Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | NYEEM VAJLUGKUB LI CAS THIAJ RAUG SIAB?

Phau Vajlugkub Pab Tau Kuv Lub Neej Li Cas?

Phau Vajlugkub Pab Tau Kuv Lub Neej Li Cas?

Phau Vajlugkub yog ib phau ntawv tseem ceeb heev. Phau Vajlugkub yog tus Tswv Tsim tej lus cob qhia rau tibneeg. (2 Timaute 3:16) Tej lus hauv phau Vajlugkub yeej pab tau peb heev. Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv txojlus muaj sia zees nyob thiab muaj hwjchim.” (Hinplus [Henplais] 4:12, VTL) Phau Vajlugkub yeej muaj hwjchim pab tau peb lub neej li no: Cob qhia peb ua neej tamsim no thiab pab peb los paub Vajtswv thiab nws tej lus cog tseg.​—1 Timaute 4:8; Yakaunpau 4:8.

Pab tau koj lub neej tamsim no. Phau Vajlugkub pab tau koj raws li nram no:

Ib khub niam txiv hluas Axia nco txiaj ntsig heev rau tej lus cob qhia hauv phau Vajlugkub. Thaum nkawd nyuam qhuav sib sau ua neej, nkawd sib cov nyom heev thiab tsis paub sib txuas lus. Tiamsis thaum nkawd muab tej uas nkawd nyeem hauv phau Vajlugkub los siv ua neej, pab tau nkawd heev. Vicent uas yog tus txiv thiaj hais tias: “Tej uas kuv nyeem hauv phau Vajlugkub pab kom kuv txawj tu wb tej teeb meem. Vim wb coj raws li phau Vajlugkub hais, wb thiaj muaj kev zoo siab lawm.” Annalou uas yog tus pojniam kuj pom li ntawd thiab. Nws hais tias: “Tej qauv hauv phau Vajlugkub uas wb nyeem txog pab tau wb kawg li. Zaum no kuv zoo siab thiab txaus siab rau wb lub neej thiab wb tej hom phiaj lawm.”

Los paub Vajtswv. Vicent hais ntxiv tias: “Vim kuv nyeem phau Vajlugkub, kuv thiaj txav ze rau Yehauvas dua qub.” Zoo li Vicent hais ntawd, phau Vajlugkub yeej pab tau koj los paub Vajtswv. Yog koj nyeem phau Vajlugkub, Vajtswv tej lus cob qhia yuav pab tau koj lub neej thiab koj yuav ua tau nws tus phoojywg. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav pom tias phau Vajlugkub kuj qhia txog lub neej yav tom hauv ntej uas yuav tau txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg. (1 Timaute 6:19) Tsis muaj ib phau ntawv twg yuav zoo tshaj phau Vajlugkub lawm.

Yog koj rau siab ntso nyeem phau Vajlugkub tsis tseg, koj yuav tau tej uas hais tas los no, uas yuav pab tau koj lub neej tamsim no thiab yuav pab koj los paub Vajtswv. Thaum koj nyeem Vajlugkub, tej zaum koj yuav muaj lus nug ntau heev. Thaum ntawd, xav txog tus txivneej Ethi-aupia uas nyob 2,000 xyoos dhau los. Nws muaj lus nug ntau heev txog phau Vajlugkub. Thaum nug nws tias nws puas nkag siab txog tej nws nyeem, nws teb tias: “Yog tsis muaj leejtwg txhais yuav ua li cas nkag siab tau?” * Nws thiaj cia Fili uas yog Yexus ib tug thwjtim pab nws. (Tubtxib Tes Haujlwm 8:30, 31, 34) Yog koj xav paub phau Vajlugkub ntxiv, peb caw koj mus rau npe hauv lub vej xaij www.jw.org/hmn lossis sau ntawv mus rau ib qho chaw uas nyob ze koj hauv Phau Tsom Faj no. Koj kuj mus cuag Yehauvas Cov Timkhawv ib tug lossis mus xyuas ib lub Tsev Nceeg Vaj uas nyob ze koj. Mus nqa ib phau Vajlugkub los nyeem hnub no es cia Vajtswv Txojlus pab kom koj muaj kev zoo siab xyiv fab.

Yog koj xav paub seb koj puas ntseeg tau tej uas hais hauv phau Vajlugkub tiag, mus saib zaj yeeb yaj kiab hu ua Vim Li Cas Peb Ho Paub Tias Phau Vajlugkub Yog Vajtswv Tshoov Neeg Sau? Mus hauv jw.org/hmn ces mus rau lub ntsiab me TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB

^ nqe 8 Yog xav paub seb phau Vajlugkub pab tau koj li cas ntxiv, mus saib peb lub vej xaij, jw.org/hmn. Mus rau TEJ NTAUB NTAWV.

^ nqe 11 Saib ntxiv rau lub ntsiab me hu ua “Puas Yog To Taub Yuam Kev Mentsis Xwb?