Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 1 Xyoo 2017

 THAWJ ZAJ | NYEEM VAJLUGKUB LI CAS THIAJ RAUG SIAB?

Nyeem Vajlugkub Ua Dabtsi?

Nyeem Vajlugkub Ua Dabtsi?

Jovy hais tias: “Kuv xav tias ntshe yuav nyuaj to taub phau Vajlugkub heev.”

Queennie hais tias: “Kuv xav tias ntshe yuav nkees nyeem phau Vajlugkub heev.”

Ezekiel hais tias: “Thaum kuv pom tias phau Vajlugkub tuab heev, kuv cia li tsis xav kov li.”

Koj puas tau xav li cov no dua thiab? Coob leej xav tias ceeblaj nyeem phau Vajlugkub heev. Tiamsis yog koj paub tias phau Vajlugkub pab tau koj ua neej kaj siab dua, koj puas kam nyeem? Yog koj paub tias yuav nyeem li cas thiaj ua rau koj xav nyeem ntxiv, koj puas kam nyeem?

Cov uas twb nyeem phau Vajlugkub dua lawd tau hais li no:

Ezekiel uas muaj li 20 xyoo hais tias: “Yav tas los kuv ua neej zoo li tus neeg tsav tsheb uas tsis paub yuav mus qhovtwg. Tiamsis thaum kuv nyeem phau Vajlugkub, kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis lawm. Tej kevcai hauv phau Vajlugkub pab tau kuv txhua hnub.”

Frieda uas kuj muaj li 20 xyoo hais tias: “Yav tas los, kuv yog ib tug neeg npau taws sai heev. Tiamsis vim kuv nyeem phau Vajlugkub, kuv thiaj paub tswj kuv tus kheej. Zaum no tibneeg tsis ntshai nrog kuv tham lawm, kuv thiaj muaj coob tus phoojywg.”

Ib tug pojniam hu ua Eunice uas muaj li 50 xyoo hais tias: ‘Phau Vajlugkub pab tau kuv muab tej uas tsis tshua zoo tso tseg xwv kuv thiaj ua tau ib tug neeg zoo lawm.’

Muaj tsheej plhom leej kuj pom ib yam li cov no thiab. Lawv pom tias thaum lawv nyeem phau Vajlugkub pab tau lawv ua neej kaj siab dua. (Yaxaya 48:17, 18) Phau Vajlugkub yuav pab tau koj txawj txiav txim siab, txawj ntaus phoojywg, kawm qhov tseev txog Vajtswv, thiab thev taus tej kev nyuaj siab. Phau Vajlugkub yog Vajtswv cov lus. Yog koj coj raws nraim li phau Vajlugkub qhia, yeej yuav pab tau koj xwb xwb li. Vajtswv tej lus yeej zoo txhua fab.

Tej twg yuav pab tau koj xav nyeem phau Vajlugkub thiab yuav ua li cas koj thiaj muaj siab nyeem?