Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJLUGKUB KHO TAU LUB NEEJ

Kuv Yeej Tsis Xav Tuag Li!

Kuv Yeej Tsis Xav Tuag Li!
  • YUG XYOO: 1964

  • YUG TEBCHAWS: ENGLAND

  • KEEB KWM: IB LEEJ NIAM HLUAS UAS TAWV NCAUJ HEEV

KUV LUB NEEJ YAV TAS LOS

Kuv yug hauv lub nroog Paddington, xeev London, tebchaws England uas yog ib lub nroog muaj neeg nyob coob heev. Kuv nrog kuv niam thiab 3 tug niam laus nyob. Kuv txiv nrog peb nyob tsis tsheej vim nws yog ib tug neeg quav dej quav cawv.

Thaum kuv tseem yau, kuv niam tau cob kom kuv niaj hmo thov Vajtswv. Kuv muaj ib phau Vajlugkub me me uas yog phau Ntawv Nkauj xwb. Kuv muab suab los dhos rau cov lus ua nkauj hu. Kuv niaj hnub xav txog ib kab lus uas kuv tau nyeem hauv ib phau ntawv. Kab lus ntawd hais li no: “Muaj ib hnub yuav tsis muaj tagkis lawm.” Cov lus no ua rau kuv pw tsis tsaug zog li, kuv tsuas xav txog yav tom hauv ntej xwb. Kuv xav tias, ‘Lub neej no puas yog tag li no lawm xwb? Vim li cas ho muaj kuv?’ Kuv yeej tsis xav tuag li!

Kuv thiaj xav paub txog kev teev dab heev. Kuv txawm sim txuas lus nrog cov tuag. Kuv kuj nrog cov phoojywg tom tsev kawm ntawv mus xyuas tej toj ntxas thiab nrog lawv saib tej yeeb yaj kiab ntsig txog dab. Tej no kuj lomzem heev tiamsis ho txaus ntshai kawg li thiab.

Thaum kuv muaj 10 xyoo, kuv twb pib tawv ncauj lawm. Kuv pib haus luam yeeb ces tsis ntev xwb kuv cia li quav lawm. Tsis tas li ntawd xwb, kuv kuj pib haus yeeb haus tshuaj thiab. Thaum kuv muaj 11 xyoos xwb, kuv twb xyaum haus cawv lawm thiab. Txawm kuv tsis nyiam cawv los, kuv nyiam qaug cawv heev kuv thiaj lam haus. Kuv kuj nyiam seev cev thiab mloog nkauj heev. Hmo ntuj kuv nyiag kev mus koom tej kev lomzem lossis mus tom tej tsev haus cawv thiab rov los thaum tseem tsis tau kaj ntug. Hnub tom qab kuv nkees heev, kuv thiaj pheej nyiag kev khiav tsis kawm ntawv. Tej hnub uas kuv kawm los, kuv tseem nqa cawv mus haus thiab.

Xyoo uas kuv kawm ntawv yuav tas, kuv kawm tsis tau li. Kuv niam chim thiab tu siab heev rau kuv vim nws tsis paub tias kuv twb coj li ntawd tau ntev los lawm. Wb thiaj sib cav sib ceg ces kuv txawm khiav mus nrog kuv tus hluas nraug Tony nyob ib ntus. Nws yog ib tug neeg ua nruj ua tsiv. Nws ua tub sab tub nyiag thiab muag yeeb muag tshuaj. Thaum kuv muaj 16 xyoo xwb,  kuv twb xeeb tub lawm. Kuv thiaj yug tau wb tus metub.

PHAU VAJLUGKUB HLOOV KUV LUB NEEJ

Thawj zaug uas kuv ntsib Yehauvas Cov Timkhawv yog thaum wb ob niam tub mus nyob hauv ib lub tsev rau cov pojniam muaj menyuam uas tsis muaj txiv nyob. Nom tswv muab tau ib chav rau wb nyob. Muaj 2 tug pojniam uas yog Yehauvas Cov Timkhawv pheej tuaj saib cov pojniam hauv ib txhia. Muaj ib hnub kuv txawm mus koom lawv. Kuv npaj mus hais rau nkawd tias nkawd qhia tsis yog lawm. Tiamsis nkawd ua tib zoo siv phau Vajlugkub los teb txhua lo lus uas kuv nug. Kuv pom tias nkawd siab ntev thiab siab zoo heev. Kuv thiaj txaus siab nrog nkawd kawm Vajlugkub.

