Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ PUAS TXAIS YAM ZOO TSHAJ PLAWS UAS VAJTSWV PUB?

Koj Puas Ris Vajtswv Txiaj Ntsig?

Koj Puas Ris Vajtswv Txiaj Ntsig?

“Khetos txojkev hlub kav rawv peb . . . Nws tuag this sawvdaws xwv cov uas tseem muaj txojsia nyob thiaj tsis nyob xam pom rau lawv tus kheej xwb tiamsis yuav nyob xam pom rau tus uas tuag.”2 Khaulee 5:14, 15.

YOG peb tau txais ib qhov khoom pub zoo heev, peb yeej ris txiaj ntsig, puas yog? Muaj ib zaug Yexus ntsib 10 tus txivneej mob ruas. Tsis muaj leejtwg yuav kho tau tus mob no, Yexus thiaj kho lawv zoo. Tiamsis tsuas muaj ib tug “rov los qhuas Vajtswv nrov nrov” xwb. Yexus thiaj hais tias: “Muaj kaum leej zoo mob los tsis yog? Cuaj leeg ntawd dua twg lawm?” (Luka 17:12-17) Peb kawm tau li cas? Peb kawm tau tias yoojyim heev rau peb tsis nco ris luag txiaj ntsig!

Tsis muaj ib yam khoom pub uas yuav zoo npaum li tus nqe txhiv. Peb yuav ua li cas qhia tias peb ris Vajtswv txiaj ntsig rau tus nqe txhiv?

  • Los paub Yehauvas. Tsis yog muaj tus nqe txhiv  ces txhua tus yuav cia li tau txojsia mus ib txhis. Thaum Yexus thov Vajtswv, nws hais li no: “Txojsia ib txhis tsis kawg yog li no, yog qhov uas lawv paub koj uas yog tus Vajtswv tib leeg uas yog tus tseem Tswv thiab paub Yexus Khetos uas koj txib los.” (Yauhas 17:3) Vajtswv Yehauvas pub tus nqe txhiv uas yuav cawm tau koj txojsia. Thaum koj tseem yau yog muaj ib tug cawm tau koj txojsia, koj puas xav paub seb nws yog leejtwg? Ib yam li ntawd, Vajtswv Yehauvas xav kom koj los paub nws thiab nrog nws sib raug zoo. Phau Vajlugkub txhawb tias, “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.”Yakaunpau 4:8.

  • Ntseeg tus nqe txhiv. “Tus uas tso siab rau leej Tub, tus ntawd tau txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yauhas 3:36) Tso siab lossis muaj kev ntseeg yog li cas tiag? Tsis yog peb lam ntseeg ntawm lub ncauj xwb, peb tes haujlwm yuav tsum qhia tias peb muaj kev ntseeg. (Yakaunpau 2:17) Yog koj txais ib qhov khoom pub lawm, thiaj yog koj ntiag tug. Koj yuav tsum zoo siab hlo txais tus nqe txhiv ib yam li ntawd thiab. Koj yuav txais li cas? Kawm seb Vajtswv xav kom koj coj lub neej zoo li cas. * Thov Vajtswv zam txim thiab coj lub neej dawb huv. Tso siab plhuav rau Vajtswv thiab ntseeg tias tus nqe txhiv yuav pab kom peb tau lub neej muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev vam meej mus ib txhis!Henplais 11:1.

  • Ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag. Yexus tau sam hwm kom txhua xyoo peb tuaj txoos ua ke nco txog tus nqe txhiv. Nws hais tias: “Cia li ua li no thiaj nco ntsoov kuv.” (Luka 22:19) Xyoo no, Yehauvas Cov Timkhawv yuav ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag rau Hnub 2 (Tuesday), lub 4 Hlis tim 11, xyoo 2017. Txojkev sib txoos no ntev li ib txoos teev xwb. Hmo ntawd yuav muaj ib zaj lus qhuab qhia txog Yexus txojkev tuag seb yuav pab tau peb lub neej tamsim no thiab yav tom hauv ntej li cas. Tsaib no, muaj txog li 20 plhom leej thoob ntiajteb tuaj koom. Koj puas ris Vajtswv txiaj ntsig rau qhov khoom pub uas zoo tshaj plaws no? Peb zoo siab caw koj nrog peb koom hmo ntawd.

^ nqe 7 Yuav kom koj paub Vajtswv thiab txav ze rau nws, koj yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus, phau Vajlugkub. Yog koj xav kawm, thov nrog Yehauvas Cov Timkhawv tham lossis mus saib peb lub vej xaij, www.jw.org/hmn.