Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Phau 2 Xyoo 2017 | Koj Puas Txais Yam Zoo Tshaj Plaws Uas Vajtswv Pub?

KOJ XAV LI CAS?

Yam zoo tshaj plaws uas Vajtswv pub yog dabtsi?

Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los.”Yauhas 3:16.

Phau Tsom Faj no yuav qhia tias vim li cas Vajtswv thiaj cia Yexus los tuag txhiv noob neej thiab peb yuav ua li cas qhia tias peb nco nws txiaj ntsig.

 

THAWJ ZAJ

Tsis Muaj Ib Yam Zoo Tshaj No

Phau Vajlugkub piav txog yam zoo tshaj plaws uas Vajtswv tau pub los rau noob neej. Txhua tus uas txais yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. Yeej tsis muaj ib yam dabtsi zoo tshaj no.

THAWJ ZAJ

Yam Zoo Tshaj Plaws Uas Vajtswv Pub Puas Muaj Nqes Tiag?

Thaum leejtwg muab ib yam dabtsi rau koj, vim li cas koj ho saib yam ntawd rau nqe? Yog peb ua tib zoo xav txog 4 yam hauv zaj no, peb yuav hajyam ris Vajtswv txiaj ntsig rau tus nqe txhiv.

THAWJ ZAJ

Koj Puas Ris Vajtswv Txiaj Ntsig?

Yexus txojkev hlub yuav tsum txhawb kom peb ua dabtsi?

Cov Ua Vajtswv Tes Num Puas Yuav Tau Txij Nkawm?

Tej txhia kev ntseeg txwv lawv cov thawj coj kom txhob yuav txij nkawm, tiamsis Vajtswv Txojlus qhia li cas xwb?

Dim Kev Ua Luag Tauj Luag Qhev Txheej Thaud Thiab Txheej No

Txheej thaud, Vajtswv haiv neeg khiav dim cev qhev. Tiamsis nimno tseem muaj tsheej plhom leej raug ua luag tauj luag qhev.

Zoo Siab Pub Rau Luag Tau Dabtsi?

Thaum yus ua siab dav pub rau lwm tus yuav pab tau yus thiab. Yog ib leeg pub ib leeg, yuav muaj kev koom siab thiab cog phoojywg zoo. Koj puas zoo siab pub rau luag thiab?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub qhia tias “tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” Tiam peb nyob no puas zoo li nqe no tiag?