Kuv kawm tau ib yam hauv phau Vajlugkub uas hloov tau kuv lub neej. Txij thaum kuv yau los, kuv ntshai tuag heev. Nimno kuv paub txog qhov uas Yexus qhia tias cov tuag yuav sawv rov los! (Yauhas 5:28, 29) Kuv kuj kawm tau tias Vajtswv hlub kuv heev. (1 Petus 5:7) Cov lus ntawm Yelemi 29:11 raug kuv siab kawg li. Nqe ntawd hais tias: “Kuv paub tej uas kuv npaj tseg rau nej, yog tej uas yuav ua rau nej tau zoo tsis yog ua rau nej tau qhov phem, yuav pub kom nej muaj lub neej tom hauv ntej thiab muaj siab vam.” Kuv thiaj cia siab tias kuv yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no.​—Ntawv Nkauj 37:29.

Yehauvas Cov Timkhawv hlub kuv heev. Thawj zaug kuv mus kev sib txoos, txhua tus hu kuv luag ntxhwb ntxhi xwb! (Yauhas 13:34, 35) Lawv coj zoo heev, tsis zoo li lub tshawj uas kuv tau mus dhau los. Lawv yeej zoo siab tos txais kuv txawm kuv zoo li cas los xij. Lawv qee sijhawm los pab thiab los qhia kuv. Kuv pom tias kuv nrog tau ib tse neeg uas coob heev thiab sib hlub kawg li.

Kuv kawm tau tias kuv yuav tau hloov kuv lub neej los coj raws li Yehauvas tej kevcai. Yog li ntawd, kuv thiaj thum luam yeeb tiamsis tsis yoojyim kiag li. Kuv kuj pom tias tej nkauj kuv mloog tsuas ua rau kuv xav rov haus yeeb haus tshuaj dua xwb. Yog li ntawd, kuv thiaj tseg tsis mloog lawm. Kuv kuj xav kom kuv thum tau cawv thiab. Kuv thiaj tseg tsis mus koom tej kev lomzem thiab tsis mus tom tej tsev haus cawv lawm. Kuv thiaj ntaus dua ib co phoojywg tshiab kom pab tau kuv ua lub neej uas haum Yehauvas siab.​—Pajlug 13:20.

Lub sijhawm ntawd, Tony los kuj pib kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv lawm thiab. Tony muaj lus nug ntau heev, tiamsis cov Timkhawv siv phau Vajlugkub los teb tau huvsi. Yog li ntawd, nws thiaj ntseeg tias tej uas nws kawm yog qhov tseeb. Nws thiaj hloov kiag nws lub neej. Nws thiaj tseg tsis mus nrog nws cov phoojywg uas nyiam ua nruj ua tsiv, tseg tsis ua tub sab tub nyiag, thiab tseg tsis haus yeeb haus tshuaj lawm. Wb pom tias yuav kom haum Yehauvas siab, wb yuav tau sib yuav kom raws kev raws cai xwv thiaj pab tau wb tus metub. Yog li ntawd, wb thiaj sib yuav rau xyoo 1982.

Kuv nco kuv tau mus tshawb Phau Tsom Faj thiab phau Tsim Deev! * los nyeem txog cov neeg uas coj lub neej zoo li kuv lub seb lawv ho tau hloov li cas. Lawv tej qauv txhawb tau kuv heev thiab pab kom kuv rau siab ntso hloov tsis txhob tso tseg. Kuv thiaj thov kom Yehauvas txhob tso kuv tseg. Tony wb thiaj ua kevcai rau dej los ua Yehauvas Cov Timkhawv rau lub 7 hli xyoo 1982.

PAB TAU KUV LI CAS

Los paub Vajtswv Yehauvas pab tau kuv lub neej. Tony wb pom tias Yehauvas tau pab wb heev thaum wb muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv. Thaum wb muaj kev nyuaj siab, wb yeej tso siab tuag nthi rau Yehauvas. Wb pom tias Yehauvas yeej pab thiab txhawb wb tsev neeg tsis tseg.​—Ntawv Nkauj 55:22.

Kuv zoo siab heev uas kuv tau pab wb tus tub thiab tus ntxhais los paub Yehauvas. Nimno kuv kuj zoo siab uas kuv pom nkawd cov menyuam hlob tuaj paub Yehauvas lawm thiab.

Kuv tsis nyob tsheej hmo txhawj txog yav tom hauv ntej lossis txhawj txog kev ploj kev tuag lawm. Tamsim no Tony wb tsis tau so li. Txhua lub lim tiam wb mus ncig xyuas Yehauvas Cov Timkhawv ib co koom txoos mus txhawb lawv zog. Wb nrog lawv mus qhia lwm tus tias yog lawv muaj kev ntseeg rau Yexus ces lawv yeej yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg thiab.

^ nqe 19 Yehauvas Cov Timkhawv yog cov luam.