Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ PUAS TXAIS YAM ZOO TSHAJ PLAWS UAS VAJTSWV PUB?

Tsis Muaj Ib Yam Zoo Tshaj No

Tsis Muaj Ib Yam Zoo Tshaj No

RUSSELL tau muab ib qho khoom pub rau Jordan. Zoo li twb tsis muaj nqes ua luaj twg, tiamsis yog ib yam tseem ceeb heev rau Jordan. Nws hais tias: “Russell yog peb ib tug phoojywg zoo. Thaum kuv tseem yau nws tau muab ib lub hliav cwjmem qhuav pub rau kuv.” Tom qab Russell tas sim neej lawd, Jordan mam paub tias Russell tau pab nws niam nws txiv thiab nws yawm txiv lawv npaum li cas. Jordan hais ntxiv tias: “Nimno kuv hajyam khuvxim lub hliav cwjmem qhuav no.”

Lub hliav cwjmem qhuav xwb, ib txhia saib tsis muaj nqes ua luaj twg. Tiamsis rau Jordan, yeej tsis muaj ib tug nqe duav tau li. Vajtswv tau muab ib yam uas muaj nqes tshaj plaws li pub rau noob neej. Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los kom txhua tus uas ntseeg leej Tub ntawd thiaj tsis puam tsuaj tiamsis yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.”Yauhas 3:16.

Vajtswv pub nws Leej Tub rau noob neej kom lawv thiaj tau txojsia nyob mus ib txhis. Puas muaj ib yam uas muaj nqes tshaj no? Tej zaum ib txhia saib yam tsis muaj nqes ua luaj twg, tiamsis cov tseem Khixatia suav tias “kim heev” tsis muaj ib yam duav tau li. (Ntawv Nkauj 49:8; 1 Petus 1:18, 19) Vim li cas Vajtswv ho cia nws tus Tub los tuag txhiv noob neej?

Tus tubtxib Povlauj piav meej tias: “Lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd.” (Loos 5:12) Thawj tug txivneej Adas, txhob txwm hla Vajtswv txoj kevcai nws thiaj raug lub txim tuag. Lub txim ntawd thiaj kis mus rau Adas tej xeeb leej xeeb ntxwv txhua tus.

 “Rau qhov lub txim li nqe yog txojkev tuag tiamsis yam uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ib txhis tsis kawg hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.” (Loos 6:23) Vajtswv txib nws tus Tub Yexus Khetos los tuag txhiv noob neej kom lawv thiaj dim tau lub txim tuag. Vim muaj tus nqe txhiv, txhua tus uas ntseeg Yexus yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.Loos 3:24.

Vajtswv foom koob hmoov ntau heev rau noob neej vim muaj tus nqe txhiv. Povlauj thiaj hais tias: “Ua Vajtswv tsaug rau tej uas nws pub tshaj dhau peb txawj piav tau.” (2 Khaulee 9:15) Tus nqe txhiv zoo dhau lawm peb yeej piav tsis txawj tag li. Vajtswv tau muab ntau yam pub rau noob neej, tiamsis vim li cas tus nqe txhiv ho zoo tshaj tej huvsi? Tus nqe txhiv ho txawv li cas? * Peb yuav nco Vajtswv txiaj ntsig li cas? Nyeem ntxiv seb phau Vajlugkub teb cov lus nug no li cas.

^ nqe 8 Yexus yeej zoo siab hlo “tso nws txojsia tseg this peb.” (1 Yauhas 3:16) Cov zaj kawm hauv phau ntawv no tsis qhia txhij txhua txog Yexus tes haujlwm, tiamsis yuav pab kom peb to taub seb vim li cas Vajtswv ho npaj tus nqe txhiv no.