Ib tug mentxhais pom pa ncho tawm hauv ib lub tsev ua haujlwm tuaj zoo li cov huab. Nws thiaj xav tias lub tsev ntawd yog lub tsev ua huab. Qhov uas tus mentxhais to taub yuam kev li no txaus luag heev. Tiamsis yog peb to taub yuam kev txog tej yam loj, yuav tsim tau teeb meem rau peb. Piv txwv li no, yog tsis ua zoo nyeem seb yuav noj tshuaj li cas, kuj ua tau rau peb tuag thiab.

Yog peb to taub yuam kev txog tej yam hauv phau Vajlugkub, yuav ua rau peb yuam kev deb heev. Xws li, thaum ub muaj ib txhia to taub yuam kev txog tej uas Yexus qhia. (Yauhas 6:48-68) Tiamsis lawv tsis mus nug Yexus, lawv cia li tsis kam mloog nws ntxiv lawm xwb. Lawv yuam kev deb heev!

Koj puas nyeem phau Vajlugkub kom koj thiaj paub ua neej? Yog koj nyeem li ntawd ces kuj zoo. Tiamsis koj puas ntshai tsam koj to taub yuam kev qho yam uas koj nyeem? Muaj ntau leej twb to taub yuam kev dua los lawm. Cia peb tham txog 3 yam hauv phau Vajlugkub uas coob tus to taub yuam kev.

  • Muaj ib txhia to taub yuam kev nqe Vajlugkub uas hais tias “paub ntshai Vajtswv.” Lawv xav tias ntshe yog ntshai Vajtswv ua ib ce tshee hnyo. (Laj Lim Tswvyim 12:13) Tiamsis Vajtswv tsis xav kom peb ntshai nws li ntawd. Nws hais tias: “Tsis txhob poob siab vim kuv yog koj tus Vajtswv. Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj.” (Yaxaya 41:10) Qhov uas ntshai Vajtswv tsuas yog kom hwm thiab saib taus nws xwb.

  • Lub ntiajteb puas yuav raug hluavtaws hlawv?

    Muaj ib txhia to taub yuam kev nqe Vajlugkub uas hais tias: “Muaj caij muaj nyoog rau txhua yam, . . . muaj caij yug thiab muaj caij tuag.” Lawv xav tias Vajtswv twb teem caij teem nyoog rau txhua tus cia lawm. (Laj Lim Tswvyim 3:1, 2) Tiamsis nqe Vajlugkub ntawd tsuas hais txog neeg lub neej thiab neeg txojkev tuag uas niaj hnub muaj xwb. Vajtswv Txojlus hais ntxiv tias yog peb txiav txim siab yuam kev peb kuj nyob tsis ntev. Tiamsis “qhov uas hwm thiab paub ntshai [Yehauvas] yuav txuas txojsia ntev mus.” (Paj lug 10:27; Ntawv Nkauj 90:10; Yaxaya 55:3) Yuav txuas tau li cas? Piv txwv li no: Yog peb hwm Vajtswv Txojlus, peb yuav tsis quav dej quav cawv thiab tsis mus ua kev nkauj kev nraug ces peb txojsia yuav nyob ntev.​—1 Khaulee 6:9, 10.

  • Muaj ib txhia to taub yuam kev txog nqe Vajlugkub uas hais tias lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav “tu tseg cia rau hluavtaws” ces lawv txawm xav tias Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no hlawv. (2 Petus 3:7) Tiamsis Vajtswv cog lus tseg tias nws yeej yuav tsis muab lub ntiajteb no rhuav tshem mus ib zaug li. Vajtswv twb “txawb lub ntiajteb rau saum tej taw tiag, thiaj tsis ua zog ib txhis li.” (Ntawv Nkauj 104:5; Yaxaya 45:18) Yog li ntawd, lub ntiajteb no yeej yuav tsis raug puam tsuaj, tsuas yog lub qab ntuj neeg phem thiaj yuav raug puam tsuaj yam li xuas hluavtaws hlawv xwb. Hos thaum hais txog lub ntuj, uas yog tej uas nyob saum nruab ntuj nrog rau tej hnub qub thiab Vajtswv qhov chaw nyob yeej yuav tsis raug puam tsuaj li.

VIM LI CAS QEES ZAUS THIAJ TO TAUB YUAM KEV PHAU VAJLUGKUB?

Raws li tau hais saum no, muaj ntau zaus tibneeg to taub yuam kev txog tej yam uas lawv nyeem hauv phau Vajlugkub. Vim li cas Vajtswv ho cia muaj li no? Tej zaum ib txhia xav tias: ‘Vajtswv twb yog tus ntse tshaj thiab paub tshaj, vim li cas nws ho tsis muab ib phau ntawv kom yoojyim to taub rau peb?’ Cia peb kawm seb vim li cas tibneeg thiaj to taub yuam kev txog phau Vajlugkub.

