Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Afika thiab Amelikas ua luam muag qhev tau nyiaj ntau tshaj lwm txojkev lag luam

Dim Kev Ua Luag Tauj Luag Qhev Txheej Thaud Thiab Txheej No

Dim Kev Ua Luag Tauj Luag Qhev Txheej Thaud Thiab Txheej No

Thaum Blessing * mus txog Yus Luv, nws xav tias nws yuav tau ua haujlwm txiav plaubhau. Tiamsis cov uas coj nws mus muab nws ntaus tau 10 hnub thiab hem tias yog nws tsis ua li lawv hais, lawv yuav ua phem rau nws tsev neeg. Nws thiaj raug yuam mus ua ib tug niam ntiav.

Cov uas poob cev qhev rau Iyi tebchaws txheej thaud

Blessing tus poj lospav tseev kom them li 40,000 nyiaj euro rau nws. Txhua hmo Blessing yuav tsum khwv kom tau li 200, 300 euro los them tej nqe ntawd. * Blessing hais tias, “Kuv niaj hnub xav tias kuv yuav khiav kom dim. Tiamsis kuv txhawj tsam lawv ua phem rau kuv tsev neeg. Qhov no thiaj khuab kuv cia ib hnub dhau ib hnub.” Thoob ntiajteb muaj txog li 4 plhom tus uas poob cev qhev mus ua niam ntiav txiv ntiav ib yam li Blessing.

Muaj li 4,000 xyoo dhau los ib tug tub hluas hu ua Yauxej, raug nws cov tijlaug muab muag. Ib tug Iyi tseem ceeb heev ho yuav nws mus ua qhev. Thaum ntej Yauxej tus lospav tsis ua limhiam li Blessing tus. Tiamsis thaum Yauxej tsis kam nrog lospav tus pojniam pw, lospav tus pojniam txawm liam tias Yauxej txhom nws. Yauxej thiaj raug saw hlau khi coj mus kaw.Chiv Keeb 39:1-20; Ntawv Nkauj 105:17, 18.

Yauxej yog ib tug qhev nyob txheej thaum ub, Blessing yog ib tug qhev nyob txheej no. Txawm nyob txheej twg los, txojkev muag qhev yog ib txoj lag luam uas tau muab tibneeg muag li tej tsiaj txhu, kom tau tshaj thawj.

TSOV ROG RHAWV TXOJKEV UA QHEV

Thaum muaj kev tsov kev rog yoojyim heev mus txeeb lwm haiv neeg los ua qhev. Thaum Iyi tus Vajntxwv Thutmose III mus ntaus yeej tebchaws Khana-as, nws coj tau 90,000 leej los ua qhev. Cov Iyi yuam cov qhev khawb qhov nyiaj qhov kub, qhov tooj qhov hlau, ua tej tuam tsev thiab tho tej kwj deg.

 Lub caij Loos kav kuj muaj coob leej ntau tus ua qhev. Nyob rau thawj 100 xyoo, yuav luag ib nrab ntawm cov pejxeem hauv lub nroog Loos yog qhev xwb. Cov Loos txhob txwm mus ntaus lwm haiv neeg kom coj tau qhev coob heev los ntxiv xwb. Cov Iyi thiab cov Loos ua nruj ua tsiv rau tej qhev, vim li ntawd tej qhev uas khawb qhov tooj qhov hlau, txojsia thiaj luv heev tsuas nyob txog 30 xyoo xwb.

Ntev mus ntev tuaj, txojkev ua qhev tsuas phem zuj zus xwb. Los rau xyoo 1501 txog 1900, Afika thiab Amelikas ua luam muag qhev tau nyiaj ntau tshaj lwm txojkev lag luam. Lub koom haum UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tau hais tias, ‘Kwvlam 25 mus rau 30 plhom tus pojniam, txivneej, metub menyuam raug ntes coj mus muag ua qhev.’ Thaum tabtom hla hiavtxwv Atlantic muaj ntau pua txhiab tus raug ploj tuag. Ib tug qhev uas nyob lub caij ntawd hu ua Olaudah Equiano, hais tias: “Nyob hauv lub nkoj, hnov cov pojniam lub suab quaj qw txias siab zias ntsaj laws thaum yuav tu siav. Yog ib lub caij uas rhiab siab tshaj plaws, ntseeg tsis tau li.”

Tu siab heev, txojkev ua qhev tsis yog txheej thaum ub xwb. Raws li lub koom haum International Labour Organization tau tshawb pom, tseem muaj li 21 plhom tus pojniam, txivneej, metub menyuam raug yuam ua qhev. Lawv khwv tau nyiaj tsawg tsawg xwb, lossis tsis tau ib kis li. Cov qhev niaj hnub no khawb qhov nyiaj qhov kub, qhov tooj qhov hlau, ua haujlwm hauv tej tsev ntos ntaub, tej tsev ua thwv cib, tej tsev niam ntiav thiab ua qhev tu vaj tu tsev. Txawm tias tej no txhaum kevcai los tibneeg yeej tseem ua qees.

