Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | NYEEM VAJLUGKUB LI CAS THIAJ RAUG SIAB?

Yuav Ua Li Cas Thiaj Muaj Siab Nyeem?

Yuav Ua Li Cas Thiaj Muaj Siab Nyeem?

Koj puas ceeblaj nyeem phau Vajlugkub? Yuav ua li cas koj thiaj muaj siab nyeem? Qhov ntawd nyob ntawm seb koj nyeem li cas xwb. Cia peb kawm seb yuav ua li cas koj thiaj muaj siab nyeem phau Vajlugkub.

Xaiv ib phau Vajlugkub uas yoojyim to taub. Yog koj nyeem ib phau uas muaj tej lus qub qub thaum ub uas nimno tsis siv lawd ces yuav ua rau koj tsis muaj siab nyeem. Yog li ntawd, ua zoo xaiv ib phau uas txhais tau raug siab thiab raug ntsiab los nyeem. *

Siv tej twj los nyeem. Niaj hnub no phau Vajlugkub tsis yog muaj nyob hauv tej ntaub tej ntawv xwb. Koj kuj mus nyeem tau hauv Is Taws Nej lossis theej tawm tau los nyeem hauv koos piv tawj, tej twj ntawm tes, lossis tej xov tooj ntawm tes. Muaj tej phau hauv Is Taws Nej kuj muaj chaw rau koj nthuav mus rau lwm nqe uas hais txog tib lub ntsiab, lossis pab koj nthuav tau ob peb phau los sib piv. Yog koj yeem mloog xwb los kuj tau, twb muab phau Vajlugkub kaw ua suab lawm thiab. Coob tus nyiam mloog thaum lawv caij npav, ntxhua khaub ncaws, lossis ua lwm yam. Kavtsij sim seb koj nyiam yam twg dua.

Siv tej twj kawm Vajlugkub. Tej twj kawm Vajlugkub yuav pab kom koj yimhuab nkag siab tej uas koj nyeem, xws li tej duab txog tej chaw uas  phau Vajlugkub hais txog puag thaum ub. Thaum koj nyeem Vajlugkub, cov duab no yuav pab kom koj pom tias tej chaw lossis tej uas koj nyeem txog zoo li cas tiag. Tej twj ntawd ib txhia kuj yog tej zaj kawm uas nyob hauv Phau Tsom Faj uas pab piav tej uas phau Vajlugkub hais txog kom hajyam nkag siab.

Txhob pib hauv paus nto ntsis tas li. Yog koj ceeblaj nyeem ib nploog zuj zus tom hauv paus tuaj, koj kuj pib nyeem phau ntawv uas koj nyiam ua ntej. Yog koj nyeem li no yuav pab tau koj muaj siab nyeem mus ntxiv. Yog koj xav paub txog ib tug twg hauv phau Vajlugkub, kuj mus nyeem txog tus ntawd ua ntej. Mus saib cov qauv hauv lub ntsiab me hu ua “ Mus Nyeem Txog Cov Neeg Hauv Phau Vajlugkub.” Tej zaum koj yuav xav nyeem raws ib lub ntsiab zuj zus, lossis nyeem raws li tau muaj tshwm sim ib qho zuj zus. Sim seb koj nyiam pib qhovtwg tuaj.

^ nqe 4 Coob tus pom tias phau New World Translation of the Holy Scriptures yog ib phau Vajlugkub uas txhais tau raug heev thiab yoojyim nyeem. Yehauvas Cov Timkhawv yog cov luam phau Vajlugkub no thiab tau muab txhais ua 130 tawm yam lus. Yog koj xav theej phau no los nyeem, mus hauv www.jw.org lossis saib hauv lub twj JW Library. Yog koj xav kom Yehauvas Cov Timkhawv ib tug nqa ib phau tuaj rau koj nyeem los kuj tau thiab.