  1. Phau Vajlugkub yog sau rau cov uas txo hwjchim thiab xav kawm xwb. Yexus hais rau nws  leej Txiv tias: “Au leej Txiv uas yog tus Tswv ntuj Tswv teb, kuv qhuas koj uas koj muab tej no npog cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse, tiamsis muab qhia rau tej menyuam yaus paub.” (Luka 10:21) Phau Vajlugkub yog sau rau cov uas txo hwjchim to taub xwb. Cov uas “muaj tswvyim thiab txawj ntse” yog cov uas tsab ua loj. Lawv thiaj kheev to taub phau Vajlugkub yuam kev xwb. Tiamsis cov uas zoo li “tej menyuam yaus” yog cov uas txo hwjchim thiab xav kawm. Thaum lawv nyeem phau Vajlugkub, lawv thiaj nkag siab zoo txog Vajtswv txoj xov. Vajtswv yeej tsim tau phau Vajlugkub zoo kawg nkaus li.

  2. Phau Vajlugkub yog sau rau cov uas xav kom Vajtswv pab lawv to taub. Yexus hais tias yuav tsum muaj Vajtswv pab tibneeg thiaj to taub tej uas nws qhia. Vajtswv pab li cas? Yexus piav tias: “Tus uas taw qhia, yog [lub hwj huam] dawb huv uas leej Txiv yuav txib los ntawm kuv lub npe, nws yuav qhia txhua yam rau nej.” (Yauhas 14:26) Yog li ntawd, lub hwj huam dawb huv uas yog Vajtswv lub hwjchim yog qhov uas Vajtswv siv los pab kom tibneeg to taub phau Vajlugkub. Tiamsis Vajtswv tsis pub nws lub hwj huam pab cov uas tsis tso siab rau nws, lawv thiaj tsis to taub phau Vajlugkub. Lub hwj huam dawb huv kuj ua kom cov Khixatia uas to taub Vajlugkub zoo pab cov uas tsis tshua to taub thiab.​—Tub Txib Tes Haujlwm 8:26-35.

  3. Muaj tej nqe Vajlugkub thaum txog sijhawm tibneeg mam to taub. Xws li, Vajtswv kom Daniyee uas yog ib tug cev nws lus sau txog tej yam uas yuav muaj tshwm rau yav tom hauv ntej. Ib tug tubtxib saum ntuj hais rau nws tias: “Daniyeeʹe, koj cia li muab tej lus no npog cia thiab ntaus cim rau kaw phau ntawv ntawd cia mus txog lub sijhawm kawg.” Tau ntau pua xyoo, tibneeg coob tus tau nyeem phau ntawv Daniyee tiamsis tsis to taub li. Tab txawm Daniyee kiag los nws twb tsis to taub tej txhia uas nws sau thiab. Nws thiaj lees tias: “Kuv hnov tiamsis kuv tsis nkag siab.” Ntev mus ntev tuaj, tibneeg mam to taub Vajtswv tej lus hauv phau ntawv Daniyee zuj zus. Lawv tsuas to taub raws li Vajtswv lub caij lub nyoog uas nws teem tseg xwb. Tus tubtxib saum ntuj piav tias: “Daniyeeʹe, cia li mus, rau qhov tej lus no muab npog cia lawm thiab muab ntaus cim kaw cia mus txog lub sijhawm kawg.” Leejtwg thiaj yuav nkag siab Vajtswv tej lus? “Cov neeg limhiam yuav tsis muaj leejtwg nkag siab, tiamsis cov neeg txawj ntse (thoob tsib) yuav nkag siab.” (Daniyee 12:4, 8-10) Yog li ntawd, muaj tej nqe Vajlugkub thaum txog sijhawm Vajtswv mam li pub rau neeg to taub.

Puas muaj tej lub sijhawm uas Yehauvas Cov Timkhawv to taub yuam kev phau Vajlugkub? Yeej muaj. Tiamsis lawv yeej zoo siab hlo hloov thaum txog Vajtswv lub sijhawm es lawv pom tias lawv to taub yuam kev lawm. Lawv ntseeg tias ua li no yog lawv xyaum Khetos cov tubtxib yav thaud uas txo hwjchim es hloov lawv tej kev xav thaum Yexus ntuas lawv.​—Tubtxib Tes Haujlwm 1:6, 7.

Qhov uas tus mentxhais xav tias lub tsev ncho pa yog lub tsev ua huab tsuas yog ib qho uas to taub yuam kev mentsis xwb. Tiamsis, tej uas hais hauv phau Vajlugkub tseem ceeb heev rau koj. Thaum koj nyeem koj ib leeg xwb, tsis yoojyim rau koj to taub. Yog li ntawd, mus nrhiav kev pab kom koj thiaj to taub tej uas koj nyeem. Mus nrhiav kev pab ntawm cov uas txo hwjchim nyeem phau Vajlugkub. Lawv yog cov uas cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab lawv to taub, thiab lawv ntseeg tias lub sijhawm no yog lub uas Vajtswv xav kom peb to taub nws txoj lus. Cia li mus nrog Yehauvas Cov Timkhawv tham thiab mus saib lawv lub vej xaij jw.org. Phau Vajlugkub cog lus tias: ‘Yog koj hu nrhiav kev txawj ntse . . . , koj yuav paub txog Vajtswv.’​—Paj lug 2:3-5.