Tseem muaj ntau plhom leej niaj hnub ua luag tauj luag qhev

NRHIAV KEV DIM

Muaj coob tus qhev tau nrhiav kev dim vim lawv raug cov lospav quab yuam hnyav heev. Xyoo 73 ua ntej Yexus, ib tug txivneej hu ua Spartacus tau coj 100,000 tus qhev sawv tawm tsam nom tswv Loos tiamsis lawv kov tsis yeej. Kwvlam xyoo 1800, cov qhev uas nyob hauv lub povtxwv Hispaniola kuj sawv tawm tsam cov lospav thiab. Vim cov lospav ua nruj ua tsiv rau cov qhev ua teb kab tsib, thiaj muaj kev tsov kev rog tau 13 lub xyoos. Xyoo 1804, cov qhev thiaj ntaus yeej, thiab sawv los ua lub tebchaws Haiti.

Txojkev dim cev qhev uas txaus qhuas tshaj plaws yog thaum cov Yixayee khiav dim Iyi tebchaws. Muaj txog li 3 plhom leej tau dim cev qhev. Yeej tsim nyog lawv tau kev ywj pheej vim phau Vajlugkub piav tias cov Iyi ua nruj ua tsiv, quab yuam lawv ua “txhua yam haujlwm hauv tej liaj  teb.” (Khiav Dim 1:11-14) Tseem muaj ib tug falau ntaus tswvyim txov lawv cov menyuam mos txojsia kom haiv neeg Yixayee txhob huam vam.Khiav Dim 1:8-22.

Cov Yixayee dim txojkev ua qhev hauv Iyi tebchaws vim Vajtswv ua tus pab lawv. Vajtswv hais rau Mauxe tias: “Kuv paub lawv tej kev txom nyem. Kuv nqes los yuav cawm lawv dim.” (Khiav Dim 3:7, 8) Niaj hnub no cov Yuda tseem niaj xyoo ua Kevcai Hla Dhau nco txog qhov no.Khiav Dim 12:14.

TSIS UA LUAG TAUJ LUAG QHEV LAWM

Phau Vajlugkub hais tias, “Rau qhov [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv tsis ntxeev cai.” Qhov no nplig tau peb siab heev rau qhov Yehauvas yeej tsis hloov siab li. (2 Vaj Keeb Kwm 19:7; Malakhi 3:6) Vajtswv txib Yexus “tshaj tawm txojkev dim rau cov uas raug ntes . . . thiab ua kom cov uas raug quab yuam tau nyob ywj pheej.” (Luka 4:18) Puas yog Yexus hais txog cov uas ua qhev ntawm sab nqaij tawv? Tsis yog. Vajtswv txib Yexus los tso tibneeg dim kev txhaum thiab kev tuag. Yexus hais tias: “Qhov tseeb yuav tso nej nyob ywj pheej.” (Yauhas 8:32) Niaj hnub no los Yexus tej lus qhia tseem cawm tau coob tus dim.—Saib lub ntsiab me “ Dim Txojkev Ua Yeeb Tshuaj Qhev.”

Vajtswv tau cawm Yauxej thiab Blessing nkawd dim cev qhev. Phau Vajlugkub Chiv Keeb tshooj 39 txog 41 piav tias Yauxej dim cev qhev li cas. Ua li Blessing ho dim cev qhev li cas thiab? Nyeem ntxiv mus seb.

Blessing tau raug ntiab mus nyob rau tebchaws Xapee. Nws txawm ntsib Yehauvas Cov Timkhawv thiab pib kawm Vajlugkub. Nws thiaj txiav txim siab hloov nws lub neej thiab nrhiav dua lwm txoj haujlwm. Nws kuj hais tau tus poj lospav kom txo nws cov nuj nqes mentsis. Muaj ib hnub, tus poj lospav txawm hu tuaj rau Blessing tias nws yuav zam tej nuj nqes huvsi thiab thov Blessing zam txim rau nws. Vim li cas tus poj lospav ho ua li ntawd? Rau qhov tus poj lospav kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv lawm thiab! Blessing hais tias, “Qhov tseeb yeej tso tau yus dim ntau yam tiag.”

Thaum cov Yixayee raug quab yuam ua cev qhev hauv Iyi tebchaws Vajtswv Yehauvas yeej mob siab kawg. Niaj hnub no los, Vajtswv yeej mob siab peb ib yam li ntawd thiab. Yuav kom tshem tau txojkev ua luag tuaj luag qhev, noob neej yuav tsum hloov lawv tej kev coj noj coj ua. Vajtswv cog lus tias nws yuav kho tej no huvsi. “Peb tos rawv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab uas txojkev ncaj ncees nyob hauv.”2 Petus 3:13.

^ nqe 2 Tau muab lub npe no hloov lawm.

^ nqe 3 Lub caij ntawd, nyiaj euro thiab nyiaj duas las (dollar) yuav luag muaj nqes ib yam.