Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 1 Xyoo 2017

 THAWJ ZAJ | NYEEM VAJLUGKUB LI CAS THIAJ RAUG SIAB?

Kuv Yuav Pib Qhovtwg Tuaj?

Kuv Yuav Pib Qhovtwg Tuaj?

Tej twg yuav pab tau koj xav nyeem phau Vajlugkub? Coob tus pom tias 5 yam nram no pab tau lawv.

Nrhiav ib qho chaw zoo. Xaiv ib qho chaw uas nyob ntsiag to. Muab tej twj uas nrov nrov tua tibsi xwv koj thiaj tau zoo nyeem. Kuj xaiv qhov chaw uas muaj zoo cua thiab pom pom kev.

Qheb siab. Peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj yog tus uas muab phau Vajlugkub rau peb. Yog li ntawd, koj yuav tsum zoo li tus menyuam uas zoo siab hlo mloog niam txiv lus. Yog koj ib txwm tsis nyiam phau Vajlugkub, koj yuav tau qheb siab, Vajtswv thiaj yuav qhia tau koj.​—Ntawv Nkauj 25:4.

Thov Vajtswv ua ntej nyeem. Phau Vajlugkub yog Vajtswv cov lus. Yog li ntawd, yuav tsum muaj Vajtswv pab, peb thiaj yuav to taub. Vajtswv cog lus tias nws yuav muab “[lub hwj huam] dawb huv rau cov uas thov nws.” (Luka 11:13) Lub hwj huam dawb huv pab tau koj nkag siab phau Vajlugkub. Ces ntev mus, koj yuav paub txog tej “tob tob hauv Vajtswv.”​—1 Khaulee 2:10.

Nyeem kom nkag siab. Txhob lam tau lam nyeem kom tas xwb. Ua tib zoo xav txog tej uas koj nyeem. Xav txog 2 lo lus nug no: ‘Tus uas kuv tabtom nyeem txog muaj tej yeeb yam zoo li cas? Kuv yuav muab tej no siv li cas hauv kuv lub neej?”

Muaj hom phiaj nyeem. Thaum koj nyeem phau Vajlugkub, koj yuav tsum muaj lub hom phiaj tias koj yuav nyeem kom tau ib yam los pab koj lub neej. Muaj tej hom phiaj zoo li no: ‘Kuv xav paub ntxiv txog Vajtswv.’ ‘Kuv xav kom kuv yimhuab coj tau zoo, ua tau ib tug zoo pojniam lossis zoo txiv.’ Ces mus nyeem tej nqe uas yuav pab tau koj ncav cuag tej hom phiaj ntawd. *

Tsib yam hais tas los no yuav pab tau koj nyeem phau Vajlugkub. Yuav ua li cas koj thiaj muaj siab nyeem? Zaj tom ntej yuav qhia ntxiv txog qhov no.

^ nqe 8 Yog koj tsis paub nrhiav tej nqe Vajlugkub uas yuav pab tau koj ua li no, Yehauvas Cov Timkhawv yuav zoo siab pab koj nrhiav.