhiv, rau qhov yuav tso tau peb dim kev mob kev nkeeg kev ploj kev tuag. Tus nqe txhiv yeej yog yam khoom pub uas muaj nqes tshaj plaws li tiag.

 

^ nqe 19 Yog xav paub ntxiv txog qhov uas Vajtswv tsa cov tuag ciaj sawv rov los, mus saib tshooj 7 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm. Kuj muaj nyob hauv www.jw.org/hmn.